محاسبه پروفیل سرعت موج برشی

محاسبه پروفیل سرعت موج برشی - مطالعات الکترومغناطیس - مطالعات ژئوالکتریک - مطالعات GPR - آزمایشات درون چاهی

پیک ثانویه موجود در شکل 4 ماهیت متفاوتی نسبت به پیک مشاهده شده در شکل 3 دارد. پیک مشاهده شده در شکل 4 ماهیت مصنوعی دارد. نکته قابل توجه در مورد این پیک ثانویه این است که نسبت مؤلفه افقی به عمودی میدان موج و بیضی وار امواج رایلی دارای انرژی یکسانی هستند. این نکته نشانگر این واقعیت است که تقریباً میدان موج در این محدوده فرکانسی فقط از امواج رایلی تشکیل شده است. باید توجه داشت که این پیک در فرکانس 5 هرتز در منطقه شهری اتفاق افتاده است و منبع این پیک فعالیت های بشری است. در ادامه مقاله به مبحث محاسبه پروفیل سرعت موج برشی میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

محاسبه پروفیل سرعت موج برشی

علاوه بر فرکانس تشدید مد پایه امواج رایلی در زمینه تحلیل اثرات ساختگاهی، پارامترهایی مانند سرعت موج برشی و ضخامت لایه رسوبی نیز دارای اهمیت است. درگذشته به دست آوردن این پارامتر ها کاری پرهزینه و مشکل بوده است. البته در سال های اخیر با افزایش کاربرد میکروترمور ها روش های مختلفی به منظور به دست آوردن این پارامتر ها معرفی شده است؛ که به دو دسته آرایه ای و تک ایستگاهی تقسیم می شوند.

روش های آرایه ای به طور کلی روش های دقیق تر و پیچیده تری هستند؛ که با بعضی محدودیت ها روبرو میباشند؛ که در بخش 2 به آن ها اشاره شد. روش های تک ایستگاهی به مراتب روش های آسان تر و کم هزینه تری هستند و البته دارای محدودیت هایی نیز هستند.

محاسبه پروفیل سرعت موج برشی با استفاده از برگردان بیضی وار امواج رایلی

برای برگردان بیضی وار امواج رایلی، ابتدا بیضی واری مربوط به هر ایستگاه با استفاده از روش RayDec محاسبه شد. برای برگردان بیضی وار امواج رایلی با استفاده از الگوریتم NA باید قسمتی از نسبت بیضی وار مورد استفاده قرار گیرد که مفیدترین اطلاعات را داشته باشد.

به این منظور فاصله بین کمینه اصلی و ماکسیم اصلی از منحنی جداسازی شد و در الگوریتم NA استفاده شد (Hobiger et al., 2013 ). برای مدل ورودی یک مدل 20 لایه که تا عمق 400 متری را پوشش می دهد، مطالعات ژئوفیزیک در آسیاژئوفیزیک در نظر گرفته شد. همچنین محدوده سرعت موج برشی از کمترین مقدار 150 متر بر ثانیه تا 3500 متر بر ثانیه در نظر گرفته شد؛ که محدوده بسیار بالای محسوب می شود (به ندرت سرعت در مدل های به دست آمده در عمق 400 متر از 2000 متر بر ثانیه بیشتر شد).

سرعت موج برشی

دلیل انتخاب این محدوده برای سرعت موج برشی این بود که با محدود نکردن مدل ورودی عملکرد الگوریتم سنجیده شود. همچنین در این مرحله نواحی کم سرعت در مدل سازی وارد نشدند و در بخش 4 به صورت مجزا به این مسئله پرداخته شد. پس از اجرای الگوریتم و تحلیل خروجی سعی شد تا حدی مدل سازی ادامه پیدا کند تا انطباق خوبی بین مدل ورودی و مدل های ساخته شده به دست آید (شکل 5).

پس از انجام مدل سازی از خروجی میانگین سرعت موج برشی تا عمق 30 متری برای 5 مدل که بهترین انطباق را با منحنی بیضی وار ورودی داشتند به دست آمد(شکل 6) و بر اساس استاندارد Eurocode 8 تقسیم بندی شدند؛ که همه مدل ها در کلاس C که مربوط خاک با نهشت های عمیق با چگالی متوسط شامل ماسه، سنگ ریزه و خاک رس فشرده شده باضخامت بین چند ده متر تا چند صد متر است؛ را نشان داد.

همچنین مدل سرعت موج برشی میانگین تا عمق 400 متری برای این5 مدل به دست آمد؛ که در شکل 6 نتایج به دست آمده برای این 4 ایستگاه آمده است.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب – آزمایشات درون چاهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما