تعیین سطح تصحیح ارتفاع ژئودتیک

تعیین سطح تصحیح ارتفاع ژئودتیک - مطالعات ژئوتکنيک - مطالعات GPR - اکتشاف آب - مطالعات ژئوفیزیک

در طول دهه های گذشته، استفاده از سامانه تعیین موقعیت ماهواره ای (GPS) در بسیاري از فعالیت های ژئودزی، ژئوفیزیک و نقشه برداری توسعه پیدا کرده است. به کمک اندازه گیری های GPS، صرفه جویی در زمان، هزینه و نیروی کار حاصل می شود. از طرفی ارتفاع بیضوی به دست آمده از GPS، یک ارتفاع هندسی بوده و قادر به تأمین نیازهای کاربردی مهندسی نمی باشد و به همین دلیل تبدیل به نوع دیگری از ارتفاع به نام ارتفاع ارتومتریک نیاز است. در ادامه به مبحث تعیین سطح تصحیح ارتفاع ژئودتیک می پردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

مقایسه روش های مختلف تعیین سطح تصحیح ارتفاع ژئودتیک

براي انجام تبدیل بین ارتفاعات بیضوی و ارتفاعات ارتومتریک، سطح تصحیح ارتفاع ژئودتیک تعریف می گردد.

با توجه به داده های دردسترس و همچنین دقت مورد نیاز، دو روش کلی برای انجام تبدیل بین ارتفاعات بیضوی و ارتومتریک وجود دارد که عبارتند از روش گرانی سنجی و روش هندسی.

روش گرانی سنجی

در روش گرانی سنجی از تلفیق داده های زمینی و مدل هاي ژئوپتانسیلی جهانی براي تعیین سطح تصحیح استفاده می گردد. در روش هندسی از داده های GPS/Leveling در یک سری نقاط بنچ مارک استفاده، نوسانات ژئوئید در این نقاط محاسبه و سپس با به کارگیری روش های درون یابی، سطح تصحیح ارتفاع ژئودتیک محاسبه می شود.

روش هندسی

در تحقیق حاضر، از روش هندسی به منظور تعیین سطح تصحیح استفاده شده است.

توابع پایه شعاعی یکی از روش هاي مورد استفاده برای درون یابی داده های پراکنده می باشند.

این روش شامل کرنل های مختلفی بوده که در این تحقیق از کرنل های مولتی کوادریک و اسپلاین صفحه نازك استفاده گشته است.

شبکه عصبی مصنوعی

همچنین شبکه عصبی مصنوعی به عنوان روشی دیگر برای تبدیل ارتفاعات بیضوی به ارتفاعات ارتومتریک اعمال شده است.

شبکه عصبی مصنوعی نیز شامل انواع مختلفی هستند که با توجه به اینکه شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون بیشترین کاربرد را براي درون یابی داراست، از این شبکه براي تعیین سطح تصحیح استفاده شده است.

عنوان مطالعه موردی

درنهایت شبکه عصبی مصنوعی به عنوان مطالعه موردي، داده های شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته اند.

از 147 نقطه مبنا که به صورت پراکنده در محدوده شهر تهران توزیع یافته اند برای محاسبه نوسانات ژئوئید استفاده شده و سطح تصحیح ارتفاع ژئودتیک در شهر تهران به کمک روش های ذکر شده محاسبه گشته است.

میانگین مربعات

در نهایت مجذور میانگین مربعات (rms) حاصل از روش ها با یکدیگر مقایسه شده و روش با کمترین مقدار rms به عنوان دقیق ترین روش انتخاب شده است. با توجه به نتایج حاصل، اسپلاین صفحه نازك نتایج دقیق تری را برای داده های شهر تهران ارائه داده است.

امروزه با توجه به پیشرفت فناوري، استفاده از سامانه تعیین موقعیت ماهواره اي (GPS)، براي تعیین موقعیت سه بعدي نقاط، بسیار گسترده شده است.

GPS مختصات ژئودتیک نقاط شامل طول و عرض ژئودتیک و ارتفاع بیضوي را در اختیار قرار می دهد.

ارتفاع بیضوی

ارتفاع بیضوی حاصل از GPS یک ارتفاع هندسی و فاقد معناي فیزیکی بوده و در بسیاري از فعالیت هاي مهندسی از نوع دیگري ارتفاع به نام ارتفاع ارتومتریک که داراي معناي فیزیکی است، استفاده می شود.

نمونه در مهندسی عمران

براي نمونه در مهندسی عمران از ارتفاعات ارتومتریک براي تعیین جهت جریان آب، ساخت وساز و طرح هاي زیرسازي استفاده می شود.

همچنین تعیین دقیق ارتفاع در زمینه کشاورزي می تواند در هدایت مؤثرتر تجهیزات و اعمال کود، مورد استفاده قرار گیرد که منجر به صرفه جویی و کاهش تأثیر کودهاي شیمیایی که به رودخانه ها و دریاچه هاي بزرگ راه پیدا می کنند، می گردد.

ارتفاع ارتومتریک

ارتفاع ارتومتریک از تلفیق ترازیابی و اندازه گیري هاي گرانی به دست می آید.

عملیات ترازیابی با وجود دارا بودن دقت بالا صرف زمان، هزینه و نیروي کار زیادي را موجب می شود.

درنتیجه، می بایست به دنبال راه حلی بود تا بتوان ارتفاع بیضوی را به ارتفاع ارتومتریک تبدیل کرد.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما