بررسی و آزمایش ژئوفیزیک

بررسی و آزمایش ژئوفیزیک - مطالعات ژئوتکنيک - مطالعات ژئوفیزیک - مطالعات ژئوالکتریک - مطالعات لرزه نگاری - شماره تماس: 09123533974

ما در این مطلب به مبحث بررسی و آزمایش ژئوفیزیک میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

بررسی های ژئوفیزیکی

ژئوفیزیکبررسی ها شامل اجرای روش های ژئوفیزیکی برای تعیین غیرمستقیم خصوصیات زمین شناسی و ساختاری و همچنین فیزیکی و مکانیکی خاک پی می باشد. از این روش ها برای تعیین چیدمان، ضخامت استفاده می شودوویژگی های لایه های جداگانه زیر سطح زمین، که بر روی آن ساخت یک ساختار خاص برنامه ریزی شده است.

بررسی های ژئوفیزیکی از سطح خاک، از طریق گمانه ها، حفاری ها یا ترکیبی از قرار دادن منابع و آشکارسازها انجام می شود. دامنه نظرسنجی، انواع روشوتکنیک های کار به هدف بررسی، منابع موجود، شرایط زمین شناسی و توپوگرافی بستگی دارد.

بررسی های ژئوفیزیکی می تواند صرفه جویی در زمان و اقتصادی قابل توجهی داشته باشد و داده هایی را در مورد حجم بسیار بیشتری از خاک یا توده سنگ در مقایسه با بررسی خاک و توده سنگ معمولی ارائه دهد.

به طور کلی، ما بین روش های ژئوفیزیکی زیر تمایز قائل می شویم:

  • روش های الکترومغناطیسی
  • روش های مغناطیسی
  • روش های لرزه ای
  • روش های الکتریکی
  • georadar
بررسی ژئوفیزیک - تجهیزات اندازه گیری برای آزمایش های الکتریکی

شرح روش های ژئوفیزیکی رایج در مهندسی ژئوتکنیک در زیر نشان داده شده است.

شکست لرزه ای

شکست لرزه ای بر اساس اندازه گیری زمان انتشار امواج لرزه ای کشسان، از منابع به ژئوفون ها، از طریق ساختارهای زمین شناسی زیرسطحی است. امواج در مرزهای مواد با چگالی و خواص تغییر شکل متفاوت پرش می کنند و می شکنند.

یک موج لرزه ای بر روی سطح با برخورد چکش یا ویبراتور ایجاد می شود. ورود موج به سطح توسط سنسورهای اندازه گیری – ژئوفون تشخیص داده می شود.

انکسار لرزه ای زمان حرکت موج از منبع به لایه ای با چگالی متفاوت را اندازه گیری می کند.در امتدادبا لایه و برگشت به ژئوفون. قرار دادن ژئوفون در امتداد جهت، مشخصاتی دوبعدی از سرعت انتشار موج به دست می دهد. برای پروفیل های سرعت سه بعدی، چندین خط ژئوفون بر روی شبکه های از پیش تعریف شده در زمین قرار می گیرند.

بررسی ژئوفیزیک - مشخصات شکست لرزه ای

شکست لرزه ای زمانی که اعماق کمتر پی خاک مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و برای تعیین مناطق سایش استفاده می شود.

انعکاس لرزه ای

بازتاب لرزه ای و همچنین شکست لرزه ای بر اساس اندازه گیری زمان انتشار امواج لرزه ای کشسان است. تفاوت این دو روش در این است که بازتاب لرزه ای زمان موج لرزه ای را که تقریباً به صورت عمودی بر روی سطحی با چگالی متفاوت منعکس شده و به سمت ژئوفون حرکت می کند، اندازه گیری می کند. ایجاد یک موج لرزه ای مانند شکست لرزه ای است.

تولید موج لرزه ای

انعکاس لرزه ای زمانی که اعماق بیشتر پی خاک تحلیل می شود و برای تعیین گسل ها و غارها استفاده می شود.

SASW

تجزیه و تحلیل طیفی امواج سطحی (SASW) یک روش لرزه‌ای است که برای تعیین مدول‌های الاستیک مواد مختلف و تغییر این مدول‌ها با عمق ایجاد شده است.

این روش مبتنی بر ویژگی‌های امواج است که در امتداد سطح زمین، در جهت عمودی و افقی حرکت می‌کنند و باعث حرکت دایره‌ای ذرات خاک می‌شوند.

منبع موج می تواند یک نوسانگر جرمی دوار یا منبع دیگری از ضربه دینامیکی باشد که باعث نوسان می شود. امواج توسط ژئوفون هایی که روی سطح زمین قرار می گیرند شناسایی می شوند که زمان رسیدن موج را اندازه گیری می کنند. از فرکانس نوسانگر و زمان وقوع موج، نیم رخی از سرعت امواج برشی در خاک به دست می آید. برای تعیین مشخصات سختی خاک بر اساس عمق استفاده می شود.

روش SASW عمدتاً برای تأیید بهبود پیش بینی شده خاک استفاده می شود. آزمایش SASW قبل و بعد از برنامه ریزی اصلاح خاک انجام می شود. با مقایسه پروفیل های سختی به دست آمده در عمق، میانگین درجه بهبود انجام شده به دست می آید.

جغرافیایی جتوموگرافی تریک

توموگرافی ژئوالکتریک روشی مبتنی بر تعیین مقاومت الکتریکی مختلف انواع مختلف سنگ ها و مواد است که نشان دهنده تفاوت در ساختار زمین شناسی زمین است.

در این روش از جریانی استفاده می شود که توسط الکترودها به خاک پی رها می شود و در نتیجه یک میدان پتانسیل در خاک پی ایجاد می شود. میدان تولید شده توسط جفت دوم الکترود اندازه گیری می شود. با تغییر عمق الکترود و فاصله آنها، توزیع افقی و عمودی پتانسیل ها یا مقاومت ظاهری خاک پی به دست می آید.

داده های به دست آمده با اندازه گیری مقاومت های ظاهری برای هر موقعیت الکترود به صورت مقطع دو بعدی مقاومت های ظاهری نشان داده شده است. شبه برش بخشی از زیر زمین است که با ترسیم مقاومت های ظاهری درست در زیر وسط آرایش الکترود در عمقی متناسب با فاصله الکترود به دست می آید. با تفسیرشبه بخشبا داده های به دست آمده، می توان مشخصات خاک پی زمین شناسی محل را تعیین کرد.

مزیت توموگرافی ژئوالکتریک تست سریع عملکرد و به دست آوردن تعداد زیادی داده اندازه گیری است.

مشخصات توموگرافی ژئوالکتریک

نتیجه

بررسی های ژئوفیزیکی مزیت های زیادی دارند، در درجه اول از نظر صرفه جویی در زمان و منابع اقتصادی. ابزارها نسبتا ارزان هستند و اکتشاف بسیار سریعتر و ارزانتر از اکتشاف و بررسی ژئوتکنیکی معمولی – حفاری اکتشافی است. انتخاب مناسب بررسی ژئوفیزیکی، اکتشاف را تسریع و بهبود می بخشد، که دامنه حفاری اکتشافی را به عنوان یک روش تحقیقاتی پرهزینه و پرهزینه کاهش می دهد.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول – مطالعات لرزه نگاری

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما