شناسايی تأسيسات سطحی با روش مطالعات GPR

مطالعات الکترومغناطیس - اکتشاف آب - روش مطالعات GPR

آشكارسازی تأسيسات و مطالعات زیر سطحی و آگاهی از مشخصات و محل دفن دقيق آنها يكی از مسائلی است كه مهندسان تأسيسات و اکتشاف آب همواره با آن رو به رو هستند. گسترش شهرها و به وسیله آن نياز به توسعه شبكه های تأسيساتی و رفاهی جديد و همچنين نياز به تعمير و نگهداری از شبكه های قديمیتر، تعيين محل دقيق آنها را بسيار پر اهميت خواهد کرد. در اين راستا روش های غير مخرب به منظور صرفه جويی در وقت و هزينه و همچنين كاهش اختلالهای ناشی از حفاری های بی مورد در مناطق شهری، مورد توجه بسياری از مهندسان اين رشته قرار می گیرد. در ادامه مقاله به مبحث شناسايی تأسيسات سطحی با روش مطالعات GPR میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفيزيک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

شناسايی تأسيسات سطحی با روش مطالعات GPR

یكی از روشهای مطالعات ژئوفيزيک و اکتشاف آب و مطالعات GPR ، نزديك سطح كه در سال های اخير در اين زمينه موفقيت هايی به دست آورده، روش مطالعات GPR است. هدف از انجام اين تحقيق، شناسايی تأسيسات زيرسطحی در امتداد خط لوله انتقال پساب است كه آنومالی های متفاوت مانند كانالهای پوشيده شده، لوله آب يا گاز و كابل های برق مشخص و به تصوير در آمدند.

امروزه توسعه شبكه های تأسيساتی و رفاهی به واسطه گسترش شهرها و جمعيت آنها و اکتشاف آب ، امری اجتناب ناپذير است. اين امر نياز روز افزون بشر به بهرهوری از محيط های زيرسطحی را یاعث شده است. كانال ها و آبراهه ها، شبكه های آب و فاضلاب شهری، لوله های انتقال گاز و خطوط ارتباطی مدفون در خاک از جمله تأسيساتی می باشند كه معمولا نقشه های دقيق و روزآمد از محل دفن آنها در دسترس نخواهد بود.

ساخته شدن تاسیسات سطحی با روش مطالعات GPR

ساخته شدن اين تأسيسات و اکتشاف آب ، از سوی شركت ها و پيمانكاران متفاوت و نبود آگاهی از محل دفن دقيق اين گونه ساختارها، طراحی و ساخت شبكههای جديد را مشكل و پيچيده خواهد کرد. از طرفی آگاهی از توزيع شبكه های تأسيساتی به دلیل مديريت شبكه و نياز به تعمير و نگهداری از شبكه هایی با طول عمر زياد، تعيين محل دقيق اينگونه ساختارها را بسيار پر اهميت خواهد کرد.

در اين راستا به دلیل كاهش اختلالات ناشی از حفاري های بی مورد در مناطق شهری، روش های غير مخرب مورد توجه بسياری از مهندسان تأسيسات قرار گرفته است. در اين ميان روش مطالعات GPR به منزله يكی از روش های نوين ژئوفيزيک كم عمق، موفقيت های قابل توجهی بدست آورده و در سالهای اخير تحقيقات بسياری در اين خصوص در نقاط گوناگون دنيا ديده ميشود.

دستگاههای مطالعات GPR ژئوفیزیک

دستگاههای مطالعات GPR با توليد و انتشار تپ های ناپيوسته الكترومغناطيسی در محيط تحت بررسی، ناپيوستگی های الكتريكی را آشكارسازی خواهند کرد. شكل و پهنای نوار تابعی از مشخصات آنتن مورد استفاده مطالعات GPR بسامد تپ برای توليد اين تپها می باشد.
معمولا اين آنتن ها را با توجه به بسامد مركزی تپ توليد شده، نامگذاری خواهند کرد. انتخاب آنتن ها برای برداشت، با در نظر گرفتن شرايط زير سطحی ، مشخصات هدف مورد بررسی (هندسه و ابعاد)، عمق نفوذ و تفكيك موردنظر تعيين خواهد شد.

زمانيكه تپ الكترومغناطيسی گسيل شده از آنتن فرستنده به يک ناپيوستگی الكتريكی برخورد خواهد کرد، بخشی از آن از فصل مشترک عبور می كند و بخشی بازتاب می شود. اين امر ناشی از تغيير امپدانس (Impedance ) امواج الكترومغناطيسی در فصول مشترک دو محيط است.

ویژگی دستگاه GPR در مطالعات زیر سطحی

دستگاه GPR دارای يك مولد سيگنال، يک فرستنده و يک گيرنده است. امواج الكترومغناطيسی توسط فرستنده به داخل زمين فرستاده خواهد شد. بخشی از انرژی امواج در برخورد با فصل مشترک های زير سطحی منعكس و يا پخش و بخشی از انرژی در لايه ها و يا اشياء مدفون نفوذ خواهد کرد. در اين تحقيق در محدوده مورد مطالعه، برداشت داده های GPR توسط دستگاه UtilityScan با فركانس ٣٥٠ مگاهرتز ساخت شركت GSSI آمريكا صورت می گیرد.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما