شناسايی گستره شوری در سفره آب زيرزمينی با استفاده از روش مطالعات ژئوالکتریک

سونداژ - آزمایش دانهول - مطالعات الکترومغناطیس

اخیرا كاربرد هيدروژئوفيزيک در مطالعه آبخوان ها افزايش چشمگيری پیدا کرده است، اما هنوز مقادير كم آلودگی حاصل از تبديل مدل های مطالعات ژئوفيزيك به مدلهای هيدروژئولوژيک، كه با روابط پتروفيزيكی انجام خواهد شد، دقت لازم را ندارد. در ادامه مقاله به مبحث شناسايی گستره شوری در سفره آب زيرزمينی با استفاده از روش مطالعات ژئوالکتریک میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفيزيک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

شناسايی گستره شوری در سفره آب زيرزمينی با استفاده از روش مطالعات ژئوالکتریک

يكی از دلايل اصلی اين موضوعات، نقاط ضعف مرتبط با منظم سازی موجود در مدل سازی وارون مطالعات ژئوالكتريک است. اين تبديل ها در شرايط پيچيده مانند محيط های ناهمگن عدم قطعيت زيادی خواهند داشت.

در اين مطالعه سعی شده است با روش متمركز بر پيشبينی PFA و بدون نياز به مدل سازی وارون كلاسيک مدل سازی ژئوالكتريک ، تكامل زمانی و گستره مكانی ابر آلودگی حاصل از تزريق شوری در يک آبخوان ناهمگن مصنوعی با استفاده از مقادير مقاومت الكتريكی ظاهری شناسايی بشود.

هدايت هيدروليكی مدل سازی ژئوالكتريک

ابتدا ٥٠٠ سری هدايت هيدروليك ناهمگن متفاوت برای يک آبخوان مصنوعی متناسب با خاک ماسه لومی با روش شبيه سازی گاوسی متوالی مدل شده است.

در مرحله بعد، با استفاده از مدل سازی ژئوالكتريک جريان و انتقال آلودگی و سپس مدل سازیپيشرو ژئوالكتريكی، ٥٠٠ سری مقادير مقاومت ويژه ظاهری به طور جداگانه متناسب با ٥٠٠ سری هدايت هيدروليكی محاسبه می شود.

تحليل همبستگی كانونی مدل سازی ژئوالكتريک

در ادامه، با تحليل همبستگی كانونی بين مدل سازی ژئوالكتريک ويژه ظاهری و داده های غلظت آلودگی يک رابطه خطی در فضای كاهش ابعاد يافته به وجود آمد.

به دليل دقت زياد رابطه خطی به دست آمده، توزيع پسين داده های ابر آلودگی با استفاده از رگرسيون روند گاوسی به طور مستقيم نمونه گيری می شود.

نتايج از همخوانی مدل سازی ژئوالكتريک

نتايج از همخوانی خوبی با داده های غلظت آلودگی اوليه برخوردار است. اين مطالعه نشان داد روش PFA مدل سازی ژئوالكتريک علاوه بر گستره مكانی و تكامل زمانی ابر آلودگی، توانسته است حتی مقادير بيشينه غلظت آلودگی را نيز با دقت خوبی مدل سازی نماید.

روش های ژئوفيزيكی

روش های ژئوفيزيكی در مقايسه با برداشت مستقيم و صحرايی داده های هيدروژئولوژيك مانند حفر چاه های عميق مشاهده ای و برداشت منظم و تحليل نمونه آب به هزينه كمتری نياز دارند

به علاوه، داده های هيدروژئولوژيكی بيشتر نماينده يک نقطه يا منطقه با شعاع كم در اطراف چاه مشاهده ای هستند.

درحالی كه تصاوير توموگرافی حاصل از روش های ژئوالكتريكی ميتوانند يک نقشه دو يا سه بعدی در مقياس كل محدوده آبخوان را در اختيار پژوهشگران و كاربران قرار بدهند.

روش های هيدروژئوفيزيكی

در ميان روش های هيدروژئوفيزيك، استفاده از روش های الكتريكی مبتنی بر زمان گذر بسيار بيشتر گسترش پیدا کرده است.

مقاومت ويژه الكتريكی بسياری از سيالات منفذی در محيط های زمين شناسی به حجم سيال موجود و ميزان هدايت الكتريكی ويژه آن سيال بستگی خواهد داشت.

بنابراين روش های الكتريكی گذر زمان در عمل برای بررسی فرايندهای ديناميكی نظير تغييرات ميزان اشباع شدگی در منطقه تهويه، انتقال آلودگی، انتقال گرما و چگونگی پاک سازی آبخوان ها از آلودگی بسيار مناسب هستند.

مطالعات هيدروژئوفيزيک

هدف از مطالعات هيدروژئوفيزيک تنها تخمين تغيير در مقاومت ويژه ناشی از اين فرآيندهای فيزيكی نيست، بلكه بررسی تغيير در ميزان غلظت اين فرآيندها میباشد. شناسايی چگونگی توزيع زمانی و مكانی اين فرآيندهای فيزيكی برای اهداف مديريتی و پيشبينی منابع آب، كشاورزی يا زمين گرمايی بسيار مفيد می باشد.

مرسوم ترين راهبرد براي تبديل پارامترهای ژئوفيزيكی به خصوصيات فيزيكی يا هيدروژئولوژيک استفاده از روابط پتروفيزيكی تجربی، آزمايشگاهی و صحرايی میباشد.

پارامترهاي ژئوفيزيكی معمولا با مدل سازی وارون منظم شده معینی به دست می آيند.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما