پیدایش و طبقه بندی خاک

پیدایش و طبقه بندی خاک - مطالعات GPR - اکتشاف آب - مطالعات ژئوفیزیک

تعاريف زيادي تاکنون از خاک به عمل آمده که ساده ترين و آسان ترین تعريف چنين است: خاک عبارتی از قشر چند سانتي متري تا چند متري از مواد آلي و غير آلي است که بر روي سنگ قرار گرفته و حاوی هوا، آب، موجودات زنده، مواد آلي و ذرات کانيايي (عناصر معدني) است و گياهان و جانوران مي تواند بر روي آن ادامه حيات دهد. ماهيت خاک از روي موقعيت اقليمي، پستي و بلندي، وضعيت آب شناسي آن مشخص و توسط استعداد آن براي روياندن گياه به همگان بيان مي شود. در ادامه به مبحث پیدایش و طبقه بندی خاک می پردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

پیدایش و طبقه بندی خاک

برخی دیگر از مفهوم  خاک عبارتند از :
  خاک ها مخلوطی از مواد معدنی و آلی می باشند که از تجزیه و تخریب سنگ ها در نتیجه هوازدگی آن ها بوجود می آیند که البته نوع و ترکیب خاک ها در مناطق متفاوت بر حسب شرایط ناحیه فرق می کند.
  طبق تعريف ژنتيکي ، خاک ها بر اثر تخريب فيزيکي و شيميايي سنگ ها و فعاليت موجودات زنده که باعث تشکيل هوموس مي شود به وجود مي آيند. بنابراين خاک در درجه نخست جدول ترکيب است از مواد معدني و الي – مواد معدني آن دارای ريگ، شن، ماسه و غيره است که بر اثر تخريب و تجزيه سنگ بوجود مي آيد و مواد آلي را بقاياي گياهان و جانوران  تشکيل مي دهد.

برخي مفاهیم مربوط به خاک:

خاکفرد یا (Soil individual): پيکره اي از خاک است که خصوصيات و ویژگی پروفيلي اش در يک منطقه جغرافيايي خاص از لحاظ نظم و ترکيب منحصر به فرد و خاص است.
خاکرخ یا (پروفيل خاک): عبارتست از شکل عمودي افقهاي يک خاکفرد.
خاک فعال یا (Solum): يک پروفيل ناقص خاک است که عبارت است از تکوين ژنتيکي خاک بوسيله نيروهاي سازنده خود خاک
بعد خاک با (Soil sequum): خاکها پيکره هايي مي باشند که يکسري خصوصيات را در سه بعد متفاوت نشان مي دهند. نخست بعد عمودي خواص خاک را مي توان نام برد که از سطح خاک يا مرز تماس خاک با هواي آزاد شروع شده است و تا عمقي که مواد از آن عمق به بعد زير تاثير و نفوذ فرآيندهاي خاک زايي(پدوژني) نيستند(مواد زمين شناختي) و ادامه مي يابد. بعد جانبي توالي خاک تن هاي مجاور از خاک تن مورد نظر در جهت  و سوی افقي مي باشد.
پدون یا (Pedon): کوچکترين حجمي را که به شکل يک خاکفرد مي توان تشخيص داد، پدون ناميده مي شود.
پلي پدون یا (Polypedon): يک حجم خاک، در جاي خود که در برگيرنده بيش از يک پدون باشند، پلي پدون گفته مي شود.
خاک تن یا (Soil body ): توده های خاک را خاک تن مي نامند و در واقعیت يک خاک تن بر روي زمين، همان خاکفرد واقعي است.

جغرافياي خاک: 


بر اساس تعريف  و مفهوم بانتينگ(1967) جغرافياي خاک دربرگيرنده مطالعه توزيع و مورفولوژي خاک در ارتباط با آثار خارجی و فرآيندهاي داخلی است.
هوبل و کامبل(1985) به اين نکته اشاره دارند که براي جغرافياي خاک دو ديدگاه مختلف وجود دارد. ديدگاه سنتي تر روي مطالعه توزيع جغرافيايي رده ويژه خاک تمرکز دارند و بر ويژگي ها و پيدايش آنها، وابستگيهايشان با محيط و انسان ها و موقعيت هاي جهاني و ناحيه اي تاکيد مي کند. ديدگاه ديگر درباره جغرافياي خاک بر مطالعه پیش آمد واحدهاي نقشه بر روي زمين در شکل ها و الگوهاي ويژه و اهميت اين الگوها براي شناسايي تاکيد دارند؛ گر چه پروفيل خاک را نيز در نظر مي گيرند.


بافت خاک:

بافت يک خاک حاوی پراکندگي اندازه ذرات کانيايي تشکيل دهنده خاک می باشد. ذرات به شکل عمده به 3 گروه  اصلي تقسيم مي شوند:
ماسه، سيلت و رس.

 از تمام اجزاي بخش هاي ساختار مواد معدني خاک، رس ها احتمالا مهم تر از بقيه بخش ها هستند. ذرات رس عليرغم اندازه بسيار ريزشان فضاي ساختاري بسيار بزرگي را نسبت به حجمشان دارند. اين سطح بسيار بزرگ قابليت آن را دارد تا يون هاي مثبت مواد مغذي را به خوبی جذب و نگهداري کند. اين مواد مغذي به شکل غذا در اختيار ريشه گياهان قرار مي گيرد. همچنين ذرات رس به علت  ساختار شبکه مانند خود، تا حدي توانایی شکل پذيري و پلاستيکي دارند. اين ويژگي سبب مي شود تا ذرات رس در جذب آب و ديگر مواد به درون شبکه ساختاري خود موفق عمل کنند.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما