بررسی آماری ديناميكی توفان های همرفتی قوی در اهواز (پارت دوم)

مطالعات ژئوفیزیک - توفان همرفتی - اکتشاف آب

باتوجه به اثر گاه مخرب رخداد توفان تندری و توفان خاك در منطقه خوزستان، بررسي و تحليل اين توفان ها از اهميت خاصي برخوردار است. در اين پژوهش، ابتدا با بررسي داده هاي سطح زمين ايستگاه اهواز در دوره بلندمدت ٣٦ ساله از سال ١٩٨١ تا ٢٠١٦ ، توفان هاي رخداده در منطقه مورد مطالعه شناسايي و تحليل آماري شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره بررسی آماری ديناميكی توفان های همرفتی قوی در اهواز با مطالعات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک اکتشاف آب شبيه سازی در آسیا ژئوفیزیک تماس بگیرید.

فهرست مطالب

بررسی آماری ديناميكی توفان های همرفتی قوی در اهواز

نتايج بررسي آماري در دوره زماني مطالعاتي نشان ميدهد توزيع فراواني رخداد بادهاي با سرعت بالاي ١٢ متر بر ثانيه روند كاهشي دارد. ماه آوريل بيشترين فراواني و ماه اكتبر كمترين فراواني را دارد

و در مقياس فصلي نيز وقوع اکتشاف آب بيشترين و كمترين فراواني رخدادها به ترتيب در بهار و پاييز است.

بررسی توزيع فراوانی اکتشاف آب

بررسي توزيع فراواني رخدادها در مقياس ساعتي، زمان وقوع بادهاي جستي را در ساعت هاي بعدازظهر و در بازه ساعتهاي ١٢ تا ١٥ گرينويچ نشان ميدهد.

نتايج شبيه سازي توفان هاي انتخابي بيانگر وجود حدود ١ تا ٣ ساعت جابه جايي زماني بين بيشينه ميدان هاي باد، دما و فشار شبيه سازيشده و مقادير متناظر ثبت شده در ايستگاه اهواز است.

مدل در نشان دادن روند تغييرات تمام پارامترها به جز بيشينه باد جستي خوب عمل ميكند.

موقعيت های جغرافيايی مختلفی اکتشاف آب

موقعيت هاي جغرافيايي مختلفي براي هسته اصلي هريك از توفان ها در شبيه سازي عددي يافت ميشود، به طوريكه در بين پنج توفان بررسي شده، توفان هاي اول تا سوم در شمال شرق و توفان هاي چهارم و پنجم در شمال غرب ايستگاه اهواز تحول مييابند.

2-3 شرایط شبیه سازی اکتشاف آب

پس از بررسي شرايط پايداري جوّ، شبيه سازي پنج توفان شناسايي شده با استفاده از مدل WRF كه يك مدل ميان مقياس منطقه اي براي پيشبيني عددي جوّ است، ميتواند جزئيات بيشتري از اين رخدادهاي توفان و به ويژه مسير حركت آنها را در منطقه آشكار كند؛ اطلاعاتي كه با يك ايستگاه به تنهايي فراهم نيست.

در اين كار پارامترهايي نظير فشار، دما، دماي نقطه شبنم، رطوبت نسبي و سمت و سرعت باد همبسته با توفان ها را ميتوان با شبيه سازي عددي ارزيابي كرد.

شبيه سازی پنج توفان اکتشاف آب

شبيه سازي پنج توفان انتخاب شده به كمك مدل WRF با هسته ARW و با كمك داده هاي بازتحليل NCEP/NCAR با تفكيك افقي 5/2 در 5/2 درجه در فواصل زماني شش ساعته به عنوان شرايط اوليه و مرزي انجام شده است.

در اين شبيه سازي ها چهار حوزه تودرتو با تفكيك هاي افقي ٢٧ ، ٨١ ، ٩ و ٣ كيلومتر درنظرگرفته ميشود (شكل ٦).

منطقه تحت تأثير توفان های انتخابی اکتشاف آب

منطقه تحت تأثير توفان هاي انتخابي با دروني ترين شبكه پوشش داده ميشود.

شرايط شبيه سازي مدل براي رخداد توفان هاي انتخابي در جدول ٣ آورده شده است. در تمام شبيه سازي ها، مدل براي يك دوره ٤٢ ساعته اجرا شد كه ١٢ ساعت اول آن مدت زمان تنظيم اولیه (spin-up) فرض شده است.

خروجی

خروجي هاي مدل هر ٥ دقيقه يك بار ذخيره شدهاند. گام زماني مدل بر مبناي فاصله شبكه اي حوزه اول ( ٨١ كيلومتر)، ٣٠٠ ثانيه است.

درباره طرح واره هاي فيزيكي بايد توجه داشت كه هدف از شبيه سازي عددي در كار فعلي تنها كسب اطلاعات بيشتر از جزئيات رخداد توفان همرفتي در منطقه و به ويژه مسير حركت و شدت آنها است؛ اطلاعاتي كه با بررسي ديدباني تك ايستگاه فراهم نيست.

طرح واره های فيزيكی اکتشاف آب

اين كار با عطف به عدم قطعيت هاي هر مدل عددي براي مسئله پيچيده همرفت، دشواري محاسباتي يافتن پيكربندي بهينه و نيز حذف نشدن عدم قطعيت در پيكربندي بهينه انجام ميگيرد؛

بنابراين در انتخاب طرحواره هاي فيزيكي همچون تابش، همرفت و لايه مرزي مورد استفاده در اين شبيه سازي ها (جدول ٣) به نتايج مطالعات پيشين در زمينه توفانهاي همرفتي توجه شده است (كين و همكاران، ٢٠٠٨ ؛ ليتا و همكاران، ٢٠١٢ ؛ مادالا و همكاران، ٢٠١٤ و فيروزآبادي، ١٣٩٥).

3 نتایج شبیه سازی

1-3-3 بررسي نمودارهاي سري زماني اکتشاف آب

ارزيابي نتايج شبيه سازي ها براي دروني ترين حوزه با تفكيك افقي ٣ كيلومتر به كمك مقايسه با داده هاي ديدباني انجام ميگيرد.

براي اين كار از نمودارهاي سري زمانيِ پارامترهاي مهمي مانند فشار، رطوبت نسبي، دماي سطح و سرعت باد استفاده ميشود.

شبيه سازی توفان اکتشاف آب

براي اختصار، در اين قسمت نتايج تنها براي شبيه سازي توفان دوم ارائه ميشود كه مستعدترين شرايط محيطي را براي رخداد همرفت عميق دارد (جدول ٢).

توفان دوم در تاريخ ٢٧ اوت ١٩٨٥ با بيشينه سرعت ١٥ متر بر ثانيه در ساعت ١٤:٠٠ گرينويچ رخ داده است. شكل ٧ به مقايسه پارامترهاي سطحي شبيه سازي شده مانند دما، فشارسطح دريا، رطوبت نسبي و سرعت نسبت به داده هاي ديدباني ميپردازد.

داده های شبيه سازی اکتشاف آب

با توجه به شكل ٧، داده هاي شبيه سازي شده نسبت به داده هاي ديدباني تأخير زماني دارند. براي به دست آوردن اين تأخير زماني، دادههاي سري زماني سرعت باد، رطوبت نسبي، فشار و دماي شبيه سازي شده با مدل و داده هاي ديدباني ملاك سنجش قرار داده شد و يك نقطه در سري زماني مقايسه شد.

سرعت باد سطحی اکتشاف آب

سرعت باد سطحي به صورت مداوم و تدريجي افزايش و كاهش مي يابد. سرعت باد سطحي شبيه سازي شده در بازه زماني ١٥:٠٥ تا ١٥:٣٠ گرينويچ به دليل فروهنج هاي ناشی از سامانه همرفتي به طور ناگهاني تا ٦ متر بر ثانيه افزايش و پس از آن به دليل كاهش فرايندهاي همرفتي در سطح زمين كاهش مي يابد.

بيشينه سرعت

بيشينه سرعت در نمودار داده هاي ديدباني ١٥ متر بر ثانيه است كه در زمان هاي ١٤:٠٠ و١٥:٠٠ گرينويچ رخ داده و در نمودار داده هاي شبيه سازيشده، 2/11 متر بر ثانيه مربوط به ساعت ١٥:٣٠ گرينويچ است؛ بنابراين بيشينه سرعت شبيه سازي شده در ايستگاه اهواز با تأخير زماني حدود يك ساعت و سي دقيقه نسبت به مشاهدات رخ ميدهد.

دمای شبيه سازی شده

دماي شبيه سازي شده در طول روز تا ساعت ١٢:٣٠ گرينويچ در مختصات ايستگاه اهواز افزايش و سپس به دليل برونشارش ناشي از سامانه همرفتي كاهش مي يابد.

مقايسه نمودار سری

مقايسه نمودار سري زماني دماي شبيه سازي شده و ديدباني نشان ميدهد كه در نمودار ديدباني، بيشينه دما ٣٠ درجه سلسيوس است كه در زمان هاي 13:00، 14:00 و 15:00 گرينويچ رخ داده است، درحالي كه مطابق نمودار شبيه سازيشده، بيشينه دما 1/14 درجه سلسيوس در ساعت 13:00 است.

رطوبت نسبی شبيه سازی شده

رطوبت نسبي شبيه سازي شده ابتدا كاهش و سپس در ساعت 13:35 تا 15:15 با شيب كند افزايش مييابد و به دنبال آن، اندكي كاهش و سپس با شيب تند افزايش مييابد.

اين تغيير رطوبت ميتواند به علت حركات فروهنج باشد كه سبب نزول هواي سرد و مرطوب وردسپهر ميشود.

مقايسه نمودار سری

مقايسه نمودار سری زمانی رطوبت نسبي شبيه سازي شده و ديدباني نشان ميدهد كمينه رطوبت نسبي در نمودار شبيه سازي شده، ٢٠ درصد و مربوط به ساعت ١٦:٢٠ گرينويچ است و كمينه رطوبت نسبي در نمودار ديدباني، ١٦ درصد و مربوط به زمان ١٤:٠٠ گرينويچ است.

از شرايط مناسب براي رخداد توفان هاي تندري، وجود رطوبت كافي و گرمايش سطح زمين است كه باتوجه به اين شكل، در ساعت هاي نزديك به وقوع رخداد اين توفان مهيا بوده اند.

مقايسه سری زمانی فشار سطح دريا

به مقايسه سري زماني فشار سطح دريا براي داده هاي مشاهداتي و ديدباني ميپردازد. كمينه فشار در نمودار ديدباني، 2/993 هكتوپاسكال در زمان 13:00 گرينويچ و كمينه فشار در نمودار شبيه سازي شده، حدود 8/996 هكتوپاسكال در زمان 13:50 گرينويچ رخ داده است.

هكتوپاسكال

بيشينه فشار ديدباني، 6/996 هكتوپاسكال در بازه زماني 5:00 تا 8:55 گرينويچ و بيشينه فشار شبيه سازي شده، 5/999 هكتوپاسكال در ساعت 7:35 گرينويچ رخ داده است؛ بنابراين كاهش فشار شبيه سازي شده نسبت به ديدباني در ايستگاه اهواز براي توفان دوم با تأخير زماني حدود ٥٠ دقيقه رخ مي دهد.

 هسته سرعت توفان ها

در اين بخش به شناسايي هسته توفان هاي انتخابي پرداخته ميشود. شكل ٨ موقعيت هسته هاي سرعت سامانه هاي همرفتي را در زمان رخداد بيشينه هسته سرعت باد هم در حوزه چهارم مدل و هم در زمان رخداد باد جستي در مختصات ايستگاه اهواز براي ٢٧ اوت ١٩٨٥ (توفان دوم) نشان ميدهد.

بزرگترين هسته سرعت

اين شكل بزرگترين هسته سرعت را قبل يا بعد از رسيدن توفان به مختصات ايستگاه اهواز مشخص ميكند كه اگر علاوه بر بيشينه سرعت، هسته بازتابندگی نيز در آن مكان قرار داشته باشد، ميتوان گفت سرعت زياد، ناشي از رخداد توفان بوده است.

سرعت باد جستی

در اين توفان، سرعت باد جستي مشاهده شده ١٥ متر بر ثانيه در ساعت 14:00 گرينويچ است.

باتوجه به شكل 7-الف بيشينه باد جستي شبيه سازي شده در اين روز 2/11 متر بر ثانيه و مربوط به ساعت ١٥:٣٠ گرينويچ است.

در همين ساعت موقعيت سامانه همرفتي مطابق شكل ٨- ب، در مختصات 9/48 درجه شرقي و 15/32 درجه شمالي با بيشينه باد ١٣ متر بر ثانيه قرار دارد.

سامانه همرفتی

در شكل ٨- الف، سامانه همرفتي با سرعت بيشينه باد 1/19 متر بر ثانيه درساعت ١٤:١٥ گرينويچ در موقعيت 76/48 درجه شرقي و 48/31 درجه شمالي قرار دارد كه نشان دهنده رخداد توفان در اين ساعت در قسمت شمال شرقي ايستگاه اهواز است (جدول ٤)؛

نتيجه

درنتيجه، تحليل نتايج شبيه سازي توفان دوم نشان ميدهد هسته بيشينه سرعت اين توفان طي تحول آن روي اهواز قرار نداشته است.

براي به دست آوردن هسته ساير توفان ها نيز به همين روش عمل شده است كه اطلاعات موقعيت زماني و مكاني بيشينه سرعت باد شبيه سازي شده در هر رخداد توفان بهاختصار در جدول ٤ آورده شده است.

تغييرات زمانی الگوی

حال تغييرات زمانی الگوی سرعت قائم و دماي پتانسيلي در ترازهاي مختلف وردسپهر براي توفان دوم در شكل ٩ بررسي مي شود.

مقادير مثبت سرعت قائم دلالت

مقادير مثبت سرعت قائم دلالت بر صعود هوا و تقويت همرفت دارد و مقادير منفي آن بيانگر نزول هوا، فروهنج و تقويت واگرايي در سطح است.

با توجه شكل ٩، بيشينه سرعت قائم 2/2 متربرثانيه حوالي ساعت ١٥:٠٠ گرينويچ در زير تراز 800 هكتوپاسكال همراه با افت شديد پايداري ايستايي ديده مي شود كه نشان دهنده وجود همرفت در ايستگاه اهواز است.

هسته فراهنج شبيه سازی

علاوه براين بعد از هسته فراهنج، حركت هاي فروهنج قوي با سرعت قائم 2/1- متر بر ثانيه همراه با افزايش پايداري ايستايي ديده ميشود كه به خوبي با رخداد باد جستي به همراه توفان همرفتي سازگاري دارد.

تأثير وجود توفان همرفتی شبيه سازی

همچنين تأثير وجود توفان همرفتي به خوبي روي پربندهاي دماي پتانسيلي به صورت بي هنجاري دمايي ظاهر شده و تا ترازهاي زبرين وردسپهر نيز امتداد يافته است كه نشان از شكل گيري يك موج گراني در بالاي برج همرفتي دارد.

 هسته سرعت توفان ها شبيه سازی

در اين بخش به شناسايي هسته توفان هاي انتخابي پرداخته ميشود. شكل ٨ موقعيت هسته هاي سرعت سامانه هاي همرفتي را در زمان رخداد بيشينه هسته سرعت باد هم در حوزه چهارم مدل و هم در زمان رخداد باد جستي در مختصات ايستگاه اهواز براي ٢٧ اوت ١٩٨٥ (توفان دوم) نشان ميدهد. شبيه سازی

بزرگترين هسته سرعت شبيه سازی

اين شكل بزرگترين هسته سرعت را قبل يا بعد از رسيدن توفان به مختصات ايستگاه اهواز مشخص ميكند كه اگر علاوه بر بيشينه سرعت، هسته بازتابندگي نيز در آن مكان قرار داشته باشد، ميتوان گفت سرعت زياد، ناشي از رخداد توفان بوده است.

سرعت باد جستی شبيه سازی

در اين توفان، سرعت باد جستي مشاهده شده ١٥ متر بر ثانيه در ساعت 14:00 گرينويچ است. باتوجه به شكل 7-الف بيشينه باد جستي شبيه سازي شده در اين روز 2/11 متر بر ثانيه و مربوط به ساعت ١٥:٣٠ گرينويچ است.

موقعيت سامانه همرفتی

در همين ساعت موقعيت سامانه همرفتي مطابق شكل ٨- ب، در مختصات 9/48 درجه شرقي و 15/32 درجه شمالي با بيشينه باد ١٣ متر بر ثانيه قرار دارد.

سامانه همرفتی

در شكل ٨- الف، سامانه همرفتي با سرعت بيشينه باد 1/19 متر بر ثانيه درساعت ١٤:١٥ گرينويچ در موقعيت 76/48 درجه شرقي و 48/31 درجه شمالي قرار دارد كه نشان دهنده رخداد توفان در اين ساعت در قسمت شمال شرقي ايستگاه اهواز است (جدول ٤)؛

تحليل نتايج شبيه سازی توفان

درنتيجه، تحليل نتايج شبيه سازي توفان دوم نشان ميدهد هسته بيشينه سرعت اين توفان طي تحول آن روي اهواز قرار نداشته است.

براي به دست آوردن هسته ساير توفان ها نيز به همين روش عمل شده است كه اطلاعات موقعيت زماني و مكاني بيشينه سرعت باد شبيه سازي شده در هر رخداد توفان بهاختصار در جدول ٤ آورده شده است.

تغييرات زمانی الگوی سرعت قائم

حال تغييرات زماني الگوي سرعت قائم و دماي پتانسيلي در ترازهاي مختلف وردسپهر براي توفان دوم در شكل ٩ بررسي مي شود.

مقادير مثبت سرعت قائم دلالت بر صعود هوا و تقويت همرفت دارد و مقادير منفي آن بيانگر نزول هوا، فروهنج و تقويت واگرايي در سطح است.

بيشينه سرعت قائم

با توجه شكل ٩، بيشينه سرعت قائم 2/2 متربرثانيه حوالي ساعت ١٥:٠٠ گرينويچ در زير تراز 800 هكتوپاسكال همراه با افت شديد پايداري ايستايي ديده مي شود كه نشان دهنده وجود همرفت در ايستگاه اهواز است.

علاوه براين بعد از هسته فراهنج، حركت هاي فروهنج قوي با سرعت قائم 2/1- متر بر ثانيه همراه با افزايش پايداري ايستايي ديده ميشود كه به خوبي با رخداد باد جستي به همراه توفان همرفتي سازگاري دارد.

توفان همرفتی

همچنين تأثير وجود توفان همرفتي به خوبي روي پربندهاي دماي پتانسيلي به صورت بي هنجاري دمايي ظاهر شده و تا ترازهاي زبرين وردسپهر نيز امتداد يافته است كه نشان از شكل گيري يك موج گراني در بالاي برج همرفتي دارد.

3 مسير حركت توفان ها توفان همرفتی

براي يافتن مسير حركت توفان ها بعد از تعيين بيشينه سرعت باد براي هريك از توفان ها در حوزه چهارم مدل در روز رخداد توفان كه مشخصات آنها در جدول ٤ آورده شده است، موقعيت جغرافيايي اين توفان ها از ٣٠ دقيقه قبل تا ٣٠ دقيقه بعد از بيشينه سرعت رخداده در هر توفان تعيين شده است. شكل ١٠ مسير حركت هريك از پنج توفان انتخابي را نشان مي دهد.

علامت ضربدر توفان همرفتی

علامت ضربدر، موقعيت جغرافيايي توفان را در هر پنج دقيقه در طول مسير حركت نشان ميدهد. اين پنج توفان موقعيت هاي جغرافيايي متفاوتي دارند. باتوجه به اين شكل، توفان هاي اول تا سوم در شمال شرق ايستگاه اهواز و توفان هاي چهارم و پنجم در شمال غرب ايستگاه اهواز رخ داده و تحول يافته اند. همچنين هر پنج توفان مسيرهاي متفاوتي دارند.

توفان اول توفان همرفتی

توفان اول ابتدا از سمت شمال شرق به سمت جنوب غرب حركت كرده، سپس تغيير جهت داده است و اندكي به سمت شمال و سپس به سمت شرق ميرود.

توفان دوم توفان همرفتی

توفان دوم ابتدا از سمت شمال شرق به سمت جنوب غرب حركت كرده است، سپس با تغيير مسير، به سمت جنوب و درنهايت، به سمت جنوب شرق ميرود.

توفان سوم توفان همرفتی

توفان سوم از غرب به سمت شرق حركت كرده، در حين حركت تغيير مسير داده است و به سمت جنوب و سپس به سمت شمال شرق ميرود.

توفان چهارم توفان همرفتی

از غرب به سمت شرق حركت ميكند و راستاي غربي- شرقي دارد. توفان پنجم ابتدا از غرب به سمت شرق حركت كرده و سپس به سمت شمال غرب تغيير مسير داده است و درنهايت، به سمت جنوب شرق ميرود.

نتیجه گیری توفان همرفتی

در اين پژوهش به بررسي توفان هاي همرفتي رخداده در شهر اهواز پرداخته شد كه ايستگاه همديدي آن قديمي ترين داده ها را در سطح استان خوزستان دارد.

منظور مطالعه توفان ها توفان همرفتی

به منظور مطالعه توفان ها در اين پژوهش، ابتدا توفان هاي رخداده در بازه زماني بلندمدت ٣٦ ساله ( ١٩٨١ تا ٢٠١٦) در مختصات ايستگاه اهواز از لحاظ آماري بررسي شد سپس با تعيين تعدادي از توفان هاي قوي، به شبيه سازي عددي آن ها پرداخته شد.

اقليم شناخت توفان ها

در بخش اقليم شناخت توفان ها، ابتدا پارامترهاي سطحي داده هاي متار (يكساعته) اين ايستگاه بررسي شد.

براي اين منظور، در مرحله اول غربالگري، معيار بادهاي قوي در اين منطقه، محدوده سرعت بادهاي بيشتر از ١٢ متر بر ثانيه درنظرگرفته شد كه تعداد ١٢٦٦ باد قوي شناسايي شد.

تعيين رخداد توفان های تندری مطالعات ژئوفیزیک

براي تعيين رخداد توفان هاي تندري از بين موارد انتخابي در مرحله اول، مرحله دوم غربالگري براساس تغييرات فشار بزرگتر يا مساوي يك هكتوپاسكال، توفان همرفتی ناديده گرفتن تغييرات دما و توجه به نوع ابر انجام گرفت و تعداد ٤٧ توفان مشخص شد.

نمودارهای فراوانی بادهای قوی مطالعات ژئوفیزیک

بررسی نمودارهای فراوانی بادهای قوی طی بازه زماني بلندمدت ٣٦ ساله، روند كاهشي فراواني سالانه رخدادها را نشان داد كه مشابه اين نتيجه در مطالعه فيروزآبادي (١٣٩٥)  و فيروزآبادي و همكاران ( ٢٠١٩ ) براي تهران نيز  به دست آمده بود.

تحليل توزيع فراوانی مطالعات ژئوفیزیک

تحليل توزيع فراواني در مقياس فصلي نشان داد كه بيشترين رخداد مربوط به فصل بهار و كمترين مربوط به فصل پاييز است.

همچنين توزيع فراواني رخدادها در مقياس ماهانه نشاندهنده وجود دستكم يك رخداد در هر ماه است.

ماه آوريل بيشترين و ماه اكتبر كمترين مطالعات ژئوفیزیک

ماه آوريل بيشترين توفان همرفتی و ماه اكتبر كمترين فراواني رخدادها را دارند. بيشترين زمان وقوع توفان ها، فصل بهار و اوايل تابستان به علت فعال بودن سامانه هاي همرفتي و افزايش گرمايش سطحي ناشي از انرژي تابشي دريافتي از خورشيد است.

 بررسی توزيع فراوانی مطالعات ژئوفیزیک

بررسي توزيع فراواني رخدادها در مقياس ساعتي نشان داد كه بيشترين فراواني در كل دوره آماري در بازه زماني سه ساعته مربوط به بازه ١٢ تا ١٥ گرينويچ و فصل تابستان است.

بازه ٢١ تا ٠٠ گرينويچ كمترين ميزان رخداد بادهاي قوي در اين منطقه را دارد.

نتيجه در مطالعات ديگر مطالعات ژئوفیزیک

اين نتيجه در مطالعات ديگر ازجمله موهي و ميلر ( ٢٠١٠ ) در داكوتاي شمالي، لين و همكاران (٢٠١١ ) در جزيره تايوان و فيروزآبادي ( ١٣٩٥ ) در تهران نيز ديده شد.

مطالعات خود نشان دادند مطالعات ژئوفیزیک

آنها در مطالعات خود نشان دادند اين توفا نها در ساعات بعدازظهر و فصل بهار و اوايل فصل تابستان رخ مي دهند.

مرحله بعدي اين پژوهش مطالعات ژئوفیزیک

در مرحله بعدي اين پژوهش، پنج توفان انتخاب شد كه در بازه زماني مورد مطالعه نسبت به بقيه موارد، سرعت بيشتر و تغييرات دما و فشار زيادتري داشتند. شبيه سازي عددي اين توفانها براي تحليل دقيق تر آنها با تفكيك هاي افقي و قائم زياد انجام گرفت. ژئوفیزیک

منظور از داده هاي NCEP/NCAR مطالعات ژئوفیزیک

براي اين منظور از داده هاي NCEP/NCAR با تفکیک  °5/2 × °5/2 به عنوان شرايط اوليه و مرزي مدل WRF استفاده شد.

مدل با پيكربندي چهار حوزه تودرتو با تفكيك هاي افقي 82، 27، 9 و 3 كيلومتر اجرا شد.

مقايسه سری های زمانی دما مطالعات ژئوفیزیک

با مقايسه سري هاي زماني دما، رطوبت نسبي، فشار سطح و سرعت باد ديدباني و شبيه سازي شده نتيجه گيري شد

كه دادههاي خروجي مدل حاصل از شبيه سازي توفان ها، جابه جايي زماني يك تا سه ساعته دارند. در پژوهشي مشابه كه فيروزآبادي ( ١٣٩٥ ) براي ايستگاه مهرآباد تهران انجام داده است

نيز نتايج خروجي هاي مدل، تأخير زماني دو ساعت و نيمي تا سه ساعتي نسبت به مشاهدات دارند.

بررسی توفان ها مطالعات ژئوفیزیک

پس از بررسي توفان ها و يافتن موقعيت جغرافيايي آنها مشخص شد كه هسته اصلي هريك از توفان ها در موقعيت هاي جغرافيايي مختلف قرار دارد. مسير توفان ها نشان داد كه از پنج توفان انتخابي، سه توفان در شمال شرق و دو توفان در شمال غرب ايستگاه اهواز رخ داده اند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما