ژئوفیزیک و روش های آن

ژئوفیزیک و روش های آن

ما در این مطلب به مبحث ژئوفیزیک و روش های آن میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

بیشتر بخوانید: توپوگرافی سنگ کف

ژئوفیزیک و شیوه های آن:

به صورت کلی ژئوفیزیک به پژوهش ویژگی های فیزیکی زمین و مکان های اطراف آن می‌پردازد.

در اجرای این پژوهش به دو حالت محض و کاربردی دنبال می‌شود.

پژوهش ژئوفیزیکی به اکتشاف گیلبرت (1600) که ذکر میکرد زمین مثل یک مغناطیس غول‌پیکر کار می‌کند، باز میگردد.

ولی نخستین اقدام در کارایی این علم برای کشف مواد معدنی به سال 1843 برمیگردد و وقتی که فون‌ ورده از تئودولیت مغناطیسی برای گرفتن اندازه تغییر های میدان مغناطیسی زمین به هدف کشف توده‌های آهن استفاده کرد.

به جهت آن در سال 1879 پروفسور رابرت تالن با نوشن کتاب کشف ذخایر آهن به واسطه شیوه های مغناطیسی اقدام مفیدی در سمت مورد استفاده کردن ژئوفیزیک اکتشافی برداشت.

بعد از آن درخواست روزانه بازار به فلز و بالا رفتن بی‌سابقه بهره از نفت، گاز و مشتقات آنها در اوایل قرن بیستم سبب گسترش خیلی از شیوه های ژئوفیزیکی شد.

و در عرصه ابداع و گسترش دستگاه های ژئوفیزیکی هم از دوران جنگ جهانی دوم پیشرفت های زیادی بدست آمد.

از شروع دهه 1960 با بهره بسیار از رایانه در پردازش و تفسیر داده‌ های ژئوفیزیکی، اتفاق عظیمی در این زمینه از علم شکل گرفت.

از جایی که بیشتر ذخایر معدنی دفن در زیر سطح زمین، به واسطه یک روباره پوشیده شده‌اند، اکتشاف این ذخایر به خاصیت هایی که آنها را از محیط مجاور جدا میکند بسته است.

اگر که تفاوت خاصیت فیزیکی بین ماده معدنی و سنگ درون‌ گیر آن باشد؛ میشود از ژئوفیزیک سطحی برای اکتشاف مواد معدنی مرتبط بهره برد.

با توجه به گونه خاصیت فیزیکی، ترفند های مختلف ژئوفیزیکی شکل میگیرند و بر این اساس ترفند های زیر ایجاد شدند.

· تکنیک های لرزه‌ای بر پایه خاصیت الاستیک (کشسانی) سنگ ها در مکان مورد پژوهش هستند.

· تکنیک الکتریکی بسته به خاصیت الکتریکی زمین مورد پژوهش می‌باشند.
· تکنیک های ثقل‌ سنجی در رابطه با خصوصیت های چگالی سنگ ها می‌باشند.

· تکنیک های مغناطیس‌سنجی با خاصیت مغناطیس‌ پذیری سنگ ها در تماس است.

· تکنیک های رادیومتری با خواص رادیواکتیو سنگ ها در تماس هستند.
با بهره از این تکنیک، پژوهش هایی از سازه های مدفون زمین‌شناسی به دست می‌آید که میشود از آنها به حالت مستقیم یا غیر مستقیم در کشف ماده های معدنی، هیدروکربورها، آب های زیرزمینی، تجسس های مهندسی، زیست‌ محیطی، باستان‌شناسی استفاده کرد .
این روز ها گرفت اندازه های ژئوفیزیکی کاربرد و گستره‌ای خیلی گسترش یافته‌اند به اندازه ای که در حال حاضر این مطالعه ها در کرات ماه و مریخ هم انجام میگیرند.

بیشتر بخوانید: مطالعات لرزه نگاری

ژئوفیزیک کاربردی که معمولا در کشف ماده های معدنی، هیدروکربوری و پژوهش های آب های زیرزمینی مورد بهره قرار می‌گیرد به تکنیک های زیر تقسیم‌ میشوند:

– تکنیک های ثقل‌سنجی
– تکنیک های مغناطیس‌سنجی
– تکنیک های لرزه‌نگاری
– تکنیک های الکتریک
– تکنیک های الکترومغناطیسی
– تکنیک های رادیومتری
– تکنیک های چاه‌ پیمایی
– تکنیک های فیزیکی حرارتی

ژئوفیزیک معمولا نشان از خصوصیت های زمین‌شناسی سازه های مدفون به همراه ذخیره های معدنی نفت، گاز و است.

برگزیدن نوع تکنیک یا تکنیک های ژئوفیزیکی در اجرا به هدف موقعیت‌یابی یک ذخیره معدنی مشخص بسته به طبیعت (خاصیت فیزیکی) مواد معدنی مرتبط و نشان‌ دهنده مستقیم وجود مواد معدنی مورد پژوهش می‌باشد.

مانند تکنیک مغناطیس‌ سنجی که برای کشف کانی های آهن یا نیکل استفاده دارد.

در دیگر وقت ها تکنیک ژئوفیزیکی امکان دارد نشان از آن باشد که آیا موقعیت برای به وجود آمدن مواد معدنی خوشایند است یا نه ؟

برای مثال استفاده از تکنیک های مغناطیس‌سنجی در کشف نفت، تحت عنوان ابزار مشخص کردن ضخامت رسوب ها تا سنگ بستر است و معلوم کند که آیا روسب ها به حد کافی ضخیم هستند که توانایی نگهداری هیدروکربور را در خود داشته باشند؟

از دید دیگر، کاوش های ژئوفیزیکی در عمل به چهار صورت زمینی، هوایی، دریایی و درون چاهی اجرا می‌شوند.

برداشت های هوایی:

تکنیک مغناطیس، الکترومغناطیس، رادیومتری و به تازگی ثقل‌سنجی هوابرد، سریعترین تکنیک های ژئوفیزیک اکتشافی می‌باشند.

به خصوص اینکه این تکنیک ها برای پوشش منطقه های بسیار، کم‌‌هزینه‌تر از تکنیک های زمینی نیز هستند و معمولا در فاز پی‌جویی موادمعدنی استفاده دارند.

در این تکنیک عملیات برداشت با نصب تجهیزات متناسب در درون یا هواپیما و بالگرد انجام می‌شود.

کشف واضح تر منطقه های امیدبخش شناخته شده با تکنیک های هوابرد، به واسطه تکنیک های ژئوفیزیک زمینی پیگیری می‌شود.

برداشت های دریایی:

مکان برداشت در این قسمت، محیط آبی است.

هدف شناخت خصوصیت های فیزیکی زمین زیر بستر آب است.

تجهیزات مورد احتیاج در این قسمت با قسمت های دیگر فرق های سازه ای کمی  دارند؛ اما فرضیه همه این تکنیک ها تقریباً برابر است.

این تجهیزات می‌توانند درون کشتی ها نصب شوند.

بیشتر تکنیک های قابل اعمال در این مکان، تکنیک لرزه‌ نگاری، ثقل‌سنجی، مغناطیس‌ سنجی، الکترومغناطیس است.

بیشتر بخوانید: اکتشاف حفرات زیرزمینی

 

 

برداشت های چاه‌ پیمایی:

در این جمع آوری ها، تجهیزات ژئوفیزیکی در یک قاب استوانه‌ای با نام سوند با قطر کمتر از گمانه، به واسطه یک رشته کابل وصل شده به دستگاه اندازه‌گیری سطح زمین، به درون چاه (گمانه) ارسال می‌شود.

ثبت پیوسته ویژگی های فیزیکی ساختار های موجود درون گمانه از هدف های این بررسی‌ها است.

چمع آوری های زمینی:

این جمع آوری ها روی سطح زمین به واسطه دستگاه های مخصوص این کار انجام می‌شود.

متنوع‌ ترین چمع آوری های ژئوفیزیکی در این قسمت انجام می‌گیرد و بیش از بقیه قسمت ها گسترش یافته است.

نوعی از تکنیک های ژئوفیزیک زمینی عبارتند از:

تکنیک ثقل‌ سنجی:

در این تکانیک اندازه گیری تغییر های میدان جاذبه ‌زمین در نقطه های مختلف آن انجام می‌شود.

این تکنیک را می‌توان در سطح زمین یا در درون تونل های زیرزمینی اعمال کرد.

در کشف های هیدروکربوری این تکنیک همراه با تکنیک مغناطیس‌سنجی تحت عنوان یک وسیله شناسایی استفاده دارد.

بیشتر بخوانید: اکتشاف مسیر آب زیرزمینی

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان


اکتشاف آب

مطالعات ژئوفیزیک

مطالعات ژئوتکنیک

آب زیرزمینی

مطالعات ژئوالکتریک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما