مقایسه روش های یادگیری غیرنظارتی

مقایسه روش های یادگیری غیرنظارتی - مطالعات ژئوالکتریک - مطالعات الکترومغناطیس - اکتشاف آب - مطالعات ژئوفیزیک - مقایسه روش های یادگیری غیرنظارتی

کانال ها یکی از انواع رخساره های زمین شناسی می باشند که به دلیل توانایی در ذخیره سیالات هیدروکربنی، در اکتشاف و توسعه میادین هیدروکربنی دارای اهمیت فراوانی می باشند. در سال های اخیر، حجم داده های لرزه ای و همچنین تعداد نشانگر های لرزه ای ارائه شده افزایش چشمگیری داشته است که کار مفسرین را برای تفسیر خط به خط داده های لرزه ای با مشکل مواجه کرده است. در ادامه مقاله به مبحث مقایسه روش های یادگیری غیرنظارتی میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

مقایسه روش های یادگیری غیرنظارتی با تأکید بر تشخیص رخساره های کانالی تنگه هرمز

برای برطرف نمودن این مشکلات، الگو شناسی و استفاده از نشانگرهای چندگانه به عنوان ابزاری کارآمد در تفسیر و دسته بندی رخساره های لرزه ای معرفی شده اند. روش های k-میانگین (k -means) ،نقشه های خود سازمان ده (Self -maps organizing)و نقشه های توپوگرافی مولد (Generative topographic maps)از روش های غیر نظارتی می باشند که توانسته اند برای دسته بندی رخساره های لرزه ای مورد استفاده قرار بگیرند.

مطالعات ژئوفیزیک

در این مطالعه، توانایی دو الگوریتم k-میانگین و نقشه های خود سازمان ده برای تشخیص کانال های مدفون در داده های لرزه ای انجام و مقایسه شده است، از روش تحلیل مؤلفه اصلی (Principal component analysis) نیز برای به تصویر کشیدن رخساره های لرزه ای موجود در داده لرزه ای مورد استفاده که مربوط به تنگه هرمز در خلیج فارس است، استفاده شده است. پس از مشخص نمودن نشانگرهای مناسب و اعمال روش های مورد اشاره، روش تحلیل مؤلفه اصلی به عنوان روشی مناسب جهت تعیین تقریبی تعداد رخساره های لرزه ای موجود در محدوده مورد مطالعه و شناسایی رخساره های کانالی تشخیص داده شد.

مقایسه روش های یادگیری غیرنظارتی

کانال ها یکی از انواع رخساره های زمین شناسی هستند که مطالعه آن ها دارای اهمیت فراوانی در صنعت نفت است چرا که این نوع رخساره زمین شناسی می تواند محلی مناسب برای تجمع سیالات هیدروکربنی باشد. در صورتی که کانال ها از سنگ منشأ مناسبی تغذیه گردند و پوش سنگ مناسبی نیز از خروج سیالات هیدروکربنی موجود در آنها جلوگیری نماید، می توانند به عنوان یکی از انواع تله های نفتی قابل اهمیت، هدف اکتشافی محسوب گردند.

شناسایی کانال های تراوا

از طرف دیگر شناسایی کانال های تراوا جهت انجام مطالعات مربوط به ازدیاد برداشت و بررسی سازوکار تزریق، اهمیت شناسایی این رخساره های زمین شناسی را نشان می دهد. به همین دلیل در سال های اخیر، مطالعات فراوانی در زمینه شناسایی بهتر کانال ها با استفاده از داده های لرزه ای انجام گرفته است.

(2012 )Davis and Robinson از تجزیه طیفی برای شناسایی رخساره کانالی موجود در داده لرزه ای سه بعدی برداشت شده از میدان Delhi در لوئیزیانا استفاده نمودند تا بتوانند بازدهی تزریق گاز را جهت ازدیاد برداشت افزایش دهند. (2013) Roy et al از الگو شناسی جهت تشخیص رخساره های گوناگون از جمله کانال موجود در داده های لرزه ای سه بعدی برداشت شده از حوضه آنادارکو (Anadarko )استفاده نمودند.

نمودار های متقاطع نشانگرهای لرزه ای در ژئوفیزیک

al et Junhuai (2014 ) با استفاده از نمودار های متقاطع نشانگرهای لرزه ای به شناسایی کانال ها در داده های لرزه ای برداشت شده از حوضه Junggar در کشور چین پرداختند. (2015 (Dossary-Al با مقایسه سه روش تضعیف نوفه، به اهمیت مراحل پردازش در شناسایی کانال ها و تفاوت سه روش مطرح شده در این زمینه پرداخته است.

تجزیه طیفی و ترکیب برش لرزه ای

(2016 )Arzani and Ashtari  ژئوفیزیک با استفاده از تجزیه طیفی و ترکیب برش لرزه ای به دست آمده از سه فرکانس 22 ،22 و 33 هرتز به شناسایی کانال مدفون در سازند آسماری پرداخته اند. با توجه افزایش حجم داده های لرزه ای در سال های اخیر، تفسیر خط به خط این داده ها برای مفسرین دچار مشکلاتی بوده است.

اگرچه با افزایش تعداد نشانگرهای لرزه ای، دقت مطالعات انجام گرفته در تشخیص رخساره های لرزه ای گوناگون افزایش یافته است، ولی افزایش حجم اطلاعات تولیدی باعث افزایش زمان مورد نیاز جهت دسته بندی این رخساره ها میگردد.

الگوریتم های آموزش غیرنظارتی

در این مطالعه، الگوریتم های آموزش غیرنظارتی ( Unsupervised learning)جهت شناسایی کانال های مدفون در داده های لرزه ای با یکدیگر مقایسه شده اند. داده لرزه ای استفاده شده در این مطالعه، مربوط به تنگه هرمز در خلیج فارس است. پس از معرفی و توسعه نشانگرهای لرزه ای ( ;1971, Balch 1979., al et Taner (دسته بندی اطلاعات در لرزه شناسی توسط Justice et al., (1985) و Sonneland (1983) مطالعات با رایانه ها مورد توجه قرار گرفت.

الگوریتم خوشه بندی k-میانگین ( ,Forgy 1966, Jancey; 1965 )از اولین الگوریتم های خوشه بندی محسوب می شود که به سرعت توسط شرکت های مختلف مورد استفاده قرار گرفت و امروزه نیز در بسیاری از نرم افزارهای تفسیری کارایی دارد.

عدادی از روش های خوشه بندی غیر نظارتی

(2002 )Laughlin and Barnes تعدادی از روش های خوشه بندی غیر نظارتی شامل k-میانگین و نقشه های خود سازمان ده را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند و به این نتیجه ژئوفیزیک رسیدند که اهمیت انتخاب نشانگرهای مناسب به مراتب از نوع الگوریتم استفاده شده بیشتر است.

آنها در بین الگوریتم های مورد بررسی ژئوفیزیک ، نقشه های خود سازمان ده را بیشتر مورد توجه قرار دادند چرا که در این روش، از روابط چند جانبه بین خوشه ها نیز اطلاعات کسب میگردد. Uden and Strecker (2002 )را میتوان از اولین افرادی دانست که از الگوریتم نقشه های خود سازمان ده دو بعدی برای خوشه بندی داده های لرزه ای استفاده نمودند.

تهیه نقشه رخساره های لرزه ای داده های دریایی آنگوال

از نقشه های خود سازمان ده برای تهیه نقشه رخساره های لرزه ای داده های دریایی آنگوال استفاده نمود (2015)Roden et al از نقشه های خود سازمان ده برای شناسایی الگوهای موجود در پدیده های زمین شناسی استفاده نمودند. . Zhao et al(2015 )از روش های k-میانگین و نقشه های خود سازمان ده برای خوشه بندی رخساره های موجود در داده لرزه ای برداشت شده از منطقه دریایی نیوزیلند استفاده نمودند و برای منطقه مورد مطالعه چهار نوع رخساره پیشنهاد دادند.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما