مدل زمین شناسی مهندسی ساختگاه

بارگذاری صفحه - ژئوتکنیکی - زمین شناسی مهندسی - خاک درشت دانه - آزمایش دانهول - مطالعات ژئوالکتریک

ساختگاه سد از لحاظ تقسیم بندی زمین شناسی در مرز پهنه های زاگرس چین خورده و دشت خوزستان قرارگرفته لیکن ویژگی های محدوده ساختگاه از خصوصیات زاگرس چین خورده و دشت خوزستان قرارگرفته لیکن ویژگی های محدوده ساختگاه از خصوصیات زاگرس چین خورده تبعیت می کند.سازنده های رخنمون یافته در محدوده گتوند به طور خلاصه بیان می شود. در ادامه مقاله به مبحث مدل زمین شناسی مهندسی ساختگاه میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

مدل زمین شناسی مهندسی ساختگاه

محل سد بر روی مصالح آبرفتی بستر رودخانه کارون قرار گرفته که سازند کنگلومرایی بختیاری را پوشانده است.ضخامت رسوبات در جناح راست سد حدود 32/5 و در محل سد و سرریز حدود 25/5 متر و در جناح چپ حدود 42/5 متر آبرفت های ناهمگن درشت دانه گزارش شده است.

در زیر این آبرفت ها کنگلومرای سازند بختیاری قراردارد. آزمایش دانهول و ژئوتکنیکی که غالبا قطعات آن از سنگ های آهکی تشکیل شده و دارای حفرات انحلالی است.در پایین دست سد ناحیه ای نسبتا مسطحی وجود دارد که شامل دشتی آبرفتی با بیرون زدگی های بسیار جزئی از سنگ کف منطقه است.

به منظور مشخص نمودن مدل زمین شناسی مهندسی ساختگاه 2 گمانه 50 متری بر روی تاج سد حفاری گردید محل این گمانه ها در شکل 1 نشان داده است.

نتایج به دست آمده از برداشت های صحرایی

براساس این نتایج به دست آمده از برداشت های صحرایی و آزمایش های آزمایشگاهی بر روی نمونه های به دست آمده، پروفیل زمین شناسی مهندسی مصالح در امتداد محور سد تهیه و در شکل 2 ارائه شده است.

بررسی های زمین شناسی مهندسی

با توجه به بررسی های ژئوتکنیکی زمین شناسی مهندسی و داده های به دست آمده از حفر 9 چاهک دستی نسبت به حفر 7 گمانه اکتشافی در ساحل چپ پایین دست سد اقدام نموده و پس از بررسی صحرایی و آزمایشگاهی نمونه های اخذ شده از این گمانه ها پروفیل زمین شناسی مهندسی مصالح در ساحل چپ رودخانه در پایین دستع سد تهیه شد که در شکل 2 نشان داده شده است .در محل محور سد ضخامت بتن 22/70 مت و سنگ بستر در عمق 37/50 متری از روی تاج سد قرار گرفته است جنس سنگ بستر کنگلومرای متخلخل سازند بختیاری است.

جنس قالب آبرفت شن

جنس قالب آبرفت شن همراه یا سیلت و ماسه بوده که در بخش های زیرین آن قطعات سنگی درشت مشاهده شده است. در ساحل چپ پایین دست رودخانه از سطح زمین تا سنگ کف، مصالح درشت دانه شنی همراه با سیلت و ماسه وجود دارد با حرکت به سمت پایین دست سد لایه های ریزدانه سیلت رسی در بین لایه های شنی مشاهده شده است.

آزمایش دانهول و کراس هول

آزمایش های دانهول  و خاک درشت دانه در ساحل چپ تا عمق 15 متر و در روی سد تا عمق حدود 17 متر از بستر انجام شد. با توجه به محدوده تحت تاثیر تنش ناشی از آزمایش بارگذاری صفحه با صفحه ذای به قدر 120  سانتیمتر عمق این آزمایش ها در ساحل چپ در جهت اطمینان تا 15 متر انتخاب شد.

نتایج این آزمایش ها در شکل 3 ارائه شده است با توجه به شکل میانگین سرعت موج برشی در مصالح درشت دانه زیر سد حدود 740 متر بر ثانیه برای مصالح مشابه در ساحل چپ تا عمق 1/5 تا 10 متر حدود 660 متر بر ثانیه برای مصالح مشابه در ساحل چپ تا عمق 1/5 متر حدود 275 متر بر ثانیه و از عمق 1/5 تا 10 متر حدود 660 متر بر ثانیه است .

مقایسه توزیع اندازه ذرات و شاخص خمیری 1 و 2 زیر بستر سد و ساحل چپ پایین دست

خاک دو محل از نظر تاریخچه تنش با هم متفاوت هستند. خاک زیر سد به دلیل بار ناشی از احداث سد در دوره زمانی 40 ساله (از زمان ساخت تا زمان انجام آزمایش) متحمل تنش بیشتری نسبت به خاک قرار گرفته و در ساحل چپ شده است . آزمایش های بار گذاری صفحه در عمق 1/5 متر از سطح زمین در ساحل چپ سد انجام گردیده بنابراین عمق تحت تاثیر بار اعمال شده (منطقه حباب تنش ) 7/5 متر نسبت به محل قرارگیری صفحه بارگذاری است.

منحنی تغییرات سرعت موج برشی

منحنی تغییرات سرعت موج برشی با عمق میانگین سرعت موج برشی در عمق تحت تاثیر صفحه بارگذاری را حدود 660 متر بر ثانیه نشان میدهد. از طرفی دیگر میانگین سرعت موج برشی در مصالح زیر سد حدود 740 متر بر ثانیه تعیین شده با توجه به شباهت خاک دو محل تفاوت سرعت موج برشی ناشی از تفاوت تاریخچه تنش در دو محل است.

خاک زیر سد به دلیل بار ناشی از سد، فشرده تر شده و سرعت موج برشی در آن 1/12 برابر خاک ساحل چپ است با توجه به اینکه مدول تغییر شکل پذیری با توان دوم سرعت موج برشی رابطه مستقیم دارد.

مدول تغییر شکل پذیری مصالح

بنابراین خاک درشت دانه می توان انتظار داشت که مدول تغییر شکل پذیری مصالح زیر بستر سد25% بیشتر از مدول تغییر شکل پذیری محاسبه شده برای مصالح ساحل چپ باشد. بر اساس مدول تغییر شکل پذیری مصالح زیر سد  1750 کیلوگرم بر سانتی متر مربع پیشنهاد شد.

با توجه با اینکه در ساحل چپ پایین دست رودخانه آزمایش تعیین سرعت موج برشی و بارگذاری صفحه صورت گرفته بنابراین امکان مقایسه مدول تغییر شکل پذیری در کرنش های پایین و بالا وجود دارد. بر این اساس نسبت مدول تغییر شکل پذیری اندازه گیری شده در کرنش های پایین به کرنش های بالا حدود 17 می باشد.ژئوتکنیکی نسبت مدول تغییر شکل پذیری در کرنش های بالا و پایین قبلا توسط چشمی برای بخشی از آبرفت های درشت دانه تهران بین 12 تا 16 گزارش شده است.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما