بررسی انکسار لرزه ای

بررسی انکسار لرزه ای - مطالعات لرزه نگاری - مطالعات ژئوتکنيک - مطالعات الکترومغناطیس - مطالعات ژئوالکتریک - شماره تماس: 09123533974

ما در این مطلب به مبحث بررسی انکسار لرزه ای میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

زلزله شناسی کاربردی

ثبت زمین لرزه های دور یا محلی برای استنباط ساختار زمین و ویژگی های گسل استفاده می شود.

زلزله شناسی کاربردی

سیگنالی شبیه به یک پالس صوتی به زمین منتقل می شود. سیگنال ثبت شده در سطح می تواند برای استنباط خواص زیرسطحی استفاده شود. دو دسته اصلی نظرسنجی وجود دارد:

 • انکسار لرزه ای : سیگنال با شکست در سطوح مشترک زیرسطحی به سطح باز می گردد و در فواصل بسیار بیشتر از عمق بررسی ثبت می شود.
 • انعکاس لرزه ای : سیگنال لرزه ای در سطح مشترک لایه ها منعکس می شود و در فواصل کمتر از عمق بررسی ثبت می شود.

تاریخچه زلزله شناسی

روش‌های لرزه‌ای اکتشافی که از کارهای اولیه روی زمین‌لرزه ایجاد شده‌اند:

 • 1846: فیزیکدان ایرلندی، رابرت مالت ، برای اولین بار از یک منبع مصنوعی در یک آزمایش لرزه ای استفاده کرد.
 • 1888: آگوست اشمیت از نمودارهای زمان سفر در مقابل فاصله برای تعیین سرعت لرزه ای زیرسطحی استفاده کرد.
 • 1899: GK Knott انکسار و انعکاس امواج لرزه ای در مرزهای صفحه را توضیح داد.
 • 1910: A. Mohorovicic امواج P و S جداگانه را در نمودارهای زمان سفر زلزله های دور شناسایی کرد و آنها را با پایه پوسته، Moho مرتبط کرد .
 • 1916 : انکسار لرزه ای برای تعیین محل اسلحه های توپخانه با اندازه گیری پس زدگی ایجاد شد.
 • 1921: شرکت “Seismos” برای استفاده از شکست لرزه ای برای نقشه برداری گنبدهای نمکی، که اغلب با تله های هیدروکربنی همراه است، تأسیس شد.
 • 1920: روش های عملی بازتاب لرزه ای توسعه یافت. در طی 10 سال، روش غالب اکتشاف هیدروکربن.

برنامه های کاربردی

انکسار لرزه ای

 • صلاحیت سنگ برای برنامه های مهندسی
 • عمق تا بستر
 • اکتشاف آب های زیرزمینی
 • تصحیح تغییرات جانبی، نزدیک به سطح، در بررسی انعکاس لرزه ای
 • ساختار پوسته و تکتونیک

انعکاس لرزه ای

 • تشخیص حفره های زیر سطحی
 • چینه شناسی کم عمق
 • بررسی سایت برای تاسیسات دریایی
 • اکتشاف هیدروکربن
 • ساختار پوسته و تکتونیک

استرس و فشار

نیرویی که به سطح جسم جامد وارد می شود، نیروهای داخلی بدن را ایجاد می کند:

 • تنش نسبت نیروی اعمالی F به ناحیه ای است که در آن اعمال می شود.
 • کرنش تغییر شکل ایجاد شده در بدن است و به صورت نسبت تغییر طول (یا حجم) به طول (یا حجم) اولیه بیان می شود.

استرس سه محوری

تنش ها در امتداد سه محور متعامد، عمود بر وجه های جامد عمل می کنند، به عنوان مثال کشش یک میله:

فشار

نیروها در تمام جهات عمود بر چهره بدن به طور مساوی عمل می کنند، به عنوان مثال فشار بر یک مکعب در آب:

کرنش مرتبط با امواج لرزه ای

در داخل یک جامد یکنواخت، دو نوع کرنش می توانند به صورت امواج منتشر شوند:

استرس محوری

تنش ها فقط در یک جهت عمل می کنند، به عنوان مثال اگر دو طرف میله ثابت شوند:

 • تغییر در حجم جامد رخ می دهد.
 • مرتبط با انتشار موج P

تنش برشی

تنش ها به موازات صورت جامد عمل می کنند، به عنوان مثال فشار دادن در امتداد یک میز:

 • بدون تغییر در حجم
 • سیالاتی مانند آب و هوا نمی توانند تنش های برشی را تحمل کنند.
 • مرتبط با انتشار موج S.

قانون هوک

قانون هوک اساساً بیان می کند که تنش متناسب با کرنش است.

 • در کرنش‌های کم تا متوسط: قانون هوک اعمال می‌شود و گفته می‌شود که یک جسم جامد رفتار ارتجاعی دارد ، یعنی زمانی که تنش از بین برود به حالت اولیه باز می‌گردد.
 • در کرنش‌های زیاد: از حد الاستیسیته فراتر رفته و بدن به شکلی پلاستیکی یا انعطاف‌پذیر تغییر شکل می‌دهد: نمی‌تواند به شکل اولیه خود بازگردد، به‌طور دائم دچار کشیدگی یا آسیب می‌شود.
 • در کرنش های بسیار زیاد : یک جامد شکسته می شود، به عنوان مثال در گسلش زلزله.

ثابت تناسب مدول نامیده می شود و نسبت تنش به کرنش است، مثلاً مدول یانگ در کرنش سه محوری.

امواج بدن لرزه ای

امواج لرزه ای پالس های انرژی کرنشی هستند که در یک جامد منتشر می شوند. دو نوع موج لرزه ای می تواند در داخل یک جامد یکنواخت وجود داشته باشد:

الف) امواج P (اولیه، فشاری، فشاری-کششی)

حرکت ذرات در جامد در جهت انتشار موج است.

 • امواج P بالاترین سرعت را دارند.
 • تغییر حجمی
 • صدا نمونه ای از موج P است.

ب) امواج S (ثانویه، برشی، لرزش)

حرکت ذرات در صفحه عمود بر جهت انتشار است.

 • اگر ذره در امتداد یک خط در صفحه عمود حرکت کند، موج S به صورت پلاریزه صاف می گویند : SV در صفحه عمودی، SH افقی.
 • بدون تغییر حجم
 • امواج S نمی توانند در سیالاتی مانند آب یا هوا وجود داشته باشند، زیرا سیال قادر به تحمل تنش های برشی نیست.

امواج سطحی لرزه ای

هیچ تنشی روی سطح زمین ( سطح آزاد ) وارد نمی شود و دو نوع موج سطحی می تواند وجود داشته باشد.

الف) امواج ریلی

 • در امتداد سطح زمین انتشار دهید
 • دامنه به صورت تصاعدی با عمق کاهش می یابد.
 • در نزدیکی سطح، حرکت ذرات بیضوی رتروگراد است.
 • سرعت موج ریلی کمی کمتر از موج S است: ~92% V S.

ب. امواج عشق

زمانی رخ می دهد که یک سطح آزاد و یک رابط عمیق تر وجود داشته باشد و سرعت موج برشی در لایه بالایی کمتر باشد.

 • حرکت ذرات SH است ، یعنی عرضی افقی
 • انتشار پراکنده : فرکانس‌های مختلف با سرعت‌های متفاوتی حرکت می‌کنند، اما معمولاً سریع‌تر از امواج ریلی.

سرعت امواج لرزه ای

سرعت امواج لرزه ای به خواص کشسانی جامد مربوط می شود، یعنی چقدر آسان است که سنگ را برای یک تنش معین کرنش کنیم.

 • بستگی به چگالی ، مدول برشی و مدول محوری دارد

سرعت انتشار موج، سرعتی نیست که ذرات در حالت جامد حرکت می کنند (~ 0.01 متر بر ثانیه).

محدودیت های سرعت لرزه ای

سرعت لرزه ای با محتوای مواد معدنی، سنگ شناسی، تخلخل، اشباع سیال منفذی، فشار منفذی و تا حدودی دما متفاوت است.

سنگهای آذرین/دگرگونی

در سنگ های آذرین با حداقل تخلخل، سرعت لرزه ای با افزایش محتوای کانی مافیک افزایش می یابد.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول – مطالعات لرزه نگاری

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  خانهخدماتتماسارتباط با ما