اکتشاف کانسار مس

اکتشاف کانسار مس

ما در این مطلب به مبحث اکتشاف کانسار مس میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اکتشاف کانسار مس

کشف معدن مس مسئله مهمی است که در این مطالب به آن می‌پردازیم.

احتیاج روزانه به فلز های پایه مثل آهن، مس، سرب و روی از یک سو و کم شدن منبع های آسان یاب و سطحی این عنصر ها از سمتی دیگر سبب شده است تا ذخیره های عمیق‌ ‎تر این فلز ها مورد توجه قرار گیرند. پس، اکتشاف این كانسار‌ها به شیوه های پیشرفته‌ ‎تر و پیچیده‌ تری در مطالعه های اكتشافی احتیاج دارد.

از آنجا كه اکتشاف نهشته ‎‌های جدید به‌‎ صورت روزانه سخت تر می‌شود موضوع استفاده از فناوری جدید و متنوع در کار کشف مطرح می‌شود، به شکلی كه درست است در این راه از شیوه های گوناگونی استفاده شود تا صرف هزینه‌‎ های بیشتر کشف توده معدنی با خطر پذیری پایینتری مواجه باشد.

برای این هدف از شیوه های اكتشافی استفاده می‌شود كه این شیوه ها توانا هستند با اندازه‌ گرفتن های مستقیم یا غیر مستقیمی كه روی منطقه های مربوط با كانی‌ سازی انجام می‌‎دهند، مطالعه های مفیدی را از منطقه مورد بازرسی ارائه دهند و با پردازش و تفسیر این مطالعه ها منطقه هایی را به عنوان منطقه های مستعد كانی‎ سازی معرفی كنند.

برای پیدا کردن یک سیستم كانی‎ سازی نیاز است تا بعد از پردازش و اصلاح داده‎‌ ها و بعد مدل‌ سازی داده ‎‌های به‌‎ دست آمده و توضیح این مدل‎‌ها، به طوری مناسب در GIS ترکیب شوند تا برای مشخص کردن ارتباط داده‎‌ های زمین شناسی، ژئو شیمیایی و ژئو فیزیكی بتوان منطقه های متناسبی را برای ادامه کار اكتشافی در مرحله بعدی معلوم كرد.

در کشف ذخیر های مس توجه داشتن به ویژگی‌ های زمین‌ شناسی، ساختاری، ماگماتیزم، كانی شناسی، لیتولوژیكی، محیط تكتونیكی، دگرسانی و ارتباط آن با كانی‌ سازی الزامی است.

معيار و راهنماهای زمين شناسی

اساسی ترین و بنیادی‌ ترین داده‌ های مورد احتیاج در کشف  مواد معدنی اعم از مس، داده‌ های زمین شناسی است. داده‌ های زمین‌شناسی به شکل نقشه‌ های زمین‌ شناسی با مقیاس‌ های گوناگون فراهم می‌شود كه در مرحله های مختلف کشف از شناسایی، تا کشف تفصیلی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

معیار‌ها و راهنما‌ های زمین‌شناسی در کشف ذخیره های مس، شامل ویژگی‌ های سنگ چینه‌ای، تكتونیكی، سنگ كانی‌ شناسی، ماگماتیزم، تكتونو ماگمایی، دگرسانی و ارتباط زمانی سنگ میزبان كانی‌ سازی است كه بر پایه آن نوع كانی‌ سازی مس برای کشف معلوم خواهد شد.

معيار و راهنماهای ژئوشيميايی

مطالعه های ژئوشیمیایی و كانی سنگین از مهم‌ ترین داده‌ ها و راهنما‌ها برای کشف معدن مس است كه به شکل نقشه‌ های آنومالی ژئوشیمیایی و كانی سنگین با مقیاس‌ های گوناگون از مرحله های شناسایی تا عمومی کارایی دارد.

در کشف ژئوشیمیایی مس، به علاوه اندازه غنی شدگی این عنصر، آنومالی عنصر های پاراژنز آن در انواع گوناگون كانی‌ سازی خیلی کارآمد بوده و كمک چشم گیری به شناختن انواع گوناگون ذخیره های مس و چطور گسترده شدن سطحی و عمقی آن‌ ها می‌كند.

بیشتر بخوانید: مکانیک خاک چیست؟

معيار و راهنماهای مطالعه های ژئوفيزيكی

مطالعه های ژئوفیزیكی در کشف معدن مس خیلی باب است. در مرحله های شناسایی و پی‌ جویی مطالعه های ژئوفیزیک هوابردی و در مرحله های کشف عمومی و تشریحی مطالعه های ژئوفیزیک زمینی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در مطالعه های ژئوفیزیكی برای کف معدن مس، اشکال اصلی چگونگی مدلسازی خاصیت ژئوفیزیكی در یک چارچوب سازگار با مدل‌ های عرضه شده برای تیپ‌ های گوناگون ذخیره های مس است.

دلیل آن است كه حتی برای یک تیپ مخصوص از ذخیره های مس هم مشخصه های سنگ‌ های درونگیر یکسان نیست.

به عنوان مثال در ذخیره های رگه‌ای مس، مدل سنگ میزبان از سنگ‌ های رسوبی تا آتشفشانی، نفوذی و حتی دگرگونی مختلف است و بیشتر در زون‌ های برشی شکلمیگیرد كه تركیب كانسنگ آن‌ ها خیلی مختلف است.

تركیب این متغیر‌ها می‌تواند انواع مختلفی از محیط درونگیر را شکل دهد كه هر یک خاصیت ژئوفیزیكی مخصوص خود را دارند.

مدل خاص ژئوفیزیكی ذخیره های مس برای انتخاب مناسب‌ ترین شیوه اكتشافی تاثیر گذار است.

مناسب‌ ترین شیوه منسوبی از تیپ كانی‌سازی مس است و برای بهینه‌ سازی برداشت‌ های ژئوفیزیكی پیش از انتخاب شیوه های مطالعه باید، تیپ كانسار احتمالی را پیش‌ گویی كرد.

بیشتر بخوانید: مگنیتومتری

معيار و راهنما های دورسنجی

کارایی شیوه های دورسنجی در کشف ذخایر مس بر پایه فهمیدن ردیاب‌ های كانی‌ سازی در سنگ میزبان انجام می‌گیرد كه در مرحله های شناسایی و پی‌ جویی کارایی دارد.

مطالعه های دورسنجی بر حسب داده‌ های ماهواره‌ای لندست MSS، لندست TM، اسپات آستر، مادون قرمز و هیپراسپكترال کارایی زیادی در مشخص کردن زون‌ های دگرسانی آرژیلیكی، سیلیسی، هماتیتی، ساختار‌های خطی و حلقوی و تفكیک واحد‌های سنگی دارد. برای پیدا کردن ذخیره های گوناگون مس به خصوص انواع پورفیری، اسكارنی، توده‌ای، ماگمایی و رگه‌ای و در ترکیب با دیگر داده‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی و ژئوفیزیک هوابردی خیلی کارآمد است.

از داده‌های MSS در فهمیدم منطقه های گسله و ترکیب لایه‌های سنگی، از داده‌های TM برای جدا کردن سنگ میزبان كربناتی و اكسید آهن از دیگر سنگ‌های موجود در منطقه و از داده‌ های مادون قرمز برای فهمیدن وجود كلریت در سنگ‌ های میزبان، از داده‌ های آستر برای ترکیب زون‌ های دگرسانی آرژیلیكی، سیلیسی و هماتیتی و از داده‌ های هیپراسپكترال برای ترکیب كانی‌ های رسی در زون‌ های دگرسانی آرژیلیكی استفاده می‌شود.

از نظر نوع ذخیره ها، کانسارهای مهم مس شامل موارد زیر میباشد:

انواع کانی‌های مس

کانی‌ سولفیدی مس

کانی‌ سولفیدی مس، مهم‌ ترین نوع مس هستند. بیش از ۹۰% از مس دنیا در کانسار سولفیدی جمع شده است. از نمونه کانی‌های سولفیدی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کانی کالکوپیریت
  • کانی کالکوزیت
  • کانی کوولیت
  • کانی برنیت

کانی‌ اکسیدی مس

از نمونه کانی‌های اکسیدی مس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کانی اکسیدی کوپریت
  • کانی اکسیدی مالاکیت
  • کانی اکسیدی آزوریت
  • کانی اکسیدی ژوراسیت

بیشتر بخوانید: لرزه نگاشت چیست؟

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان


مگنیتومتری

ژئوفیزیک

اکتشاف آب

آزمایش دانهول

مطالعات ژئوالکتریک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما