تحلیل همدیدی توفان حاره ای

تحلیل همدیدی توفان حاره ای - مطالعات ژئوالکتریک - مطالعات الکترومغناطیس - مطالعات GPR - مطالعات ژئوفیزیک

اداره کــل هواشناســی هرمزگــان نیــز ســرعت توفــا ن در بنــدرعباس را بــین 60 تــا 200 کیلــومتر در ســاعت متغیــر ارزیابی و آن را قوي ترین تندباد در سواحل خلیج فـارس در طــــی 30 ســـــال اخیـــــر اعــــلام کـــــرد (وبگـــــاه hamshahrionline ). مــسیر حرکــت ایــن توفــان از بــدو شکل گیري تا اضمحلال در شکل 4 نشان داده شده است.در ادامه مقاله به مبحث تحلیل همدیدی توفان حاره ای میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

تحلیل همدیدی توفان حاره ای گونو و تاثیر آن بر جنوب شرق ایران

رطوبت در تراز 700 هکتوپاسکال

بررسی نقشه هاي رطوبت در تراز 700 هکتوپاسکال نشان می دهد که رطوبت نیمه جنوب دریاي عرب در روز چهارم بر اثر فعالیت توفان به بیش از 85 درصد رسیده است و این نشان دهنده تزریق رطوبت فراوان از روي آب هاي گرم منطقه به درون سامانه و بیانگر فرا رفـت مثبــت رطوبــت در ایــن منطقــه اســت .

روز هفــتم

در روز هفــتم کــه شدیدترین رو ز بارش در جنوب شرق ایران گزارش شـده است، یاخته اي بـا 85 درصـد رطوبـت و بـا امتـداد جنـوب شرق-شمال غرب کاملا روي دریاي عمان گسترده شـد و ساحل جنوب شرقی ایران را تحت پوشش خـود قـرار داد.شکل 9 نشان دهنده مقدار رطوبت شـهر هایی اسـت کـه در معرض این توفان قرار گرفته اند.

ورود توفان به جنوب شرق

در روز ششم ژوئن 2007( 16 خرداد 1386) با ورود توفان به جنوب شرق ایران، چرخند حاره ای رطوبت در ایستگاه چابهار 100  درصد گزارش شد که بیشترین رطوبت نسبت به شهرهاي دیگر در معرض توفان بود. ایستگاه هاي کنارك و بندرعباس نیز در این روز به ترتیب داراي 97 و 96 درصد رطوبت نسبی بوده اند.

چرخند حاره ای در روز هفتم ژوئن (17 خرداد) که روز اوج توفان در ایران بود، رطوبت نسبی در ایستگاه جاسک و کنارك 100 و 93 درصد گزارش شد.

توفان جنوب استان کرمان در آسیا ژئوفیزیک

روز هشتم ژوئن (18 خرداد) توفان جنوب استان کرمان را تحت تاثیر قرار داد به طوري که مقدار رطوبت نسبی در ایستگاه هاي کهنوج و بافت 96 و 91 درصد گزارش شد و با خروج از جنوب شرق ایران شهر هاي سراوان و خاش داراي بیشینه رطوبت شدند که رطوبت شان به ترتیب 95 و91 درصد گزارش شد. مقدار رطوبت در این سه روز نشان دهنده حاکمیت توفان در این مناطق است.

بارش در روزهاي وقوع توفان در آسیا ژئوفیزیک

در بخش هاي گوناگونی از چرخندهاي حاره اي، بـا توجـه به شدت همرفت، بـارش بـه وقـوع مـی پیونـدد کـه دیـواره چشم معمولا شـدیدترین مقـادیر بـارش را بـه همـراه دارد . همچنین منطقه نوار مـارپیچی پـس از ورود بـه خـشکی بـه تناوب باعث بارش می شود.

شکل 10 نقشه هاي هـم بـارش روزهاي چهارم و هفـتم ژوئـن مربـو ط بـه وقـوع توفـان را نشان می دهد که مقدار بـارش برحـسب سـانتی متـر بـر روز (day/cm )است. نواحی بارش بـا توجـه بـه مـسیر حرکـت توفان به سمت جنوب شرق ایران کشیده شده است . بارش در شـرق کـشور عمـان در اواخـر روز چهـارم آغـاز شـده است. در روز هفتم نیز با وارد شدن هسته توفان بـه جنـوب شرق ایران، بارش ها در استان هـاي سیـستان و بلوچـستان و هرمزگان بیشتر شده است.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما