تقسیم بندی نوع زمین با استفاده از لرزه نگاری درون چاهی در تهران

ژئوفیزیک - امواج تراکمی - لرزه نگاری انکساری - اکتشاف آب - مطالعات GPR

لرزه نگاری درون چاهی روشی مناسب جهت محاسبه مقادیر سرعت امواج تراکمی و برشی برای بررسی اطلاعات زیرسطحی می باشد. این پارامتر ها می توانند در جهت سنگ شناسی تعیین ویژگی خاک و آنالیزهای مرتبط برای عمق های مختلف در محل سازه استفاده شوند . همچنین پروفیل های لرزه نگاری انکساری نیز برای تعیین این پارامتر ها در طول یک پروفیل مناسب می باشند.در ادامه مقاله به مبحث تقسیم بندی نوع زمین با استفاده از لرزه نگاری درون چاهی در تهران میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

تقسیم بندی نوع زمین با استفاده از لرزه نگاری انکساری درون چاهی در تهران

در این مقاله از نتایج حاصل از برداشت 14 گمانه درون چاهی و 4 پروفیل لرزه انکساری برای تشخیص روند کلی تغییرات سرعت متوسط موج برشی در شهر تهران به منظور تعیین جنس خاک استفاده شده است .

مقدمه

در تمام پروژه ها و طرح های عمرانی ویژگی و خصوصیتی که به مهندسین در جهت طراحی سازه کمک می کند مدول های الاستیک دینامیکی مواد در محدوده ای است که سازه بر روی آن اجرا خواهد شد این کمیت ها را علاوه بر انجام آزمایش های ژئوتکنیکی میتوان با داشتن اطلاعاتی از دانسیته سرعت موج طولی و سرعت موج عرضی (برشی) در مواد مورد نظر محاسبه نمود.بنابراین برای به دست آوردن کمیت های یاد شده در یک منطقه لازم است علاوه بر اندازه گیری سرعت امواج طولی و سرعت موج برشی برداشته شود.

تست دانهول یا روش لرزه نگاری انکساری درون چاهی

تست دانهول یا روش لرزه نگاری درون چاهی یکی از روش های لرزه نگاری است که برای اندازه گیری مستقیم سرعت امواج کشسان و امواج تراکمی مورد استفاده قرار میگیرد. این روش در مقایسه با سایر روش های دانهول یا درون چاهی به دلیل سهولت و سرعت اجرا و هزینه پایین در مطالعات مهندسی و شهری  در مطالعات مهندسی و شهری كاربرد بيشتري دارد.

در برخي از موارد براي محاسبه سرعت امواج تراکمی و تعيين ضخامت لايه ها در طول يك پروفيل از روش لرزه نگاری انكساری استفاده ميشود، كه دراين مطالعه از چهار پروفيل لرزه نگاری انكساری استفاده شده است.

روش تحقيق

آزمايش درون گمانهای به هدف شناسايی لايه بندی خاک و مقاومت آنها استفاده می گردد. اين روش بر مبنای اندازه گيری سرعت انتشار امواج فشاری و برشی و استفاده از آن جهت تفكيک لايه ها و تخمين پارامترهاي ديناميكی خاک می باشد.

در اين آزمايش گمانه ها ميبايست به روش ماشينی حفاری شده و پس از قرارگيری لوله از جنس PVC متناسب با قطر ژئوفونهای درون گمانه، اطراف لوله از ماسه ريزدانه با دانه بندی يكنواخت پر ميگردد به نحوی كه لوله كاملاً در جاي خود ثابت شود. اساس كار در اين روش، اندازه گيری زمان سير موج از سطح زمين تا اعماق مختلف است.

روش لرزه نگاری انكساری

روش لرزه نگاری انكساری در طول يک پروفيل شامل وارد آوردن ناگهانی نيرو در نقطه های در سطح (چشمه) و در همان حال اندازه گيری زمان رسيد. با آگاهي از هندسه مسير موج، فاصله گيرنده ها از چشمه و زمان رسيد موج هاي مستقيم و شكست مرزی به محل گيرنده های مختلف، از ديدگاه نظری مي توان لايه بندی زير سطحی و سرعت انتشار موج در هر لايه را بدست آورد.

از آنجا كه سرعت انتشار اين امواج تراکمی بطور مستقيم به ويژگيهای كشسانی لايه ها و چگالی آنها بستگی دارد، در صورت اندازه گيری سرعت موجهای S, P براي لايه ها و آگاهی از چگالی آنها می توان مدولهای كشسانی ديناميک لايه ها (مدول يانگ، مدول بالک و مدول برشی) را محاسبه كرد.

تغييرات سرعت موج

براين اساس ژئوفیزیک با توجه به تغييرات سرعت موج در خاكهاي با جنس مختلف، امكان شناسايي لايهبندي، جنس خاك و تخمين پارامترهاي خاك خواهد بود. در نتيجه براساس نتايج حاصل از مطالعات، نقشه ميانگين سرعت موج برشي تا ژرفاي ٣٠ متر در شهر تهران تهيه گرديد. شكل ٣ توزيع سرعت ميانگين موج برشي را نشان ميدهد. در اين نقشه توزيع سرعت از ٢٥٠ تا ١١٠٠ متر بر ثانيه متغير ميباشد. در اين مطالعات بر مبناي استاندارد ٢٨٠٠رده بندي زمين بر اساس توصيف لايه بندی خاک و ميانگين سرعت برشی از سطح تا ژرفای ٣٠ متري زمين صورت ميگيرد.

نتيجه گيری در ژئوفیزیک

سرعت موج برشی لرزه ای يک پارامتر كليدی براي تعيين خواص كششی خاک و سنگ براي تحقيقات مهندسی است. اندازه گيريهای ناشی از سرعت موج برشی به طور سنتی با روش لرزه نگاری درون چاهی انجام می گيرد. به منظور ارزيابی شرايط زير سطحی ساختگاه شهر تهران، سرعت موج برشی در طی ١٤ گمانه درون چاهی و ٤ پروفيل لرزه انكساری مورد بررسی قرار گرفت.

براساس نتايج حاصل از مطالعات، ميانگين سرعت موج برشی تا ژرفای ٣٠ متر در شهر تهران تعيين گرديد. همانطور كه در شكل شماره ٣ كه نقشه سرعت متوسط موج برشی است، مشاهده می شود سرعت برشی از جنوب غربي به طرف شمال غربی و شمال شرقی افزايش می يابد. با توجه به مقادير ميانگين سرعت برشی قسمت اعظم نواحی مورد مطالعه در رده بندی درجه ٢ و نواحی در شمال شرقی محدوده در رده بندی درجه ١ قرار می گيرد . به منظور مطالعه دقيق تر و حصول نتايج بهتر, بايد برداشت هايی با فواصل مشخص در تمام سطح شهر و محل مورد بررسی صورت گيرد.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما