روش های تشخیص آسیب های شمع

ژئوفیزیک - مطالعات ژئوتکنیک - لرزه نگاری بین گمانه ای - روش های ژئوفیزیکی

روش های تشخیص آسیب های شمع شامل روش های ژئوفیزیکی ، مغزه گیری و حفاری طبقه بندی می شود. موج لرزه ای وسیله اساسی در آزمایش هاي ژئوفیزیکی براي تعیین خواص دینامیکی زمین محسوب می شود. متد های لرزه ای بر پایه اصول فیزیکی حاکم بر مشخصات انتشار امواج است که می تواند شامل تولید، انتقال، جذب و استهلاک امواج در زمین و همچنین پدیده های انعکاس، انکسار و پراش امواج است. همچنین می توان ضرایب دینامیکی شامل مدول برشی، مدول بالک، ضریب یانگ و نسبت پواسون را به عنوان پارامترهای مهم ژئوتکنیکی به دست آورد. روشهای ژئوفیزیکی آزمون پاسخ ضربه آزمایش لرزه نگاری سطح به عمق و بین گمانه ای به عنوان روش های معمول در اجرای مطالعات ژئوتکنیکی شناخته شده اند. در ادامه مقاله به مبحث روش های تشخیص آسیب های شمع میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

روش غیرمخرب پاسخ ضربه

در روش غیرمخرب پاسخ ضربه، با استفاده از یک چکش کوچک و ایجاد موج تراکمی و انتشار آن در طول شمع، وجود آسیب های احتمالی و مکان آن در .(Lehman, k. and Huang, Y., 2008) میشود بررسی شمع این روش نخستین بار در سال 1953 بـا عنـوان روش پویـایی مکانیکی در فرانسه معرفی شد و بعدها از آن با نام آزمون ارتعاش یاد شد؛ در دهه 1970 با ساخته شدن رایانه هـاي قابـل حمـل در محـل سایت و اختصاص یافتن نرم افزار مخصـوص، ایـن روش اصـلاح شـد.

امـواج تنشـی

روش نامبرده مبنایی لرزه ای دارد؛ به این مضمون کـه امـواج تنشـی توسط یک ضربه در سطح شمع بتنی تولید شده و بـه داخـل المـان تحت آزمایش فرستاده میشود. فرستنده در واقع یـک چکـش یـک کیلوگرمی است که یک بارسـنج (loadcell )در داخـل آن جاسـازی شده است و پاسخ این تنش ورودی توسط ژئوفـون در سـطح شـمع دریافت می شود. با توجه به خواص الاستیک محدوده مورد آزمـایش، میتوان فشاری معادل 1 تا 11 مگا پاسکال را به وسیله چکـش وارد کرد 1992 al et Rausche گیرنده های ژئوفون در این کـار بـه گیرنده های شتاب نگار ترجیح داده می شوند. چرا که در فرکانس های پایین تر پایداری بیشتری داشته و در عمل کار آیی بهتري دارنـد. بـا این حال در محدوده مورد مطالعه از هر دو گیرنده به منظور افـزایش دقت ثبت زمان رسید مـوج تراکمـی اسـتفاده شـده اسـت.

آزمون پاسخ ضربه در مطالعات ژئوتکنیک

شـکل 1 تصویری از ایـن آزمـون و همچنـین گیرنـده هـای مـوج تراکمـی در محدوده مورد مطالعه را نشان می دهد. امواج تنشی تولیـد شـده بـه داخل سازه فرستاده می شوند و پس از برخورد با حفره ها یا مرزها به سمت بالا بازتاب می شوند و در سطح توسط گیرنده دریافـت و ثبـت می گردند. داده های ورودی این آزمون که باید در مراحل بعدی مورد پردازش و تفسیر قرار بگیرند، دو سری داده در حوزه زمان اسـت کـه مقدار دامنه موج تراکمی حاصل از ژئوفون و شتاب نگار بر اثر اعمـال ضربه در واحد زمان می باشند.

 کاربرد اصلی این روش، بررسی نقایص داخلی شمع هاي بتنی اسـت؛ ولـی بـراي بررسـی سـایر سـازه هـاي صفحه ای شکل بتنی مانند قطعات بتنی کف پل ها، دیواره ها و سـازه هاي عظیم استوانه ای نیز به کار می رود. یکی دیگر از مواردکاربرد این روش، تعیین محل مناطقی در زیر یا پشت سازه هاي صفحه ای بتنی اســت کــه داراي تــراکم کمتــری از مــواد پرکننــده اســت.

نتایج آزمایش های پاسخ ضربه در آسیا ژئوفیزیک

در این تحقیق، نتایج آزمایش های پاسخ ضربه انجام شده بر روی 80 نمونه شمع درجاریز  اجرا شده در محل احداث مجتمع مسکونی در شهر کلارآباد مورد بررسی قرار گرفته و پس از انجام پیش پردازش های لازم در نرم افزار REFLEXW و تفسیر نتایج، نمودار فراوانی سرعت شمع های مورد آزمایش و رابطه میان سیمان مصرفی و سرعت موج تراکمی مورد بررسی قرار گرفته است.

خصوصیات لرزه ای در مطالعات ژئوتکنیک

همچنین به منظور دستیابی روش لرزه نگاری به خصوصیات لرزه ای و روش های ژئوفیزیکی و اطلاعات مقدماتی لازم به منظور آزمایش های بارگذاری استاتیکی سازههای محدوده مطالعاتی، مطالعات لرزه نگاری سطح به عمق و بین گمانه ای در 20 گمانه حفاری شده، اجرا گردیده و پس از پردازش های لازم در نرم افزار REFLEXW و24-RAS و تفسیر نتایج، سرعت موج برشی متوسط لایه های خاک در12 متر اول و پارامترهای الاستیسیته محدوده محاسبه شده است.

علاوه بر روش لرزه نگاری این با توجه به دقت بالای داده های برداشت شده و در اختیار داشتن پارامترهای مورد نیاز، ضخامت سازه های شمع محاسبه شده و با یکی از سازه های بتنی مورد مقایسه قرار می گیرد تا صحت نتایج مشخص گردد. موقعیت محدوده مورد مطالعه و همچنین نقاط تعیین شده به منظور اجرای آزمایش های پاسخ ضربه، لرزه نگاری سطح به عمق و بین گمانه ای در شکل 2 در مختصات محلی مطالعات ژئوتکنیک نشان داده شده است.

مشخصات زمین شناسی و ژئوتکنیکی محدوده مورد مطالعه

ساختگاه مورد مطالعات ژئوتکنیک در شهر کلارآباد واقع در غرب استان مازندران قرار گرفته است. این شهر در حدود 200 کیلومتری شمال شرقی تهران واقع گردیده است. از نظر موقعیت زمین شناسی این محدوده در برگه زمین شناسی 100000/1 چالوس واقع شده است. شهر کلارآباد در داخل رسوبات دشت ساحلی شامل ماسه وگراول با جورشدگی خوب به همراه قطعات صدف دریایی با سن پالئوژن و کواترنری قرار دارد. این منطقه از دیدگاه تقسیمات زمین شناسی ایران در پهنه مرکزی (آقانباتی،1383و طبق نظر افتخارنژاد،1359)در رسوبات گودال خزر جنوبی قرار دارد. با توجه به نتایج 4 گمانه حفاری و آزمایش های صحرایی و آزمایشگاهی انجام شده، نمودار گمانه های حفاری شده و مقاطع مختلف خاک بین گمانه های مختلف تهیه شده است.

مقاطع ترسیم شده در آسیا ژئوفیزیک

بر اساس مقاطع ترسیم شده، لایه ماسه ای ، شنی فوقانی از سطح زمین شروع شده و حداکثر تا عمق 10 متري ادامه مییابد. این لایه از ماسه و شن به صورت لایه های متناوب تشکیل شده و عمدتاً شن ها کاملاً گرد شده می باشند. میانگین عدد نفوذ استاندارد در این لایه 30 است.

لایه رسی،سیلتی

لایه رسی،سیلتی در زیر لایه فوقانی بوده و حداکثر تا 21 متر در گمانه هاي مختلف ادامه می یابد. جنس این لایه از رس با پلاستیسیته بالا تا سیلت با پلاستیسیته پایین در نقاط مختلف تغییر می کند. در این لایه عدسی های ماسه،شنی دیده میشود. لایه ماسه ای، شنی به عنوان لایه سوم، از تناوب لایه هاي ماسه ای شنی و در بعضی قسمت ها قلوه سنگی تشکیل شده است و تا عمق 37 متر ادامه می یابد. میانگین عدد نفوذ استاندارد در این لایه بیشتر از 35 است.در نهایت لایه شنی، قلوه سنگی به عنوان لایه آخر در اعماق پایین تر از 38 متر دیده می شود. ذرات تشکیل دهنده این لایه عموماً گرد شده بوده و از عدد نفوذ استاندارد بالایی برخوردار است.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما