گشتاور دوقطبی الکتریکی

گشتاور دوقطبی الکتریکی - مطالعات الکترومغناطیس - مطالعات ژئوفیزیک

گشتاور های دو قطبی الکتریکی جدایی بارهای الکتریکی مثبت و منفی را از یکدیگر در یک سیستم اندازه گیری می کند. یعنی قطبیت همه سیستم را اندازه می گیرد. واحد SI برای گشتاور دوقطبی الکتریکی، کولوم متر (C⋅m) می باشد. با این حال رایج ترین و بهترین واحد برای این پارامتر در فیزیک و شیمی اتمی، دبی (D) می باشد. در ادامه به مبحث گشتاور دوقطبی الکتریکی می پردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

گشتاور دوقطبی الکتریکی

از لحاظ تئوری، یک دو قطبی الکتریکی به واسطه جملات مرتبه اول بسط چند قطبی تعریف می شود. این حاوی دو بار برابر و مخالف با یکدیگر اند که بی نهایت به یکدیگر نزدیک هستند. البته این تصویر غیر واقعی هستند. زیرا دو قطبی های واقعی دارای بار های جدا از هم هستند. با این حال چون فاصله ی جدایی بار ها در مقایسه با طول هایی که روزانه با آنها روبرو می شویم بسیار کوچک و کم است، خطای حاصل از اختلاف فاصله ی بین بارهای دو قطبی واقعی و دوقطبی های ایده آل، اغلب ناچیز است. جهت دو قطبی اغلب از بار منفی به سمت بار مثبت است.

تعاریف ابتدایی:

معمولا در فیزیک، ابعاد یک شی عظیم را می توان نادیده گرفت و می توان آن را به عنوان یک شی نقطه ای، به شکلی که همه جسم را در یک ذره نقطه ای متمرکز کنیم، رفتار کرد. ذرات نقطه ای با بار الکتریکی به عنوان بارهای نقطه ای برخورد می کنند. بار دو نقطه، یکی با بار +q و دیگری با بار -q با فاصله ی جدایی d، یک دو قطبی الکتریکی (یک مورد ساده از چندین قطب الکتریکی) را تشکیل می دهد.

و جهت های دو قطبی از بار منفی به مثبت تعریف می شود. بعضی از افراد نیز ممکن است به جای پارامتر d که معرف فاصله ی بین دو بار الکتریکی است از پارامتر s استفاده کنند. این پارامتر برابر است با فاصله ی هر بار تا مرکز دو قطبی (s = d / 2) و در این حالت یک ضریب ۲ در سمت راست معادله خود ظاهر خواهد شد.

برای تعریف ریاضیاتی مستحکم، از جبر برداری استفاده می شود زیرا هر مقداری که دارای اندازه و جهت باشد، مثل گشتاور دو قطبی دو بار نقطه ای، می تواند با استفاده از شکل بردار آن بیان شود.

گشتاور دو قطبی:

در حالتی که جسمی با گشتاور دو قطبی الکتریکی در یک میدان الکتریکی خارجی قرار داده شوند، گشتاور τ را به وجود می آورند. گشتاور به وجود آمده، تمایل دارد که دو قطبی را با میدان تنظیم کند زیرا دو قطبی که به شکل موازی با میدان الکتریکی هماهنگ شده باشد دارای انرژی پتانسیل کمتری نسبت به دو قطبی است که با زاویه ای نسبت به خط موازی با میدان قرار دارند.

یک گشتاور دو قطبی موازی و هم جهت یا موازی و خلاف سمت به سمتی که در آن یک میدان الکتریکی غیر یکنواخت در حال افزایش است، (گرادیان میدان) گشتاور و همچنین نیرویی را در سوی گشتاور دو قطبی تجربه می کند. می توان نشان داد که این نیرو همیشه موازی با گشتاور دو قطبی است. بدون در نظر گرفتن اینکه جهت گیری دو قطبی موازی و هم جهت یا خلاف جهت در  میدان باشد.

گشتاور دو قطبی ذرات بنیادی:

کار های آزمایشی بسیاری برای اندازه گیری گشتاور های دو قطبی الکتریکی (EDM) در ذرات بنیادی و مخلوطی یعنی الکترون ها و نوترون ها ادامه دارد. شایان ذکر است که این اندازه گیری های گشتاور های دو قطبی نباید با آزمایش های مربوط به اسپین مشابه گرفته شود. که بر اساس گشتاور های مغناطیسی ذرات مورد توجه هستند.  همانطور که گشتاور دو قطبی الکتریکی هم تقارن ضریب پاریته آن (P) و هم تقارن در معکوس پذیری زمان (T) را نقض می کنند، مقادیر آنها اکثرا مستقل از مدل مستقل از تخلف CP در طبیعت می باشد (فرض بر این است که تقارن CPT کاملا معتبر است).

بنابراین، برای تشخیص مقادیر EDM محدودیت های شدیدی برای نقض CP وجود دارد که وسعت آن به مدل استاندارد فیزیک ذرات ممکن است این امکان را به خوبی فراهم کند. نسل های کنونی آزمایشات، طراحی شده اند که به طیف وسیعی از مقادیر در EDM ها بسیار حساس هستند.

در حقیقت ، بسیاری از نظریه ها با محدودیت های فعلی متناقض هستند و به حالت موثری از دور خارج شده اند و نظریه های انتشار یافته مقادیر بسیار بالاتری نسبت به این محدودیت ها را به خوبی فراهم می کنند. این مقادیر سبب به مشکل شدید در CP  می شوند و این مسئله باعث ایجاد انگیزه برای جستجوی ذرات جدیدی مثل آکسون ها می شود.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما