تکنیک های ژئوفیزیک

تکنیک های ژئوفیزیک

ما در این مطلب به مبحث تکنیک های ژئوفیزیک میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

انواع تکنیک های ژئوفيزيک اکتشافی

ژئوفيزيك چیست در این تشریح آمده است که، بهره از قواعد و قانون های فيزيک براي مطالعه پديده‌هاي بسته به زمين، محیط های اطراف آن، ماه و سیاره ها، مسئله علم ژئوفيزيك مي‌باشد.

این دانش به مطالعه زمين می‌پردازد.

براي پرهیز از پيچيدگي، کارایی فيزيك در مطالعه داخل زمين (از سطح زمين تا هسته داخلي)، ژئوفیزیک زمین جامد ناميده شده و خود به دو دسته زیر گروه بندی مي‌شود:

 • جهانی (ژئوفيزيك محض يا ژئوفیزیک خالص) که تمام كره زمين يا بخش بزرگ آن را مطالعه مي‌كند.
 • کاربردی (ژئوفيزيك کاربردی) كه پوسته و نزديك سطح زمين را براي هدف های مورد استفاده و اقتصادي مورد مطالعه قرار مي‌دهد. قواعد علمي حاكم در ژئوفيزيك كاربردي و محض برابر است.

تکنیک های ژئوفيزيكي براي بیشتر شدن کاربرد اكتشافات زيرسطحي مورد بهره قرار مي‌گيرند.

در رابطه با ژئوفیزیک چیست باید بیان کرد که تکنیک های ژئوفيزيكی گوناگون در جواب به ویژگی های فيزيكی فضا های مورد مطالعه (سنگ‌ها، رسوب ها، آب، حفره‌ها) کاربرد دارند.

به صورت کلی می‌توان تکنیک های ژئوفيزيكی را به دو دسته کلی تقسيم كرد:

تکنیک های چشمه طبيعي كه تغییر های ميدان‌هاي طبيعي زمين را اندازه میگیرد، مثل تکنیک های گراني سنجي، مغناطيس سنجي، پتانسيل خودزا

تکنیک های چشمه مصنوعي كه در آنها سيگنال‌هايي كه به شکل مصنوعي ایجاد شده‌اند به داخل زمين فرستاده مي‌شوند.

بعد سيگنال‌هاي تغيير يافته به واسطه گيرنده‌هاي مساعد اندازه‌گيري مي‌شوند.

از موارد اين تکنیک ها مي‌توان به شیوه های مقاومت مخصوص، اكتشافات لرزه‌نگاري و … اشاره نمود.

بیشتر بخوانید: اکتشاف معدن مس

انواع تکنیک های ژئوفیزیک كاربردي

 • گرانی سنجی
 • مغناطيس سنجی
 • لرزه ای
 • الكتريكی (شیوه مقاومت ويژه؛ شیوه پتانسيل خودزا؛ شیوه پلاريزاسيون القايي)
 • الكترومغناطيسی
 • چاه پيمایی

تکنیک گرانی سنجی

برداشت‌ هاي گراني سنجي اندازه‌گيري تغییر های ميدان گراني زمين را شامل مي‌باشد. هدف مشخص کردن توده‌هاي با چگالي كمتر و يا بيشتر نسبت به فضا های مجاور مي‌باشد.

حاصل تفسير نتیجه های گراني، مشخص کردن چگالي سنگ‌ها و در نهایت ساختارهاي زمين‌شناسي و جنس سنگ‌ها است.

به خاطر این‌ که زمین یک کره تماما همگن نیست، شتاب گرانشی در سطح زمین برابر نمی‌باشد و حجم گراني به پنج عوامل بستگي دارد: عرض جغرافيايي، ارتفاع، نقشه توپوگرافي زمين‌هاي مجاور، جذر و مد های زمين، و تغییر های چگالي در زير سطح.

هدف از کشف های گراني، طالعه آنومالي‌هاي حاصل از عوامل آخر مي‌باشد پس در برداشت‌های گرانی‌سنجی تصحیحاتی در مورد های بالا اجرا می‌شود.

کارایی های تکنیک گرانی سنجی

در اول قرن بيستم، برداشت‌ هاي گراني کارایی بسیاری در کشف نفت و گاز داشته است.

این روز ها اين تکنیک ضمن کارایی گسترده در کشف هيدروكربن ها، کارایی های متنوع ديگري هم دارد.

برداشت‌هاي ميكروگراويته در مقایسه خیلی كوچك (حدود چند صد مترمربع) اجرا شده و توانایی مشخص کردن حفره‌هاي زيرزميني تا قطر ١متر و در محدوده عمقي ٥ متر را دارند.

بیشتر بخوانید: روش ژئوالکتریک

خلاصه‌اي از کارایی تکنیک های گراني سنجي به شکل زير است:

 • کشف ذخاير هيدروكربني؛
 • بررسی زمين شناسي ناحيه‌اي؛
 • بررسی ايزوستازي؛
 • کشف و مشخص کردن توزيع جرم توده‌هاي معدني؛
 • مشخص کردن حفره‌هاي زيرزمين (ميكروگراني)؛
 • مشخص کردن محل دره‌هاي سنگي دفن شده
 • مشخص کردن ضخامت يخچال‌ها؛
 • بررسی باستان شناسي (ميكروگراني)، مثلا در مشخص کردن محل مقبره‌ها؛
 • مشخص کردن شكل زمين (ژئودزي)

تکنیک مغناطيس سنجي

تکنیک های گراني سنجي و مغناطيس سنجي خیلی شبیه به هم هستند، ولی تکنیک مغناطيس سنجي پيچيده‌تر بوده و تغییر های ميدان مغناطيسي هم محلي و نامنظم مي‌باشد و دلیل آن به شرح زیر است:

۱- قسمتی به علت اختلاف ذاتي میان ميـدان مغناطيسـي دوقطبي و ميدان تك قطبي گراني

۲- قسمتی به علت سمت متغير میدان مغناطيسـي (در حالی که میدان گرانی همواره در ست قايم به سمت مركز زمين است)

۳- قسمتی هم به علت وابسـتگي میدان مغناطیسی بـه زمـان (با وجود اینکه ميدان گراني با منصرف شدن از تغييرات جزيي جزر و مد، تغیییر های زمانی ندارد) مـي‌باشـد.

عموما برداشت‌ هاي مغناطيس سنجي از بیشتر تکنیک های ژئوفيزيكي راحت تر و سريع‌تر اجرا مي‌شوند.

بیشتر بخوانید: کاربرد ژئوالکتریک

کارایی های تکنیک مغناطيس سنجي

مشخص کردن محل:

 • لوله‌ها، كابل‌ها و جسم های فلزي
 • وسیله های نظامي دفن شده (مين، بمب و …)
 • بشكه‌ هاي فلزي دفن شده دارای باطله‌هاي سمي و يا مضر
 • تونل‌ها و چاه‌هاي معدني مخفی

نقشه‌ برداري:

 • باقی مانده باستان شناسي
 • دايك‌ هاي آذرين بازي مخفی
 • مرزهاي زمين‌شناسي میان ساختارهاي ليتولوژيكي با تباين مغناطيسي، مانند گسل‌ها
 • رگه‌ هاي فلزي
 • سازه های زمين شناسي عظیم مقياس.

تکنیک لرزه نگاري

تکنیک لرزه نگاري مهم‌ترين تکنیک ژئوفيزيكي مورد بهره به دست متخصصين مـي‌باشـد.

پایه کشف های لرزه‌اي بر توليد موج های لرزه‌اي و اندازه‌گيري وقت کافی براي رسيدن موج از منبع تا يكسري ژئوفـون پایدار مي‌باشد.

با اطلاع از وقت های انتشار و سرعت سير موج ها مي‌توان راه موج های لـرزه‌اي را شـبيه‌ سـازي كـرد.

بررسی درباره سازه های زمين اصولا از راه هایی كه در دو دسته اصلي زير قـر ار مـي‌گيرنـد بـه دسـت مـي‌آيـد:

راه های انكساري: كه در آن‌ها قسمت اصلي راه در طـول فصـل مشـترك دو لايـه بـوده و حدودا افقـي اسـت.

راه های انعكاسي: كه در آن‌ها موج ها اول به سمت پايين نشر شده و بعد در يك نقطه به سطح منعكس مي‌شوند و در نهایت راه به صورت کلی عمودي مي‌باشد.

براي هر دو گونه راه مذكور، وقت انتشار موج ها بـه ویژگی فيزيكي سنگ‌ها و شرایط لايه‌ها بسته است.

هدف از کشف های لرزه‌اي هم دریافت اطلاعات درباره سنگ ها و به خصوص شرایط لايه‌ها بر حسب وقت های مشاهده شده و (به اندازه كمتر) تغییر های دامنه، فركانس، فاز و صورت مـوج مي‌باشد.

کارایی تکنیک پتانسیل خودزا (SP)

 • ژيوترمال
 • مشخص کردن محل توده‌هاي سولفيدي متراكم
 • هيدروژيولوژي
 • محیط های انباشت باطله

تکنیک مقاومت ويژه الكتريكي

تکنیک های الكتريكي با پدیدار کردن اثرهاي سطحي ناشی از عبور جريان الكتريكي در درون زمين کار دارند.

بیشتر بخوانید: ژئوفیزیک و روش های آن

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان


اکتشاف آب

مطالعات ژئوفیزیک

مطالعات ژئوتکنیک

کاربرد ژئوالکتریک

مطالعات ژئوالکتریک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  خانهخدماتتماسارتباط با ما