پهنه بندی فضایی در سیستم اطلاعات مکانی برای احداث سد زیرزمینی

احداث سد زیرزمینی - مطالعات ژئوفیزیک - مطالعات ژئوالکتریک - شماره تماس: 09123533974 - مطالعات الکترومغناطیس - آزمایش مگنتومتری

در ادامه به مبحث پهنه بندی فضایی در سیستم اطلاعات مکانی برای احداث سد زیرزمینی میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

پهنه بندی فضایی در سیستم اطلاعات مکانی برای احداث سد زیرزمینی

ایران بیشتر در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارد. و آب های زیرزمینی تنها منبع آبی آن است.

پژوهش حاضر روشی مبتنی بر ارزیابی پهنه‌بندی فضایی را معرفی می‌کند. که از منطق فازی و سیستم اطلاعات مکانی برای طراحی سایت‌های احتمالی برای یک سد زیرزمینی بهره می‌برد.

و آن‌ها را بر اساس تناسب آنها رتبه‌بندی می‌کند.

در پژوهش حاضر قابلیت استفاده از این روش برای ساخت سد زیرزمینی در دشت کبودرآهنگ در شمال استان همدان مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روش ها

استفاده از آب های زیرزمینی به عنوان راه حلی برای کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک در نظر گرفته می شود.

فقدان منابع مالی کافی و تکنولوژی کافی و همچنین شرایط فیزیکی خاص، تامین آب پاک در مناطق خشک اکثر کشورهای در حال توسعه را با مشکل مواجه می کند. 

سدهای زیرزمینی

سدهای زیرزمینی در چند سال گذشته به عنوان راهی برای غلبه بر کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک مطرح بوده است. 

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی مکان‌های مناسب برای احداث سد زیرزمینی در دشت کبودرآهنگ در شمال استان همدان با استفاده از منطق فازی در محیط GIS است.

به خاطر یکی از منطقه های مورد مطالعه رودخانه قره چای، دشت کبودرآهنگ با مساحت 3448 کیلومتر مربع و ارتفاع متوسط ​​نزدیک به 1789 متر از سطح دریا وسیع ترین دشت استان همدان است.

بین 48°14ˊ 51 ̋ تا 49 ° 5ˊ 11 ̋ طول شرقی و 34 ° 50ˊ 6 ̋ تا 36 ° 14 ˊ 31 ̋ عرض جغرافیایی شمالی واقع شده است.

برای دستیابی به هدف پژوهش حاضر، پارامترهای موثر در ساخت سد زیرزمینی مانند:

موقعیت گسل‌ها، شیب زمین، موقعیت روستاها و شهرها، موقعیت چاه، کانال رودخانه‌ها، چشمه‌ها و قنات‌ها،موقعیت مسیرها و ضخامت آبرفت‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس امکان انجام تحلیل‌های فضایی مختلف در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی، پهنه‌بندی دشت کبودرآهنگ از منظر ساخت سد زیرزمینی با استفاده از منطق فازی و ابزارهای GIS در پژوهش حاضر مورد ارزیابی قرار گرفت.

پارامترهای موثر در ساخت سد زیرزمینی مانند:

وضعیت چاه، شیب زمین، کانال رودخانه‌ها، قنات و چشمه، وضعیت روستاها و شهرها، وضعیت گسل‌ها، وضعیت مسیرها و ضخامت آبرفت از منطقه مورد مطالعه جمع‌آوری شد.

بر اساس امکان انجام تحلیل‌های فضایی مختلف در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی، پهنه‌بندی دشت کبودرآهنگ از منظر ساخت سد زیرزمینی با استفاده از منطق فازی و ابزارهای GIS در پژوهش حاضر مورد ارزیابی قرار گرفت.

پارامترهای موثر در ساخت سد زیرزمینی مانند:

شیب زمین، وضعیت چاه، قنات و چشمه، کانال رودخانه‌ها، وضعیت گسل‌ها، وضعیت روستاها و شهرها، وضعیت مسیرها و ضخامت آبرفت از منطقه مورد مطالعه جمع‌آوری شد.

بر اساس امکان انجام تحلیل‌های فضایی مختلف در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی، پهنه‌بندی دشت کبودرآهنگ از منظر ساخت سد زیرزمینی با استفاده از منطق فازی و ابزارهای GIS در پژوهش حاضر مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج و بحث

مشابه عضویت در سری‌های کلاسیک، عملکرد در منطق فازی زمانی استفاده می‌شود. که دو یا چند معیار مختلف می‌توانند. در حل یک مسئله کمک کنند.

عملکرد حداقل سطح عضویت واحدهای پیکسل

این عملکرد حداقل سطح عضویت واحدهای پیکسل را در یک موقعیت مشخص استخراج کرده. و در نقشه نهایی استفاده می کند. عملکرد ضرب فازی سطح عضویت واحدهای پیکسل را در موقعیت های مشخص شده. از عوامل مختلف ضرب می کند. و از نتیجه در نقشه نهایی استفاده می کند.

این عملکرد زمانی استفاده می‌شود. که نقشه‌های معیارهای مختلف اثر تفریقی بر یکدیگر داشته باشند.

عملکرد گامای فازی شکل کلی ضرب جبری ضرب فازی و عملکردهای جمع به توان گاما است.

زمانی استفاده می شود. که اثرات افزایشی و کاهشی در روابط بین معیارهای مختلف وجود داشته باشد.
پس از آماده سازی لایه ها در نرم افزار Arc Map، از عملکرد فاصله اقلیدسی و درون یابی بر اساس روش مثلث یابی برای تبدیل پارامترها به لایه های شطرنجی استفاده شد.

نقشه معیارها با استفاده از عملکردهای فازی ترکیب شدند.

بر اساس پیشینه تحقیق و استانداردهای مورد استفاده، نقشه معیارها با استفاده از عملکردهای فازی ترکیب شدند.

با استفاده از عملکرد عضویت فازی به مساحت 3342 هکتار، با استفاده از عملکرد ضریب فازی به مساحت 2393 هکتار (حدود یک درصد از مساحت مورد مطالعه). و با استفاده از عملکرد گامای فازی، مساحت 35574 هکتار (32/10 درصد از مساحت منطقه) انتخاب شد.

نقشه شیب

نقشه شیب نیز یکی از مهمترین معیارها در تعیین مناطق مناسب برای سدسازی زیرزمینی است. پیشنهاد می شود برای بهبود دقت و افزایش احتمال خطا از نقشه توپوگرافی با مقیاس بزرگتر استفاده شود.

الگوریتم های هوشمند

همچنین می توان از الگوریتم های هوشمند برای تعیین سطح آستانه استانداردسازی معیارها استفاده کرد. از آنجایی که سازمان‌های مختلف در زمینه جمع‌آوری داده‌ها فعالیت می‌کنند. پیشنهاد می‌شود با مشاوره و هماهنگی با سایر سازمان‌ها ، سازوکار مناسبی برای ارزیابی پتانسیل سایر دشت‌ها فراهم شود.

پیشنهاد می شود در مطالعات آتی از سایر پارامترها و عوامل مؤثر در انتخاب مناطق مناسب برای احداث سدهای زیرزمینی از جمله نوع خاک یا خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک استفاده شود.

نتیجه‌گیری 

نقشه‌های پهنه‌بندی تهیه‌شده با منطق فازی در محیط GIS می‌توان برای تعیین مکان مناسب برای احداث سدهای زیرزمینی استفاده کرد.

اپراتورهای فازی شرایط خاصی را فراهم می کنند. که آنها را نسبت به روش های سنتی قابل اعتمادتر می کند.

مناطق مناسب برای ساخت سد زیرزمینی در محیط GIS شناسایی شد.

همچنین می توان بر اساس پارامترهای ورودی یک مدل تصمیم گیری تولید کرد. پیشنهاد می شود برای انجام بررسی اولیه مناطق احتمالی، اطلاعات کلی منطقه را وارد کرده. و سپس اطلاعات مطالعه میدانی را برای تکمیل مدل اضافه کنید.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما