پیشرفت های اخیر در تئوری و کاربردهای فرامواد الکترومغناطیسی

الکترومغناطیسی - مطالعات ژئوالکتریک -مطالعات GPR -اکتشاف آب - مطالعات ژئوفیزیک - مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی

پیشرفت فناوری های الکترومغناطیسی مدرن به شدت بر توسعه رویکردهای نظری اصلی و مواد مصنوعی جدید متکی است. فرامواد اخیراً مواد مهندسی شده مصنوعی ساخته شده‌اند که از مدارهای الکتریکی زیرموجی به جای اتم‌ها یا مولکول‌ها ساخته شده‌اند که عناصر اساسی در تعامل با تابش الکترومغناطیسی هستند. طراحی فرامواد، کاربردهای جذاب و دستکاری امواج الکترومغناطیسی را به روش‌های بسیار فراتر از مواردی که با مواد طبیعی قابل دستیابی است، ممکن می‌سازد. به منظور تحقق کامل پتانسیل فرامواد، این شماره ویژه با هدف جذب مقالات تحقیقی و مروری اصلی است که تلاش‌های مستمر برای درک فرامواد و بررسی کاربردهای آنها در مهندسی الکترومغناطیسی را تحریک می‌کند. این شماره در مجموع 27 مورد ارسالی دریافت کرده است که 8 مورد از آنها پس از بررسی همتایان برای انتشار پذیرفته شد. مقالات پذیرفته شده حوزه وسیعی از فراماده را هم در تئوری و هم در کاربردها پوشش می دهند. در ادامه به مبحث پیشرفت های اخیر در تئوری و کاربردهای فرامواد الکترومغناطیسی میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

پیشرفت های اخیر در تئوری و کاربردهای فرامواد الکترومغناطیسی

مقاله “رام کردن مرزهای الکترومغناطیسی از طریق متاسطحها: از نظریه و ساخت تا دستگاههای عملکردی” توسط X. Luo و همکاران. مروری جامع از تاریخچه و توسعه اخیر متاسرفیس ها ارائه می کند. به طور خاص، این مقاله بر روی تئوری و کاربردهای مربوط به پاسخ فرکانس، تغییر فاز و کنترل حالت پلاریزاسیون تمرکز دارد. بر اساس وضعیت فعلی کاربردهای مختلف، برخی از چالش‌های باز و روندهای آتی به سمت کاربرد فراسطحی مورد بحث قرار می‌گیرند.

مروری با عنوان «پیشرفت‌های اخیر در مدل‌سازی خطوط انتقال بارگذاری شده با تشدیدکننده‌های حلقه شکاف (SRR)» توسط J. Naqui و همکاران. پیشرفت به دست آمده در مدل سازی خطوط انتقال موجبر همسطح بارگذاری شده با SRRها، یعنی خطوط انتقال با نفوذپذیری منفی را ارائه می دهد. این بررسی شامل یک بحث جامع در مورد اثرات جهت گیری SRR، جفت شدن بین تشدید کننده های مجاور، و جفت شدن بین دو SRR است که سلول واحد را تشکیل می دهند.

مکانیسم تشدید در تابش معکوس واویلف-چرنکوف تولید شده توسط یک پرتو ذرات باردار که بر روی مرز تناوبی یک محیط چپ دست منتشر می شود توسط G. Granet و همکاران مورد مطالعه قرار گرفته است. در مقاله خود “رزونانس در تابش معکوس واویلف-چرنکوف تولید شده توسط عبور پرتو الکترون از رابط دوره ای.” شرایط شروع تابش، شدت تابش و امکان وجود اثرات رزونانسی مختلف در تابش واویلف-چرنکوف معکوس مرتبط با تحریک امواج سطحی مرز تناوبی به صورت تحلیلی و عددی در تقریب یک جریان معین مورد مطالعه قرار گرفته است. .

اس. انور و همکاران با قیاسی با همتای کوانتومی در مقاله خود “نردبان فوتونیک وانیر-استارک از حفره های الکترومغناطیسی جفت شده”. یک نردبان فوتونیک ابتکاری Wannier-Stark را در سیستم حفره های الکترومغناطیسی جفت شده ارائه می دهد، که در آن اثر پتانسیل کج با تحمیل تغییر گرادیان ضریب شکست تقلید می شود. انرژی‌های ویژه هندسی پیشرفت‌شده نردبان فوتونی Wannier-Stark از طریق مشتقات تحلیلی و شبیه‌سازی‌های عددی مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

J.-Q در مقاله خود با عنوان “جاذب متاموماد مستقل از قطبش و غیر حساس به زاویه با استفاده از تشدید کننده های حلقه شکاف با چرخش 90 درجه”. فنگ و همکاران طراحی، شبیه‌سازی و اندازه‌گیری یک جاذب فراماده مستقل از قطبش و حساس به زاویه را ارائه می‌کند. آنها چهار تشدید کننده حلقه تقسیم زیرموج با تقارن چرخشی 4 برابری را برای ساخت یک سلول واحد از جاذب استفاده می کنند که منجر به عدم حساسیت آن نسبت به قطبش و زاویه برخورد امواج الکترومغناطیسی مسطح می شود. عملکرد چنین جاذب فراماده ای با شبیه سازی عددی و آزمایش های مایکروویو در باند X مورد بررسی قرار می گیرد.

متامواد ساخته شده از تشدید کننده های دی الکتریک با گذردهی بالا، جایگزینی کم تلفات برای متامواد مبتنی بر فلز است. تی لو و همکاران، در مقاله خود “رفتار دی الکتریک سلول واحد اتلاف مایکروویو کم برای همه متاماده دی الکتریک”، تهیه و توصیف تیتانات کلسیم (CaTiO 3)  نوعی فروالکتریک اولیه با گذردهی دی الکتریک بالا و تلفات کم را ارائه کردند. ، که می تواند برای ساخت متامواد تمام دی الکتریک استفاده شود. CaTiO 3 آماده شده دارای گذردهی مایکروویو بالا در حدود 167 با اتلاف دی الکتریک تنها 0.0005 است که منجر به ضریب کیفیت به بزرگی 2049 می شود.

مقاله “آرایه آنتن با جهت گیری بالا بر اساس فرامواد الکترومغناطیسی مصنوعی با ضریب شکست پایین” توسط Z. Xiao و همکاران. گزارش در مورد یک آرایه آنتن پچ نوآورانه با بهره بالا با استفاده از یک متامتریال. آرایه آنتن با پوشش یک متاماده با ضریب شکست کم، مزایایی از نظر تعداد کمتر عناصر آرایه، فاصله عناصر بزرگتر و شبکه تغذیه ساده تر دارد. آرایه آنتن متامتریال همچنین دارای جهت دهی و افزایش آنتن به طور قابل توجهی بهبود یافته است.

J. Li et al. به طور تجربی یک دیپلکسر باند باند فشرده میکرو نواری را نشان می دهد که دارای دو کانال فرکانس نزدیک در مرکز 2.16 و 2.91 گیگاهرتز است. دیپلکسر سنتز شده دارای پیکربندی بسیار ساده است و اندازه کوچکی دارد و می تواند به طور بالقوه در مدارهای مجتمع RF/مایکروویو مینیاتوری ادغام شود.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما