ساخت طرح طیف پاسخ

ساخت طرح طیف پاسخ - مطالعات الکترومغناطیس - اکتشاف آب - مطالعات ژئوالکتریک - مطالعات ژئوفیزیک - شماره تماس: 09123533974 - آسیا ژئوفیزیک

ما در این مطلب به مبحث ساخت طرح طیف پاسخ میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

ساخت طرح طیف پاسخ

ساخت یک طیف پاسخ نیازمند حل یک سیستم درجه آزادی واحد، برای دنباله ای از مقادیر فرکانس طبیعی و نسبت میرایی در محدوده مورد نظر است. هر راه حل تنها یک نقطه (با حداکثر مقدار) از طیف پاسخ را ارائه می دهد. همه این مقادیر حداکثر پاسخ در برابر فرکانس طبیعی برای ساخت یک طیف پاسخ منفرد رسم می شوند.

از آنجایی که برای ترسیم کامل هر طیف پاسخ باید تعداد زیادی از سیستم ها تجزیه و تحلیل شوند، این کار طولانی و زمان بر است. اما هنگامی که این منحنی ها ساخته و برای برانگیختگی در دسترس هستند، تحلیل طراحی سازه تحت بارگذاری دینامیکی به یک محاسبه بسیار ساده از فرکانس طبیعی سیستم و استفاده از طیف پاسخ برای محاسبه حداکثر پاسخ کاهش می یابد.

بیشتر بخوانید: درک فرآیندهای زمین شناسی

این نمودارهای طیف پاسخ برای مناطق خاصی از مناطق ایجاد می شوند و برای مناطق مختلف متفاوت هستند. مطالعه مناطق جغرافیایی همراه با ارزیابی زمین‌لرزه‌های تاریخی به زمین‌شناسان اجازه می‌دهد تا خطر لرزه‌ ای را تعیین کنند و خطر لرزه‌ ای ایجاد کنند. نقشه‌ های برای مناطق مربوطه، که حداکثر مقادیر احتمالی واکنش را که در یک منطقه در طول زلزله تجربه می‌شود، نشان می‌دهند.

بنابراین، بیایید به یک مثال ساده نگاه کنیم که چگونه می توانیم نمودار طیف پاسخ را برای یک منطقه خاص از منطقه به دست آوریم.

ساخت طرح طیف پاسخ - مطالعات الکترومغناطیس - اکتشاف آب - مطالعات ژئوالکتریک - مطالعات ژئوفیزیک - شماره تماس: 09123533974 - آسیا ژئوفیزیک

  • مرحله 1: ابتدا حرکت زمین به طور تصادفی اندازه گیری شده را از رکوردهای قبلی زلزله در آن منطقه بگیرید.
  • مرحله 2: سپس دنباله ای از نوسانگرهای SDOF تنظیم شده با مقادیر میرایی ثابت متصل به میز تکان دهنده و حرکت اندازه گیری شده برای تکان دادن میز استفاده می شود.
  • مرحله 3: پاسخ تمام نوسان سازهای SDOF ثبت شده و برای یک نوسانگر منفرد ترسیم می شود.
  • مرحله 4: حداکثر پاسخ برای همه نوسانگرهای منفرد برای رسم پاسخ ترکیبی استخراج می شود.

محاسبه حداکثر پاسخ برای طیفی از مقادیر فرکانس و میرایی و سپس ترسیم نتایج به صورت گرافیکی برای به دست آوردن نمودار طیفی که حداکثر پاسخ را برای همه سیستم‌ های تک درجه آزادی ممکن به آن جزء زلزله نشان می‌دهد. این حداکثر پاسخ می تواند حداکثر جابجایی، حداکثر سرعت یا حداکثر شتاب باشد.

بیشتر بخوانید: نقشه برداری زمین شناسی و سنجش از دور

این پاسخ ترکیبی از قله ها و فرورفتگی های زیادی تشکیل شده است. پوشش قله های پهن شده در شکل (d) نشان داده شده است که یک رویکرد محافظه کارانه است. ایده این است که حتی اگر همه زمین لرزه ها متفاوت باشند، حداکثر پاسخ زلزله های مشابه باید یکسان باشد حتی اگر زمان وقوع حداکثر پاسخ ممکن است متفاوت باشد، یعنی زمان وقوع رویداد در نظر گرفته نمی شود.

مهندسان لرزه‌نگار و ادارات برنامه‌ریزی دولتی از این مقادیر از نمودار طیف برای تعیین بار زلزله مناسب برای ساختمان‌ها در منطقه مربوطه استفاده می‌کنند. محاسبات ضربه بار زلزله برای هر سازه در آن منطقه از منطقه در چند مرحله ساده شده است تا (الف) فرکانس طبیعی سیستم محاسبه شود، (ب) و سپس حداکثر پاسخ یافت شده از نمودار طیف مربوطه برای فرکانس طبیعی محاسبه شده.

شبه شتاب و شبه سرعت

نمودارهای طیف پاسخ را می توان به صورت حداکثر جابجایی نسبی، حداکثر سرعت یا حداکثر شتاب ترسیم کرد. این سه کمیت با نام‌های جابجایی طیفی (SD)، سرعت طیفی (SV) نیز شناخته می‌شوند. )، و شتاب طیفی (SA) و نیز متناسب با یکدیگر هستند.

جابجایی طیفی یعنی حداکثر جابجایی نسبی متناسب با شتاب طیفی یعنی حداکثر شتاب مطلق است. این را می توان با تکرارهای عددی ساده در معادله دینامیکی حرکت نشان داد.

بیشتر بخوانید: نقش فناوری در اکتشافات ژئوفیزیکی

و این را می توان با معادل سازی معادله انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی نشان داد.

شتاب و سرعت تعریف شده به ترتیب شتاب کاذب و شبه سرعت نامیده می شوند. شتاب کاذب بسیار نزدیک به شتاب مطلق است و همان شتاب مطلق است که میرایی وجود ندارد. سرعت کاذب، سرعت ساختگی است که برای راحتی با حرکت هارمونیک ظاهری همراه است.

بیشتر بخوانید: روش های مغناطیسی و گرانشی، الکتریکی و الکترومغناطیسی، لرزه ای

طیف پاسخ سه جانبه

می توان هر سه پاسخ را در یک نمودار با استفاده از مقیاس لگاریتمی رسم کرد و به آن نمودار سه جانبه می گویند.

ساخت طرح طیف پاسخ - مطالعات الکترومغناطیس - اکتشاف آب - مطالعات ژئوالکتریک - مطالعات ژئوفیزیک - شماره تماس: 09123533974 - آسیا ژئوفیزیک

معادله دینامیکی حرکت و برهم نهی مدال

رفتار دینامیکی یک سیستم لوله کشی تا حد زیادی به ارتعاش آزاد یا طبیعی سیستم بستگی دارد. سیستم SDOF با یک فرکانس طبیعی سر و کار دارد و این سیستم فقط می تواند در یک جهت خاص حرکت کند. با این حال، در یک سیستم ساختاری چند درجه آزادی (MDOF) مانند سیستم لوله کشی، فرکانس های طبیعی زیادی وجود دارد که هر کدام شکل یا حالت ارتعاشی خود را دارند. این ساختارهای MDOF با سیستم N درجه آزادی به مسئله حل N سیستم تبدیل شدند که در آن هر یک یک سیستم SDOF است. این تبدیل استفاده از طیف پاسخ را از یک سیستم تک درجه آزادی به حل سیستم با هر تعداد درجه آزادی گسترش می دهد.

بیشتر بخوانید: روش های رایج ژئوفیزیک

معادله تعادل دینامیکی مرتبط با پاسخ سازه در معرض حرکت زمین به شرح زیر است.

 

به دلیل متعامد بودن مدال، ماتریس های M، C و K به ماتریس های مورب تبدیل می شوند. برهم نهی مودال N معادلات دیفرانسیل همزمان سیستم MDOF را با جدا کردن این معادله به سیستم های SDOF مستقل از N تبدیل می کند. این سیستم های SDOF مستقل از N یک به یک با استفاده از تکنیک های SDOF حل می شوند.

حداکثر جابجایی در پاسخ تاریخچه زمانی را می توان با ضرب حداکثر جابجایی محاسبه شده از طیف پاسخ با ضریب مشارکت برای شکل حالت مربوطه محاسبه کرد. هر شکل مد تا حدودی به پاسخ کلی ساختار کمک می کند و این به عامل مشارکت بستگی دارد. بر این اساس، حداکثر پاسخ برای تمام حالت های مربوطه محاسبه می شود.

بیشتر بخوانید: تکنیک های ژئوفیزیک چیست؟

مقدار جابجایی در یک حالت داده شده توسط، بر این اساس، حداکثر پاسخ تاریخچه زمانی برای همه حالت‌ها و حرکات زمین مربوطه محاسبه می‌شود و با هم ترکیب می‌شود تا حداکثر پاسخ زلزله به دست آید. این حداکثر پاسخ‌های تاریخچه زمانی را نمی‌توان مستقیماً اضافه کرد و برای آن از تکنیک‌های خاصی به نام ترکیب‌ های مدال استفاده می‌شود.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک – اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول – مطالعات لرزه نگاری

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما