پايش مقاومت ويژه الكتريكی

پايش مقاومت ويژه الكتريكی - مطالعات الکترومغناطیس - مطالعات GPR - مطالعات ژئوفیزیک - مطالعات ژئوالکتریک

ارتباط خواص مكانيكي سنگ ها با خواص فيزيكي ( روش های ژئوفيزيكی )، موضوعي است كه اخيراً مورد توجه محققان قرار گرفته است. در اين ميان روش هاي الكتريكي و لرزه اي بيشترين كاربرد را دارند. در ادامه مقاله به مبحث پايش مقاومت ويژه الكتريكی میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

پايش مقاومت ويژه الكتريكی

پس  مطالعات ژئوفيزيک از نصب الكترودهاي مخصوص روي 7 نمونه مغزه تقريباً اشباع، آزمايش مقاومت فشاري تك محوري و عبور جريان الكتريكي از نمونه ها به طور همزمان صورت پذيرفت و تغييرات مقاومت ويژه الكتريكي در حين بارگذاري اندازه گيري شد.

ماسه سنگ ها مطالعات ژئوفيزيک

ماسه سنگ ها افز ايش مقاومت ويژه و سنگ آهك هاي فسیل دار كاهش مقاومت ويژه در سراسر محدوده افزايش كُرنش نشان دادند. تراورتن ها و سنگ آهك با افزايش كُرنش در ابتدا افزايش مقاومت ويژه و سپس كاهش مقاومت ویژه نشان دادند.

رفتار مقاومت ويژه حين بارگذاري به بسته شدن منفذها (كاهش تخلخل ) دركُرنش هاي كم و ايجاد درزه هاي القايي (افز ايش تخلخل) دركُرنش هاي بيشتر ارتباط داده شد.

ژئوفيزيک

اندازه گيري هاي الكتريكي و لرزه نگاري كم عمق از روش هاي غيرتخريبي ژئوفيزيكي هستند كه در كارهاي متفاوت مهندسي مانند ژئوتكنيك، معدن، عمران و مهندسي مخازن نفت و گاز به كار مي روند.

اين روش ها در مقياس آزمايشگاهي و در صحرا به كار رفته است. عموما روش هاي مستقيم تعيين خواص مكانيكي سنگ ها هزينه بر هستند.

از طرفي اين روش ها پارامترهاي مكانيكي را به طور موضعي تعيين ميكنند. نتايج كارهاي تحقيقي در سال هاي اخير نشان مي دهد، از مجموعة روش هاي ژئوفيزيكي،می توان پارامترهاي مكانيكي را برآورد و تغييرات مكانی اين پارامترها، نظير ناهمسانگردي را پيش بيني كرد.

محققان گوناگون مطالعات ژئوفيزيک

محققان گوناگون رفتار مهندسي سنگ ها را در آزمايشگاه بررسي كرده اند و روابط تجربي متفاوتي بين مقاومت ويژه سنگ و مقاومت مكانيكي آن ( UCS، مدول يانگ و انديس بار نقطه اي)، سرعت امواج كشسان و چگالي، توسعه داده اند كه لزوماً نتايج آنان مؤيد يكديگر نبوده است.

تحقيقات بسيار كمی مطالعات ژئوفيزيک

تحقيقات بسيار كمي در ارتباط بين مقاومت ويژه الكتريكي و خواص سنگ ها وجود دارد . كيت و استاپاك (1995) رفتار مهندسي سنگ هاي هيماليا را بررسي كردند و روابط تجربي گوناگوني بين مقاومت ويژه الكتريكي سنگ و مقاومت مكانيكي آن توسعه دادند.

ارتباط لگاريتمی مطالعات ژئوفيزيک

از جمله ارتباط لگاريتمي بين مقاومت فشاري تك محوري (UCS) و مقاومت ويژه الكتريكي. در مطالعه آنها، UCS با افزايش مقاومت ويژه الكتريكي افزايش مي يافت.

بيليم و همكاران ( 2002 ) مقاومت ويژه نمونه هاي مصنوعي سنگ تحت فشار را اندازه گيري كردند.

مقاومت ويژه

مقاومت ويژه به خواص تخلخل، شوري سيال منفذها، درصد اشباع آب، محتوي رس، دما و فشار مرتبط است (آرچي، 1942). معادله تجربي آرچي ( 1942 ) انطباق خوبي با سنگ هاي بدون رس مانند ماسه سنگ هاي تميز براي دارد.

ذرات رسی

ذرات رسی داراي فعاليت الكتريكي سطحي هستند وجود رسانايي سطحي. اين فعاليت باعث مي شود كه مقاومت الكتريكي سنگ و خاك كاهش يابد؛ به خصوص در حالتي كه درصد اشباع آب كم است.

به هرحال وقتي اشباع آب زياد است، مقاومت ويژه سنگ بيشتر تحت تاثير شوري آب در منفذها است. مقاومت ويژه سنگ هاي رسي به بسامد نيز وابسته است.

تحقيقات براس و همكاران

تحقيقات براس و همكاران ( 1965 ) روشن ساخت كه مقاومت ويژه سنگ هاي بلورين در تنش هاي كم، افزايش و سپس در تنش هاي زيادكاهش مي يابد.

تحقيقات كيت و گخال ( 1998 ) نشان داد كه مقاومت ويژه با افزايش UCS كاهش مي يابد.

آرا و همكاران ( 2004 ) دريافتند كه مقاومت ويژه نمونه هاي سنگ كربناته با 20 درصد رس و 70 درصد اشباع آب با افزايش تنش محوري افزايش مي يابد.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما