شبيه سازی عددی تغييرات فصلی پلانكتون ها و مواد مغذی در شمال دريای عمان با استفاده از مدل جفت شده ROMS-NPZD

شبيه سازی عددی - مطالعات ژئوفیزیک - مواد مغذی

در اين تحقيق با استفاده از مدل سه بعدي ROMS، تغييرات فصلي پلانكتون ها در شمال درياي عمان بررسي شده است. مدل با استفاده از شرايط اوليه از داده هاي WOA5 با تفكيك پذيري افقي 25/0 درجه و گام زماني ٣٠٠ ثانيه به مدت يك سال انتخاب شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره شبيه سازی عددی تغييرات فصلی پلانكتون ها و مواد مغذی در شمال دريای عمان با استفاده از مدل جفت شده ROMS-NPZD اکتشافات آب مطالعات ژئوفيزيک در آسیا ژئوفیزیک تماس بگیرید.

فهرست مطالب

شبيه سازی عددی تغييرات فصلی پلانكتون ها و مواد مغذی در شمال دريای عمان با استفاده از مدل جفت شده ROMS-NPZD

داده هاي مختصاتي با درون يابي در راستاي قائم دما و شوري، روي تراز سيگما (سي لايه) محاسبه شد. در اين بررسي به علت سازگاري بيشتر زيرمدل NPZD نسبت به ساير زيرمدل ها، مدل ROMSبا مدل NPZD جفت شده است. نتايج شبيه سازي نشان داد:

(الف) تغيير دما از عوامل اصلي در فراواني ميزان فيتوپلانكتونها و زئوپلانكتونها است؛ (ب) پيچكهاي ساعتگرد و پادساعتگرد كه بيانگر به ترتيب پديده فرو و فراچاهي در درياي عمان و تنگه هرمز هستند، باعث انتقال كلروفيل از مناطق جنوبي به شمالي ميشوند؛

(ج) مقدار كلروفيل در طول زمستان در مقايسه با تابستان بيشتر است كه علت اين مسئله ميتواند تغييرات ترموكلاين فصلي باشد. عليرغم در دسترس بودن مواد مغذي، لايه ترموكلاين مانع شكوفايي ميشود؛

بررسي تغييرات

(د) بررسي تغييرات فيتوپلانكتون ها در يك دوره يك ساله، بيشترين مقدار آنها را اواخر اسفند و اوايل بهار نشان ميدهد. فروردين ماه به علت افزايش جمعيت فيتوپلانكتون ها، اوج شكوفايي زئوپلانكتون ها است.

همچنين تمركز پلانكتون ها بيشتر به مواد مغذي وابسته است، به طوري كه در دسترس بودن مواد مغذي اغلب عاملي كليدي در رشد و سوخت وساز آنها است؛ (ه) مقدار كلروفيل در زمستان همبستگي مثبت  با دماي سطح آب نشان ميدهد،

درحاليكه در تابستان، همبستگي منفي است  و غلظت كلروفيل در زمستان و تابستان اختلاف معنيداري نشان ميدهد

 در زمستان و تابستان، مقدار كلروفيل با نيترات همبستگي مثبت نشان ميدهد كه به ترتيب مقدار آن  است و اختلاف معني داري را نشان ميدهد

 (و) در بيشتر موارد، نتايج ماهواره اي دما و كلروفيل با مقادير اندازه گيري شده در مدل سازي عددي سازگاري مناسبي داشته است.

مقدمه

درياي عمان كه بين ٢٢ تا ٢٦ درجه عرض شمالي و ٥٧ تا ٦١ درجه و ٢٥ دقيقه طول شرقي در نيمكره شمالي قراردارد، آب اقيانوس هند و درياي عرب را از سمت شمال غربي و از راه تنگه هرمز به خليج فارس متصل ميكند.

قسمت جنوب شرقي درياي عمان به اقيانوس هند و درياي عرب متصل است. آب هاي كم عمق آن در قسمت ساحلي و در مجاورت تنگه هرمز قرار دارند.

عمق درياي عمان در جنوب شرقي از ٣٤٠٠ متر تجاوز ميكند (دريانبرد، ٢٠٠٦). بادها در درياي عمان اغلب در راستاي محور شمال غربي- جنوب شرقي ميوزند كه بادهاي شمال غربي رايج تر هستند.

موقعيت جغرافيايی منطقه

با توجه به موقعيت جغرافيايي منطقه، اين منطقه تحت تأثير جريان هاي جوّ ي مانسون مواد مغذی (Monsoon) و درنتيجه، باران هاي موسمي اقيانوس هند است.

گردش عمده در درياي عمان ناشي از وجود دو پيچك (Eddy) ساعتگرد (cyclonic) و پادساعتگرد (anticyclonic) است.

گردش ساعتگرد

گردش ساعتگرد در غرب بر آب هاي سطحي در سواحل كشور عمان و تنگه هرمز تأثير ميگذارد. گردش پادساعتگرد در ناحيه مركزي درياي عمان وجود دارد كه عامل بروز پديده فراچاهي است (رينولدز، ١٩٩٣ ).

چگال ترين آب در زمستان در انتهاي شمالي خليج با شوري psu 41 و بيشينه دماي ٢١ درجه سانتيگراد شكل ميگيرد.

سمت درياي عمان

كه اين آب ها همچنان كه به سمت درياي عمان حركت ميكنند، به شكل افقي و قائم آميخته ميشوند (قاضي و همكاران، ١٣٩٤ ).

در سال هاي اخير، مطالعات گسترده اي درباره تأثير پديده هاي هيدروديناميكي بر حركت پلانكتون ها انجام شده است. فيتوپلانكتون ها موجودات تك سلولي هستند كه با استفاده از كلروفيل، انرژي خورشيد را جذب و تبديل به انرژي شيميايي ميكنند.

به عبارت ديگر، با جذب نور، از دي اكسيدكربن و آب، هيدرات كربن سنتز ميكنند (كيمبرلي و بثان، ٢٠١٥).

جلبك ها

افزايش ناگهاني جلبك ها كه سريع رشد ميكنند و رنگ آب دريا را به قرمز، قهوه اي و حتي سبز تغيير ميدهند، كشند قرمز (red tide) ناميده ميشود.

اين پديده در آب هاي خليج فارس و درياي عمان بارها مشاهده و گزارش شده است. اگر اين رويداد موقت و ناپايدار باشد.

چندان نگران كننده نيست، ولي اگر به صورت پايدار درآيد، ممكن است خسارات جبران ناپذيري بر بوم سازگان آبي و آبزيان وارد كند.

شكوفايي پايدار

شكوفايي پايدار ميتواند سبب كمبود اكسيژن در منطقه شود و درنتيجه، خفگي آبزيان را در پي داشته باشد. موقعي كه شكوفايي به حالت لزج و چسبنده درمي آيد، بيشترين مرگ ومير موجودات دريايي نيز اتفاق ميافتد (اندرسون، ١٩٩٤ ).

فيتوپلانكتون های متعددي در آب هاي خليج فارس و درياي عمان وجود دارند كه چرخه غذايي اقيانوس را تشكيل ميدهند (خاتمي و همكاران، ١٣٩١ ). تعداد معدودي از فيتوپلانكتون ها سمي هستند؛

برای مثال

براي مثال جلبك تك سلولي Noctiluca گونه اي از دينوفلاژله (Dinophyceae) دریایی است كه شكوفايي هاي گسترده توليد ميكند و ميتواند باعث مرگ آبزيان همچون ماهي ها و بي مهرگان دريايي شود (روحاني و همكاران، ١٣٩٦).

جلبك ها

اين جلبك ها اسيدهايي را ترشح ميكنند كه ميتوانند با تحريك دستگاه عصبي در انسان سبب مسموميت شوند. مقدار كم اين جلبك در انسان باعث سردرد و فراموشي موقتي  شبيه سازی عددی (short-term memory loss)

و مقدار زياد آن باعث مرگ ميشود (يان و ژو، ٢٠٠٤ ). عليرغم كمبود مواد غذايي و نور يا شكار زئوپلانكتون ها شدن، جمعيت ميتواند به سرعت افزايش يابد.

در برخي از حالات، يك ميلي ليتر از آب دريا ميتواند حاوي ده ها يا هزاران هزار سلول جلبكي باشد.

اين افزايش زماني رخ ميدهد كه شرايط از نظر نور، دما و مواد مغذي جهت انجام فتوسنتز، مناسب و تعداد پلانكتون هاي جانوري و آبزيان تغذيه كننده نيز كم باشد. باد يا جريان هاي دريايي نيز در ميزان پراكندگي پلانكتون ها مؤثر هستند (عباسپور و زهدي، ٢٠١٨ ).

بيشترين رشد فيتوپلانكتون ها

بيشترين رشد فيتوپلانكتون ها در اعماق جايي است كه غني از مواد مغذي (مانند نيتروژن، آهن و فسفر) باشد.

پديده كشند قرمز در خليج فارس و درياي عمان به دليل داشتن منابع غني آبزيان و گوناگوني زيستگاه هاي مهم، ورود فاضلاب ها و پساب هاي انساني، فعاليت هاي صنعتي در مناطق ساحلي و سرريز شدن پساب هايي كه باعث افزايش نيترات، فسفات و ساير مواد مغذي به محدوده ميشود، يكي از معضلات زيست محيطي مهم است (اسميث و همكاران، ١٩٩٨ ).

مدل هاي عددي متعددي

مدل هاي عددي متعددي براي شبيه سازي ميزان آلودگي كه مسبب غني شدن منابع آبي به وسيله مواد آلي مي باشند (eutrophic) وجود دارد.

در اين پديده، به دليل وجود تركيبات حاوي نيتروژن و فسفر، بسياري از گياهان آبزي سريعتر رشد ميكنند.

اين مسئله باعث اختلال در تعادل ريزموجودات و كمبود اكسيژن آب ميشود. تراكم فسفر در وضعيت هايپرتروفيك (hypertrophic) بيش از ، در وضعيت مزوتروفيك (mesotrophic)،  و در وضعيت اوليگوتروفيك (oligotrophic)، كمتر از  گزارش شده است (گيلبرت، ٢٠٠٧).

طولاني ترين كشند قرمز

طولاني ترين كشند قرمز كه تاكنون اتفاق افتاده است، مربوط به وقوع شكوفايي از ابتداي پاييز ١٣٨٧ تا بهار ١٣٨٨ در شمال تنگه هرمز است كه حدود ده ماه طول كشيده است.

با تفسير تصاوير ماهواره اي به نظرميرسد پديده كشند قرمز از سواحل كشور عمان در درياي عرب شروع و پس از حركت به جنوب درياي عمان، تحت تأثير پيچك هاي ميان مقياس، به شمال درياي عمان و سواحل شمالي تنگه هرمز كشيده شده است.

مقدار كلروفيل در اين كشند حدود  بوده است كه در مقايسه با مقدار متوسط سال هاي گذشته  افزایش چشمگيري داشته است (حمزهاي و همكاران، ٢٠١٢).

مدل سه بعدي

مدل سه بعدي ROMS (Regional Ocean Modeling System)  جفت شده با مدل NPZD (Nutrient Phytoplankton-Zooplankton-Detritus) در منطقه شمال غربي اقيانوس آرام بررسي شده است. در اثر پديده فراچاهي، آب هاي ساحلي حركت ميكنند و آب هاي سرد و غني از مواد مغذي از عمق جايگزين ميشوند.

رشد فيتوپلانكتون ها مطالعات ژئوفیزیک

رشد فيتوپلانكتون ها بيشتر به دما، شبيه سازی عددی تغييرات مواد مغذي و نور وابسته است كه اينها خود به هيدروديناميك منطقه و تغييرات فصلي و ساليانه وابسته هستند.

اين مطالعه نشان داد پديده فراچاهي نقش مهمي در افزايش تراكم فيتوپلانكتون ها و كلروفيل در اواخر تابستان و اوايل پاييز دارد (لي و همكاران، ٢٠١٦).

مواد و روش ها

مدل اقیانوسی ROMS/NPZD

مدل ROMS مدلي مواد مغذی سه بعدي سطح آزاد است كه در آن از معادلات غيرپاياي رينولدز، ناويراستوكس و معادلات انتقال اسكالر با فرض تقريب هيدرواستاتيك و بوسينسك استفاده شده است.

تواناييهاي مواد مغذی اين مدل شامل دقت زياد، قابليت جفت شدن با مدل هاي ديگر، شبيه سازي فرايندهاي فيزيكي، بيوژئوشيميايي، بررسي رسوب و پوشش يخ است.

مدل ROMS را هايدوگل و همكاران ( ١٩٩٩)، مارچسلو و همكاران ( ٢٠٠٣ ) و اسچپتكين و مك ويليامز (٢٠٠٣) توسعه داده اند.

ادواردز و همكاران

ادواردز و همكاران ( ٢٠٠٠ ) مطالعات ژئوفیزیک و بچلدر و همكاران ( ٢٠٠٢ ) مدل ساده بوم شناسي NPZ (نوترينت، فيتوپلانكتون، زئوپلانكتون) را بررسي كردند.

اسپيتز و همكاران ( ٢٠٠٣ ) مطالعات ژئوفیزیک نيز به بررسي تفاوت رفتارهاي زيست شناختي را در سه مدل NPZ، NPZD و NNPZD پرداختند. توصيف كامل يك سامانه دريايي با شناخت پديده هاي فيزيكي، شيميايي و زيست شناختي امكان پذير است.

مؤلفه هاي فيزيكي شامل جريان

مؤلفه هاي فيزيكي شامل جريان، اختلاط، نفوذ نور، لايه بندي و يخ است. در مدل سازي، علاوه بر مؤلفه هاي ديناميكي، به حل معادلات براي متغيرهاي زيست شناختي و شيميايي نياز است.

در اينجا نيز مشابه آنچه براي معادلات دما و شوري نوشته ميشود، معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي حاكم بر اين متغيرها و تبديل معادلات به شكل تفاضل محدود و سپس حل آنها به روش عددي مورد نياز است.

مدل هاي هيدروديناميكي

امرزه مدل هاي هيدروديناميكي و بوم سازگاني متعددي وجود دارد كه انتخاب مدل با توجه به منطقه مورد مطالعه و توانايي هاي مختلف مدل ها صورت مي گيرد.

از جمله اين مدل ها، ژئوفیزیک مدل هاي HYCOM، COHERENSE، FVCOM، POM و ROMS را ميتوان نام برد.

مدل ها نيازمند ژئوفیزیک

استفاده از اين مدل ها نيازمند تعريف شبكه مدل، شرايط اوليه، شرايط مرزهاي جانبي، شارهاي سطحي، عوامل واداشت و … است.

در اين مقاله اکتشاف آب با استفاده از مدل جفت شده سه بعدي فيزيكي- زيستي (ROMS/NPZD) پراكندگي فصلي فيتوپلانكتون و زئوپلانكتون شمال درياي عمان مدل سازي شده است.

مدل NPZD مدلي بر پايه چرخه نيتروژن است كه پژوهشگران متعددي آن را جهت مدل سازي فرايندهاي فيزيكي، بيوژئوشيميايي و بوم شناسي بررسي كرده اند.

مدل NPZD شامل چهار معادله ديفرانسيلي است كه تعادل ديناميكي بين متغيرهاي عناصر غذايي مغذي (N)، فيتوپلانكتون (P)، زئوپلانكتون (Z) و ذرات پوده يا ديتريت (D) را در ستون آب شبيه سازي ميكند.

مدل در اثر دنيتريفيكاسيون

در اين مدل در اثر دنيتريفيكاسيون، مواد آلي ته نشين شده به  تبدیل و سپس در اثر نيتريفيكاسيون (nitrification) به  تبديل ميشوند؛ زئوپلانكتون ها، فيتوپلانكتون ها را مي خورند و بقاياي فيتوپلانكتون ها ته نشين ميشود.

عمل نيتريفيكاسيون

در عمل نيتريفيكاسيون، آمونيوم به نيترات تبديل و در دنيتريفيكاسيون، نيتراتي كه ريزموجودات جذب كرده اند، به نيتريت و سپس به آمونيوم و در نهايت، به گاز نيتروژن تبديل ميشود (فنل و همكاران، ٢٠٠٦). مطالعات ژئوفیزیک

اثر فعاليت اکتشاف آب

ازآنجايي كه در اثر فعاليت اکتشاف آب رو به افزايش ريزموجودات دريايي، نيتروژن موجود در درياها و اقيانوس ها به گاز نيتروژن تبديل و وارد جوّ ميشود، چرخه نيتروژن در اقيانوس از اهميت زيادي برخوردار است. مطالعات ژئوفیزیک

نيتروژن مطالعات ژئوفیزیک

نيتروژن در آب معمولاً به صورت  يافت ميشود. در فرايند نيتريفيكاسيون، آمونيوم به نيتريت و سپس به نيترات تبديل ميشود. مطالعات ژئوفیزیک

نيترات، نيتريت و آمونياك موجود در آب دريا از مواد غذايي مورد نياز پلانكتونها هستند كه باعث كاهش تراكم نيتروژن در سطح دريا نسبت به عمق آن ميشوند (ناقوي، ١٩٩٤ ). مطالعات ژئوفیزیک

تحقيقات نشان داده است شبيه سازی عددی در لايه اي با كمترين اكسيژن (Oxygen Minimum Zones, OMZ)، فراواني گونه هايي از فيتوپلانكتون ها افزايش و مقدار مواد مغذي كاهش مي يابد. مواد مغذی جنوب شرقي درياي عرب از مناطق OMZ در اقيانوس ها است (بانس و همكاران، ٢٠١٤).

مباني نظري و محاسبات

معادلات حاكم مطالعات ژئوفیزیک شبيه سازی عددی

پاول و همكاران ( ٢٠٠٦ ) مواد مغذی معادلات بقا در مدل ROMS- NPZD را با چهار متغير نيتريت، فيتوپلانكتون، زئوپلانكتون و ذرات پوده بررسي كردند.

در اين مدل، سمت چپ معادلات، آهنگ تغييرات محلي و فرارفت و سمت راست، پارامترهاي زيست شبيه سازی عددی شناختي و اختلاط عمودي است. مطالعات ژئوفیزیک

در اين معادلات نرخ شبيه سازی عددی رشد فيتوپلانكتون ها به موادمغذي محلول و عمق لايه اختلاط وابسته است و بر اساس مقدار نور در دسترس براي فتوسنتز محاسبه ميشود. مطالعات ژئوفیزیک

تراكم زئوپلانكتون ها شبيه سازی عددی

تراكم زئوپلانكتون ها با افزايش عمق در لايه اختلاط و رقيق شدن محيط، كاهش و با كاهش عمق در لايه اختلاط، افزايش مي يابد.

پراكندگي مواد مغذي با افزايش عمق از الگوي تغييرات فصلي مشخصي پيروي ميكند (فنل و همكاران، 2001).

ضرايب استفاده شده در اين معادلات در جدول ١ آمده است.

فتوسنتز فيتوپلانكتون ها

فتوسنتز فيتوپلانكتون ها در لايه سطحي با جذب كربن و مواد مغذي به توليد مواد مغذي در اقيانوس ها منجر ميشود.

گونه هاي مختلف فيتوپلانكتون براي رشد و تكثير، نسبت هاي مشخصي از مواد مغذي را مصرف ميكنند.

اولين بار معيار استوكيومتري (Stoichiometry) محدوديت مواد مغذي را براي رشد پلانكتون ها مطرح شد.

نسبت ردفيلد، نسبت ثابت اتمي كربن، نيتروژن و فسفر  است كه براي كليه اقيانوس هاي جهان سازگار است (ردفيلد و همكاران، ١٩٦٣).

براي به كارگيري نسبت فوق در تعيين محدوديت مواد مغذي لازم است تراكم اين تركيبات به حد آستانه رسيده باشد.

آماده سازي داده ها

داده هاي مورد نياز براي شبيه سازي شامل داده هاي توپوگرافي، جوي و اقليمي است كه ابتدا به اختصار اين داده ها توضيح داده ميشود.

سپس مدل ROMS مواد مغذی معرفي و پيكربندي مدل و نحوه اجراي آن بررسي و درنهايت، به نتايج اجراي مدل در قالب ميانگين ماهانه در فصل هاي مختلف و تحليل آنها پرداخته ميشود. اکتشاف آب

ساختار داده هاي مواد مغذی ورودي و خروجي در اين مدل بر اساس Netcdf است. براي اجراي يك مدل اقيانوسي، اکتشاف آب به ابعاد شبكه، دقت در عمق سنجي، گام زماني صحيح و رعايت شرط پايداري (CFL)، مواد مغذی شرايط مرزي، شرايط اوليه، نيروهاي واداشت سطحي و ضرايب ادي ويسكوزيتي (مربوط به دما و شوري) نياز است.

منطقه شبيه سازي شده اکتشاف آب

منطقه مورد مطالعه در محدوده عرض جغرافيايي ٢٢ تا ٣١ درجه شمالي و طول جغرافيايي ٤٨ تا ٦٠ درجه شرقي در شمال درياي عمان انتخاب شد. به اين منظور كل منطقه خليج فارس و درياي عمان شبيه سازي شد.

الگوي شبيه سازيشده مستقل از جريان خروجي خليج فارس و جريان ورودي اقيانوس ها است.

داده هاي توپوگرافي مواد مغذی

صحت نتايج مدل به مواد مغذی دقت شبكه هاي محاسباتي و ورودي هاي عمق سنجي منطقه مورد مطالعه بستگي دارد.

داده هاي توپوگرافي به كاررفته در اين تحقيق از مجموعه داده هاي جهاني  ETOPO1 (Global Digital Elevation Model)  شامل داده هاي جهاني توپوگرافي زمين با تفكيك پذيري شبكه اکتشاف آب  ° 25/0 پردازش شده اند.

اين مدل يك اکتشاف آب مدل جهاني براي اقيانوس و زمين است كه از تركيب محاسبه عمقهاي اندازه گيري شده از كشتي ها و درون يابي داده هاي ماهواره به دست مي آيد. خط ساحلي شبكه با اجراي پردازش هايي مانند اصلاح داده هاي عمق به سطح آزاد دريا و هموارسازي ساخته شده است.

با توجه اکتشاف آب به كارآمدي مدل ROMS در تعيين ضخامت لايه هاي عمودي، تصحيح توپوگرافي در راستاي عمودي به گونه اي است كه ضخامت لايه ها تا 5/0 متر باشد و از کمتر از 5/0 متر صرف نظر شده است.

با حركت به سمت عمق اين ضخامت افزايش يافته و به ٥٠٠ متر رسيده است. سپس هموارسازي اطلاعات بستر در جهت هموار كردن شيب سلول هاي مجاور انجام شده است تا مدل شكست (blow up) نخورد.

شرايط مرزي

براي تأمين شرط مرزي دريايي در شمال منطقه مورد مطالعه، مدل سازي در كل خليج فارس و درياي عمان اجرا و نتايج در محل مرز باز شرقي و مرز بسته در شمال، جنوب و غرب براي استفاده در مدل شبيه سازي جريان در شمال درياي عمان استخراج شده است.

مدل كلي خليج فارس و درياي عمان با لحاظ كردن نيروهاي باد، دما و شوري اجرا شده است و نتايج شبيهسازي در محلهاي مشخص شده در شكل ٤ كه موقعيت مرز باز شبكه مطالعاتي در شمال درياي عمان را نشان ميدهد.

در برش قائمي از سطح تا بستر براي كل دوره مدل سازي شده استخراج و به عنوان شرط مرزي به مدل اجراشده در شمال درياي عمان اِعمال شده است.
براي مرزهاي خشكي شمال، جنوب و غرب، شرط نبود لغزش با صفر فرض كردن مؤلفه هاي عمودي جريان اِعمال شده است.

شرايط اوليه

جهت اِعمال اکتشاف آب نيروهاي واداشت سطحي، متوسط سرعت و جهت وزش باد ماهانه، از مجموعه داده هاي هواشناسي (National Climate Prediction Center) NCEP استفاده شده است.

پارامترهاي مختلف جوّ ي اکتشاف آب

اين داده ها شامل پارامترهاي مختلف جوّ ي مانند دما، درصد پوشش ابر، گرماي نهان، رطوبت نسبي، فشار سطح دريا اکتشاف آب و سرعت وزش باد است كه بسته به نوع پارامتر، با دقت ها و زمان هاي متفاوت در دسترس است.

داده هاي اقليمي به كاررفته در اين مدل، WOA نسخه ٢٠٠٥ است. WOA مجموعه اي از داده هاي طولاني مدت دما، شوري، اكسيژن، نيترات، سيليكات و فسفات در دوره هاي ساليانه، فصلي و ماهيانه براي اقيانوس هاي جهان است.

اِعمال شرايط اوليه

براي اِعمال شرايط اوليه، ميانگين داده هاي اقليمي با تفكيك پذيري شبكه افقي 25/0 حدود ٤ كيلومتر و تعداد لايههاي تراز سيگما در بعد قائم سي لايه درنظرگرفته شده است.

پس از اجراي مدل با گام زماني ٣٠٠ ثانيه، خروجي هاي مدل براي يك سال تهيه شد. براي اطلاعات زيست شناختي از داده هاي  Sea Viewing Wide Field-of-View) Sensor) استفاده شده است.

اين داده ها شامل نيتريت،كلروفيل، فيتوپلانكتون، زئوپلانكتون و … است. به تازگي بخش جديدي براي مدل هاي زيست شناختي پيچيده تر به برنامه اضافه شده است كه از مجموعه داده هاي WOAPISCES (World Ocean Atlas to nutrient data) استفاده ميكند.

داده ها شامل آهن، سيليكات، اكسيژن، فسفات، كربن و آلكانيليتي است. در اين پژوهش، مد باروكلينيك برابر٦٠٠ ثانيه، مد باروتروپيك برابر ٦٠ ثانيه و شرط  است.

ورودی رودخانه

در مدل هاي اقيانوسي معمولاً ورودي آب رودخانه ها به عناصر سطحي شبكه، مشكلات عددي ايجاد ميكند.

پلوم هاي رودخانه تمايل دارند در سواحل وارد و با شكست امواج و اختلاط جزر و مدي پخش شوند و اختلاط پيدا كنند.

در اين صورت خطاي شوري ايجاد مي شود كه حاصل اختلاط سواحل نزديك رودخانه هاست؛ ازاينرو در اين تحقيق شوري آب رودخانه ها درنظرگرفته نشده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما