اثر پارامترهای موثر بر جفت شدگی الکترومغناطیس

الکترومغناطیس - آزمایش دانهول - مطالعات GPR - اکتشاف آب - مطالعات ژئوفیزیک

روش قطبش القایی, روش ژئوفیزیکی اصلی در اکتشاف کانسارهای پورفیری می باشد. روش قطبش القائی طیفی به عنوان شاخه ای از روش قطبش القائی, به علت ارائه اطلاعات بیشتر در ارتباط با بی هنجاری زیرسطحی, در دهه های معمول مخصوصا در اکتشاف کانسار های پورفیری, هیدروژئوفیزیک, اکتشاف باستان شناسی, بیوژئوفیزیک و مسائل زیست شناسی محیطی مورد توجه قرار خواهد گرفت.در این روش, برداشت های صحرایی بر روی یک گستره بسامدی (معمولا 1 میلی هرتز تا 10 کیلوهرتز) انجام خواهد شد که به علت اعمال جریان تحریک بسامدی به درون زمین، تاثیرات القایی بر روی طیف های پاسخ اهمی و قطبش زمین دیده می شوند. در ادامه به مبحث اثر پارامترهای موثر بر جفت شدگی الکترومغناطیس می پردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اثر پارامترهای تاثیر گذار بر جفت شدگی الکترومغناطیس

به علت بزرگی اثرات القایی و به وجود آمدن خطا در پاسخ الکتریک زمین، محاسبه پاسخ رهبندی (امپدانس) متقابل زمین و جدایش جواب الکتریک و الکترومغناطیس زمین ضروری است.

مطالعات انجام گرفته به 3 طریق:

جدا شدن پاسخ قطبش القایی از داده های صحرایی، بررسی هم زمان هر دو اثر جفت شدگی الکترومغناطیس و قطبش القایی در امپدانس درون زمین به عنوان جواب کلی زمین و وارون سازی امپدانس متقابل و در آخر کم شدن اثرات القایی بر داده ها با استفاده کردن چینش متناسب کابل های جریان الکتریکی در زمان برداشت صحرایی انجام شونده.اثر هندسه آرایه الکترودی و رسانه های الکتریکی DC زمین بر نتایج برداشتن صحرایی قطب القایی طیفی به خوبی معرفی شده است.

به هر حال به علت این که معادله رهبندی مقابل ارائه شده به وسیله سوند که پایه مطالعات یادشده است, برای زمین با رسانایی حقیقتی بدون قطبش القایی حل شده می باشد, اثر دیگر پارامترهای موثر بر قطبش القایی زمین کم تر شناخته شده است. در این پژوهش, دیگر پارامترهای نیم فضا مثل بارپذیری, ثابت زمانی و ثابت بسامدی (با در نظر گرفتن مدل کول-کول به عنوان مدل قطبش القایی زمین) در نظر گرفته شده است و تاثیر تغییرات آن ها بر رهبندی مقابل زمین با ارائه مثال های مانند و یک مثال واقعی با استفاده از نمودار نایکوئیست شناخته می شود.نتایج نشان خواهد داد که اثر جفت شدگی الکترومغناطیس در بسامدهای کم تر از 10 هرتز هم دیده می شود. وقتی اختلاف دو ثابت زمانی پراکنش جفت شوندگی الکترومغناطیس و ثابت زمانی قطبش القایی کم شود, زمانی مقدار ثابت بسامدی c کوچک می باشد و وقتی بارپذیری نیم محیط کوچک باشد, تفکیک این دو پراکنش پیچیده می شود. از نظر کاربردی این نتایج نشان داده می شود که تخمین پاسخ قطبش القایی زمین وقتی کانه های پرفیری با ابعاد کوچک وجود دارد, وقتی توزیع دانه-بندی کانه در اندیس معدنی بزرگ باشد و یا در زمانی که عیار کانه در اندیس معدنی کاهش پیدا می کند, تفکیک این دو اثر پیچیده تر و با خطای بیشتر همراه می باشد. همچنین تخمین خصوصیات قطبش القایی زمین در زمان برداشت های زیست محیطی به علت کوچک بودن بارپذیری زمین با خطا همراه می باشد.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – میدان گرانشی – آزمایش دانهول – آسیا ژئوفیزیک – مطالعات لرزه نگاری – دستگاه لرزه نگار درون چاهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما