انواع روش های ژئوفیزیک كاربردی

انواع روش های ژئوفیزیک كاربردی

ما در این مطلب به مبحث انواع روش های ژئوفیزیک كاربردی میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

انواع روش های ژئوفیزیک كاربردی

به صورت کلی ژئوفیزیک به بررسی خصوصیات فیزیکی زمین و مکان های اطراف آن می‌پردازد.

در عمل این بررسی به دو حالت محض و کاربردی دنبال می‌شود.

اما نخستین قدم در استفاده این علم برای کشف مواد معدنی به سال 1843 می‌رسد و وقتی فون‌ورده از تئودولیت مغناطیسی برای گرفتن اندازه تغییرات میدان مغناطیسی زمین به هدف  کشف های توده‌های آهن بهره گیری کرد.

بعد از آن در سال 1879 پروفسور رابرت تالن با نوشتن کتاب کشف ذخایر آهن توسط تکنیک های مغناطیسی قدم مفیدی برای کارآمدکردن ژئوفیزیک اکتشافی برداشت.

آنان در اوایل قرن بیستم باعث گسترش زیادی از تکنیک های ژئوفیزیکی شدند.

و در حیطه ابداع و گسترش دستگاه های ژئوفیزیکی هم از دوران جنگ جهانی دوم پیشرفت های زیادی بدست آمده شد.

از شروع دهه 1960 با بهره وسیعی از رایانه در پردازش و تفسیر داده‌های ژئوفیزیکی، تحول بزرگی در این عرصه از علم ایجاد شد.

از جایی که بیشتر ذخیره های معدنی مدفون در زیر سطح زمین، توسط یک روباره پوشش داده شده‌اند، کشف این ذخیره ها به خاصیتی که آنها را از مکان های اطراف جدا میکند بستگی دارد.

در مواقعی که تفاوت خاصیت فیزیکی میان مواد معدنی و سنگ درون‌گیر آن وجود داشته باشد؛ میشود از ژئوفیزیک سطحی برای اکتشاف مواد معدنی مرتبط بهره گیری کرد.

با توجه به گونه خاصیت فیزیکی، تکنیک های گوناگون ژئوفیزیکی تشکیل می‌‌شوند و بر این اصول تکنیک های زیر ایجاد شدند.

 • تکنیک های لرزه‌ای بر پایه خاصیت الاستیک (کشسانی) سنگ ها در مکان مورد بررسی اند.
 • تکنیک های الکتریکی وابسته به خاصیت الکتریکی زمین مورد بررسی می‌باشند.
 • تکنیک های ثقل‌سنجی در رابطه با وجه های ممیز چگالی سنگ ها می‌باشند.
 • تکنیک های مغناطیس‌سنجی با خاصیت مغناطیس‌پذیری سنگ ها مرتبط است.
 • کنیک های رادیومتری با خواص رادیواکتیو سنگ ها در ارتباطند.
 • با کارایی این تکنیک ها، اطلاعاتی از بافتار های دفن شده زمین‌شناسی بدست می‌آید که می‌توان از آنانا به حالت مستقیم یا غیر مستقیم در کشف های ماده های معدنی، هیدروکربورها، آب های زیرزمینی، مطالعه های مهندسی، زیست‌محیطی، باستان‌شناسی و … بهره گرفت.

بیشتر بخوانید: اکتشاف معدن مس

ژئوفیزیک کاربردی که معمولا در کشف های ماده های معدنی، هیدروکربوری و بررسی های آب های زیرزمینی مورد بهره قرار می‌گیرد به تکنیک های زیر گروه بندی میشوند:

 • تکنیک های ثقل‌ سنجی
 • تکنیک های مغناطیس‌ سنجی
 • تکنیک های لرزه‌نگاری
 • کنیک های الکتریک
 • تکنیک های الکترومغناطیسی
 • تکنیک های رادیومتری
 • تکنیک های چاه‌پیمایی
 • تکنیک های فیزیکی حرارتی

ژئوفیزیک معمولا نشان از وجه های ممیز زمین‌شناسی بافتار های دفن شده به همراه ذخیره های معدنی نفت، گاز و … است.

در سایر زمان ها تکنیک ژئوفیزیکی امکان دارد نشان از آن باشد که آیا موقعیت برای شکل گیری مواد معدنی خوشایند مناسب است یا خیر؟

مثلا استفاده از تکنیک های مغناطیس‌ سنجی در کشف نفت، تحت عنوان وسیله مشخص کردن ضخامت رسوب ها تا سنگ بستر است و معلوم کند که آیا رسوب ها به حد کافی ضخیم هستند که توان نگهداری هیدروکربور را در خود داشته باشند؟

مطالعه های ژئوفیزیکی در اجرا به چهار حالت زیر اعمال می‌شوند.

مطالعه های ژئوفیزیکی به صورت هوایی:


تکنیک های مغناطیس، الکترومغناطیس، رادیومتری و در چند وقت اخیر ثقل‌سنجی هوابرد، سرعتی ترین تکنیک های ژئوفیزیک اکتشافی می‌باشند.

به خصوص اینکه این تکنیک ها برای پوشش منطقه های گسترده، کم‌‌هزینه‌تر از تکنیک های زمینی هم هستند و اغلب در فاز پی‌جویی ماده هایی معدنی کارایی دارند.

در این تکنیک فعالیت برداشت با وصل تجهیزات مساعد درون یا به همراه هواپیما و بالگرد اجرا می‌شود.

کشف با دقت تر منطقه های امیدبخش شناخته شده با تکنیک های هوابرد، به واسطه تکنیکی ژئوفیزیک زمینی دنبال می‌شود.

بیشتر بخوانید: تکنیک های ژئوفیزیک

مطالعه های ژئوفیزیکی به صورت دریایی:


مکان برداشت در این قسمت، محیط آبی است.

هدف شناخت وجه های ممیز فیزیکی زمین زیربستر آب است.

تجهیزات مورد احتیاج در این قسمت با قسمت های دیگر تفاوت بافتاری کمی دارند؛ امام تئوری تمام این تکنیک ها تقریباً برابر است.

این تجهیزات می‌توانند درون کشتی ها یا به همراه آنها وصل شوند.

اغلب تکنیک های قابل اعمال در این مکان، تکنیک های لرزه‌نگاری، ثقل‌سنجی، مغناطیس‌سنجی، الکترومغناطیس و … است.

 

بیشتر بخوانید: کاربرد ژئوالکتریک

مطالعه های ژئوفیزیکی به صورت چاه‌ پیمایی:

در این مطالعه ها، تجهیزات ژئوفیزیکی در یک محفظه استوانه‌ای که سوند نام دارد و با قطر کمتر از گمانه، به واسطه یک رشته کابل وصل شده به دستگاه اندازه‌گیری سر چاه (سطح زمین)، به دردون چاه (گمانه) ارسال می‌شود.

ثبت پیوسته وجه های ممیز فیزیکی ساختار های موجود درون گمانه از هدف های این مطالعه ها است.

مطالعه های ژئوفیزیکی به صورت زمینی:

 

این مطالعه ها روی سطح زمین به واسطه دستگاه های ویژه این فعالیت اجرا می‌شود.

متنوع‌ترین مطالعه های ژئوفیزیکی در این قسمت انجام می‌گیرد و بیشتر از بقیه قسمت های گسترش یافته است.

 

انواع تکنیک های ژئوفیزیک زمینی شامل اند از:

تکنیک ثقل‌سنجی:

در این تکنیک اندازه‌گیری تغییرات میدان جاذبه ‌زمین در نقطه های مختلف آن اجرا می‌شود.

با توجه به وابستگی بین میدان جاذبه و چگالی توده‌های گوناگون زیرسطحی، با ثبت میدان جاذبه می‌توان ماده های معدنی با چگالی بیشتر یا کمتر از سنگ های درونگیر آنان را کشف کرد.

در تکنیک ثقل‌سنجی، مانند تکنیک های مغناطیس‌سنجی، رادیومتری و بعضی تکنیک های الکتریکی، اندازه‌گیری میدان با چشمه طبیعی زمینی اجرا می‌شود.

تکنیک مغناطیس‌سنجی:

تکنیک مغناطیس‌سنجی که دیرینه ترین تکنیک ژئوفیزیک اکتشافی است؛ در قاوعد و حتی تعبیر و تفسیر شباهت های زیادی با تکنیک های ثقل‌سنجی دارد.

ولی به شکل عادی این تکنیک پیچیده‌تر است و تغییرات میدان‌مغناطیسی هم نامرتب و محلی‌تر از شتاب ثقل زمین است.

تکنیک های رادیومتری:

عنصر های رادیواکتیو در سنگ ها سبب تشکیل تشعشعات آلفا و بتا و گاما و کا-کپ گوناگون می‌شوند.

شدت و ضعف این تشعشعات به گونه عنصر رادیواکتیو و اندازه آن در سنگ ها بسته است متغیر می باشد.

بیشتر بخوانید: ژئوفیزیک و روش های آن

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان


اکتشاف آب

مطالعات ژئوفیزیک

مطالعات ژئوتکنیک

کاربرد ژئوالکتریک

مطالعات ژئوالکتریک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  خانهخدماتتماسارتباط با ما