ارزیابی زمین شناسی مهندسی تونل انحرافی سد بختیاری

ارزیابی زمین شناسی مهندسی تونل انحرافی سد بختیاری - مطالعات ژئوفیزیک - مطالعات GPR - مطالعات ژئوالکتریک - شماره تماس: 09123533974

در ادامه به مبحث ارزیابی زمین شناسی مهندسی تونل انحرافی سد بختیاری میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

ارزیابی زمین شناسی مهندسی تونل انحرافی سد بختیاری

1.ارزیابی زمین شناسی مهندسی تونل انحرافی سد بختیاری

در سال های اخیر، به دنبال افزایش نیاز به ایجاد فضاهای زیرزمینی با مقیاس بزرگتر و با عمق بیشتر در مناطق فقیر (مانند زیر آب)، شناسایی هر چه بیشتر زمین مشهود است.

در رابطه با ساخت سدها، بررسی زمین شناسی مهمترین بخش مطالعات است. که می تواند اطلاعات مفید و ارزشمندی در مورد طراحی فضاهای زیرزمینی ارائه دهد.

امکان سنجی این سازه ها در مواد طبیعی مانند سنگ و خاک باعث می شود. که شرایط زمین شناسی نقش عمده ای در پایداری آنها داشته باشد.

سدها به عنوان یکی از مهم ترین سازه های عمرانی به شمار می روند.

سدهای قوسی با تنش های زیاد بر روی پی خود نقش مطالعات مکانیک سنگ را برجسته می کند.

لازم به ذکر است که بسیاری از داده های زمین شناسی را نمی توان به طور مستقیم در طراحی سازه های زیرزمینی به کار برد. بنابراین در سال های اخیر; تلاش های زیادی برای طبقه بندی ژئوتکنیکی انجام شده است.

برای طراحی سد و سازه‌های وابسته به آن و اطمینان از پایداری آنها، باید رفتار مهندسی توده‌های سنگی اطراف آن‌ها را ارزیابی کرد.

در این راستا، خواص فیزیکی و مکانیکی توده‌های سنگی باید بر اساس بررسی‌های زمین‌شناسی مهندسی و مکانیک سنگ و بررسی‌های آزمایشگاهی برآورد شود.

2. روش شناسی

در این تحقیق با توجه به مطالعه دقیق حین حفاری، ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی و پایداری تونل انحراف آب فوقانی سد بختیاری مورد بررسی قرار گرفته و طرح تکیه‌گاه سنگ پیشنهاد شده است.

برای این منظور ویژگی‌های سنگ‌شناسی سنگ‌های کنار تونل در حین حفاری با نمونه‌برداری دستی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در حین حفاری، ویژگی‌های ناپیوستگی (مانند جهت شیب/ شیب، زبری، پر شدن و فاصله) در سنگ‌ها مورد مطالعه قرار گرفت.

مجموعه ای از داده های مورد نیاز برای بررسی از آزمایش و تجزیه و تحلیل کاوش ها حاصل شده است.

این داده ها نشان دهنده خواص فیزیکی و مکانیکی هفت زون سنگی مختلف از جمله مجموعه درزها و انواع ناپیوستگی با خواص آن است.

بر اساس این داده ها، مقادیر RQD، RMR، و Q و کلاس تمام سنگ های هفت زون تعیین شد. در نهایت، تجزیه و تحلیل پایداری انجام شد و پشتیبانی مناسب برای تونل با روش‌های RMR و Q پیشنهاد شد .

3. بحث

3.1. تنظیمات زمین شناسی

سد بختیاری بلندترین سد بتنی جهان در بخش پایینی رودخانه بختیاری در استان لرستان و در جنوب غربی ایران، در جنوب غربی رشته کوه های زاگرس و در منطقه با طول شرقی 48، 46، 50 دقیقه و 41 درجه و 57 درجه قرار دارد.

سیستم انحراف سد بختیاری شامل دو تونل به نام‌های تونل بالا و پایین است.

قطر مقطع دایره ای تونل فوقانی 13.7 متر و طول این تونل 1181 متر است.

بر اساس تفسیر زمین شناسی سطحی و داده های بدست آمده از گمانه های حفاری و اکتشافی، دامزیت و اطراف آن از سنگ های رسوبی کربناته چین خورده تشکیل شده است که متعلق به سازند سروک از گروه بنگستان است. نوع سنگ در سیستم سدهای انحرافی در سد بختیاری عمدتاً از رسوبات کربناته سازندهای سروک تشکیل شده است.

سازند سروک به 7 واحد از SV1 (قدیمی‌ترین) تا SV7 (جوان‌ترین) تقسیم می‌شود. لازم به ذکر است که یونیت SV1 در این قسمت نمایان نشده و در زیر یونیت SV2 مخفی شده است.

از نظر ساختاری دو تاقدیس (تاقدیس گیروه و سیاه کوه) و سه گسل (گسل F1، F2 و F3) در منطقه مورد مطالعه دیده می شود.

(من)گسل F1 باعث ایجاد ناحیه چین خوردگی شورون و در نتیجه افزایش مقدار d ناپیوستگی در درگاه ورودی تونل شد.

(II)گسل F3 به دو شاخه تقسیم می شود و از قسمت میانی تونل های انحرافی عبور می کند.(iii)گسل F2 قسمت انتهایی تونل ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

3.2. سیستم ناپیوستگی

چارچوب تمام تحلیل های مکانیک سنگ بر اساس داده های زمین شناسی است.

این داده ها به شناسایی انواع سنگ ها، ویژگی های توده سنگ و ناپیوستگی ساختاری کمک می کند. به منظور شناسایی و تعیین کیفیت و اثربخشی ناپیوستگی ها بر رفتار توده سنگ، نیاز است که ناپیوستگی در کیفیت مانند سیستم ناپیوستگی یا ساختار سنگ توضیح داده شود.

بررسی مشترک در تمام قسمت‌های توده سنگ نشان می‌دهد. که ناپیوستگی‌های اصلی در مقطع انحراف سد بختیاری شامل دو مجموعه ناپیوستگی بستر، یک درز اصلی (J1) و همچنین درزه‌های تصادفی (گسل‌ها و شکستگی‌ها) است.

ویژگی های ناپیوستگی در حین حفاری تونل (زیرزمینی) بررسی شده است.

3.3. توده سنگی

3.3.1. طبقه بندی

طبقه‌بندی مهندسی توده‌های سنگی به روش‌های مختلفی توسط محققان مختلف ارائه شده است. و برای طراحی تکیه‌گاه‌های تونل توسط بسیاری از محققان مورد استفاده قرار گرفته است.

هدف اصلی استفاده از سیستم های طبقه بندی توده سنگ، طبقه بندی توده های سنگی موجود در محل پروژه بر اساس ویژگی اصلی ژئوتکنیکی آنها و برآورد پارامترهای ژئوتکنیکی توده های سنگی است.

نقش طبقه بندی عموماً به دست آوردن دید کلی بهتر از یک پدیده یا مجموعه ای از داده ها به منظور درک آنها یا انجام اقدامات مختلف در رابطه با آنها است.

در این راستا از تکنیک‌های ساده برای ارزیابی کمی تعدادی از ویژگی‌های اصلی ژئوتکنیکی توده‌های سنگی استفاده می‌شود. و سپس توده‌های سنگ بر اساس این سیستم‌های طبقه‌بندی طبقه‌بندی می‌شوند.

برای طبقه‌بندی توده‌های سنگی در تونل انحرافی سد بختیاری، از روش شاخص کیفیت توده سنگ (RQD)، رتبه‌بندی توده سنگ ژئومکانیکی (RMR) و طبقه‌بندی توده سنگ تونل‌های حاوی سیستم Q استفاده شده است .

3.3.2. شاخص کیفیت سنگ توده (RQD)

شاخص کیفیت توده سنگ را می توان از طریق حفاری مستقیم هسته یا غیرمستقیم در مواردی که امکان وجود هسته وجود ندارد.

مانند: روش های لرزه ای یا درزهای شمارش حجمی اندازه گیری کرد. در منطقه پروژه، ساختارهای زمین‌شناسی مانند گسل‌های F1، F2 و F3، زون‌های باند پیچ ​​خوردگی، زون تاقدیس-محور، مجموعه‌های مشترک و در برخی موارد صفحات بستر سنگ‌شناسی تأثیر قابل‌توجهی بر مقدار RQD دارند. .

بر اساس این روش، مقادیر عددی کیفیت-شاخص مربوط به هر قسمت از توده های سنگی تونل سد بختیاری انجام شده است.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما