نتایج حاصل از آزمایش پاسخ ضربه

نتایج آزمایش پاسخ ضربه - لرزه نگاری بین گمانه ای - آسیا ژئوفیزیک - مطالعات ژئوتکنیک

پس از استخراج زمان های رسید موج اولیه و بازتابی و با توجه به عمق شمع، سرعت موج برای هر شمع محاسبه شده و به صورت نقشه سرعت امواج لرزه ای، به تصویر کشیده شده است. سرعت هر یک از شمع ها با توجه به زمانه ای رسید موج در ابتدا و انتهای شمع و همچنین ارتفاع شمع در زمان تزریق بتن، به دست آمده اند. سرعت امواج لرزه ای در این نقشه برای شمع های مورد آزمایش، در بازه 2000 تا 3600 متر بر ثانیه قرار می گیرند. در ادامه مقاله به مبحث نتایج حاصل از آزمایش پاسخ ضربه میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

نتایج حاصل از آزمایش پاسخ ضربه

شمع هایی که در جنوب شرقی محدوده ساختگاه قرار دارند دارای سرعت کمتری نسبت به سایر نقاط هستند که احتمالاً به دلیل نقص در سیستم جت گروتینگ بوده که فشاری کمتر از 400 بار در مرحله تزریق به محل شمع ها وارد کرده است. نقص در سیستم جت گروتینگ شامل عوامل متعددی است که می تواند شامل موارد یاد شده در بخش مقدمه است. همچنین به منظور بررسی کیفیت سازه های بتنی ساختگاه مورد مطالعه، نمودار فراوانی سرعت امواج لرزه ای به دست آمده از آزمایش پاسخ ضربه و رابطه سرعت، سیمان مصرفی در ساختگاه مورد مطالعه به دست آمده اند.

سازه های مورد آزمایش

اغلب سازه های مورد آزمایش دارای سرعت (s/m )2600 می باشند که داراي استحکام قابل قبولی می باشند. استحکام ذکر شده با رابطه خطی میان سرعت سازه های بتنی برحسب سیمان مصرفی در هر یک از شمع ها به صورت برجسته تر نمایان می شود. پارامتر ضریب رگرسیون ܴ با مقدار67/0 نمایان شده است که نشانگر رابطه مستقیم میان دو پارامتر ذکر شده است. علاوه بر مقدار سیمان مصرفی، عوامل دیگري همچون بروز اختلال یا توقف در حین عملیات بتن ریزي، ریزش لایه هاي نرم و ریزش خرده های حفاری میتواند باعث انحراف بیش از حد بعضی از نقاط از مسیر انتخابی و کاهش ضریب  ܴ در رابطه محاسبه شده شود.

نتایج حاصل از لرزه نگاری سطح به عمق

از آنجا که طراحی و احداث فونداسیون های پایدار جهت پروژه های بلند مرتبه نقش بسزایی در مقاوم نمودن آنها در برابر خطرات ناشی از زلزله ایفا می کند، لذا تحلیل دقیق پارامترهای ژئوتکنیکی و پاسخ لرزه ای لایه های خاک به منظور محاسبات دقیق مرتبط با عملیات اجرایی فونداسیون امری ضروري است. تقسیم بندي لایه هاي زمین با توجه به سرعت متوسط موج برشی صورت می گیرد.

محاسبات سرعت متوسط موج برشی

محاسبات سرعت متوسط موج برشی به صورت اختلاف عمق بخش بر اختلاف زمان رسید موج بین دو نگاشت متوالی در بازه برداشت 1 متر ارائه شده است. در شکل 1 نمودار سرعت متوسط موج برشی با عمق رسم شده است. سرعت متوسط موج برشی در این گمانه تا عمق 30 متري حدود 511 متر بر ثانیه برآورد شده است. با توجه به اینکه سرعت متوسط موج برشی تا عمق 30 متر، بیشتر از 375 و کمتر از 750 متر بر ثانیه است، لذا محدوده مورد مطالعه بر اساس آیین نامه 2800 ایران در تیپ II در نظر گرفته می شود.

نتایج حاصل از لرزه نگاری بین گمانه ای در مطالعات ژئوتکنیک

با توجه به اینکه نوع ستون های اجرا شده در این ساختار به روش جت گروتینگ بوده و با در نظر گرفتن این موضوع که ساختارهای زیرسطحی در ساختگاه مورد مطالعه در اعماق مختلف دارای تنوع لایه بندی است به طوريکه جنس لایه ها از لای تا قلوه سنگ در تغییر است، بنابراین ستون اجرا شده در اعماق مختلف پس از اجرا دچار تغییر در قطر خواهد شد. به همین منظور، آزمایش روش لرزه نگاری بین گمانه ای با هدف محاسبه ضخامت شمع های ساختگاه مورد مطالعه اجرا شد.

سرعت به دست آمده از هریک از شمع ها

سرعت به دست آمده در مطالعات ژئوتکنیک از هریک از شمع ها از طریق آزمایش پاسخ ضربه به عنوان پارامتر مورد نیاز در محاسبه ضخامت مورد استفاده قرار گرفت. در شکل 2 ،فاصله بین دو گمانه در محل شمع 5-L10 فاصله چشمه فرستنده تا گیرنده امواج m 2/5 و فاصله چشمه فرستنده تا مرکز شمع m 4/2 است. عمق گمانه فرستنده 10m و عمق گمانه گیرنده 10m است.

نتیجه پردازش در مطالعات ژئوتکنیک

نتیجه پردازش به صورت تغییرات ضخامت شمع برحسب عمق با ستون نارنجی رنگ در شکل نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود، ضخامت ستون شمع بین 7/0 تا 8/0 متر محاسبه شده است. شکل 15 ،تغییرات ضخامت شمع های مورد آزمایش را در محدوده نمایش می دهد. با مقایسه شکل 15 و نقشه سرعت شمع ها حاصل از آزمایش پاسخ ضربه ، این نتیجه قابل استنتاج است که همانطوری که قابل انتظار بود، ستون شمع های موجود در قسمت جنوب شرقی از ضخامت کمتری نسبت به سایر نقاط برخوردار است که هم راستا با اجرای تزریق بتن در محل شمع هاي موردنظر با سیستم جت گروتینگ در محدوده مورد مطالعه است.

نتیجه گیری در ژئوفیزیک و مطالعات ژئوتکنیک

هدف از ارائه این تحقیق، به تصویر کشیدن ابعاد مختلف مطالعات ژئوفیزیک در علوم مهندسی است. در این تحقیق به منظور تکمیل مطالعات ژئوتکنیکی ، آزمایش هاي پاسخ ضربه PIT ، روش های لرزه ای سطح به عمق (hole Down ) و بین گمانه ای (hole Cross ) در محدوده مطالعاتی انجام گرفته اند. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمایش پاسخ ضربه، نمودار فراوانی سرعت و نقشه سرعت امواج لرزه ای سازه های بتنی به منظور به تصویر کشیدن استحکام سازه های زیرسطحی به دست آمده است.

نتایج حاصل از آزمایش پاسخ ضربه در ژئوفیزیک

با توجه به نتایج حاصل از آزمایش پاسخ ضربه بر روی شمع های انتخابی سرعت نمونه هاي بخش جنوب شرقی سایت مورد مطالعه از سرعت پایین تری برخوردار بودند که احتمالاً به دلیل نقص موجود در سیستم تزریق بتن و یا کمبود مقدار سیمان مصرفی در نمونه ها بوده است. همچنین نمودار فراوانی سرعت در شمع های انتخابی نشان دهنده سرعت s/2600m در نمونه یاد شده است که از مقدار متوسط بازه اندازه گیری شده کمتر است.

در ادامه با توجه به جنس و بافت خاك، سرعت متوسط موج برشی در 12 متر اول 2 گمانه به دست آمده است که بر اساس آیین نامه 2800 ایران در جدول 2 ،در تیپ II در نظر گرفته شده اند؛ تیپ به دست آمده با توجه به آیین نامه یاد شده مربوط به خاک خیلی متراکم یا سنگ سست، شامل شن و ماسه خیلی متراکم، رس بسیار سخت با ضخامت بیشتر از 30 متر که مشخصات مکانیکی آن با افزایش عمق به تدریج بهبود یابد، است.

نتایج مربوط به ستون چینه شناسی در آسیا ژئوفیزیک

نتایج مربوط به ستون چینه شناسی گمانه های مربوط به آزمایش ژئوتکنیک نشان دهنده تطابق معقول بین نتایج سرعت متوسط موج برشی و لیتولوژی محدوده مورد مطالعه است. سرعت متوسط موج برشی در روش لرزه ای سطح به عمق، بر اساس آیین نامه 2800 طبقه بندی میشود.

با توجه به لیتولوژی و ستون چینه شناسی محدوده مورد مطالعه و مقایسه نتایج دو گمانه که مشابه با یکدیگر بوده اند، میتوان نتیجه گرفت که توسط آزمایش موردنظر، موج برشی با توجه به لیتولوژی محدوده تولید شده است.

آزمایش های لرزه ای به روش بین گمانه ای در آسیا ژئوفیزیک

در نهایت آزمایش های لرزه ای به روش بین گمانه ای با هدف تعیین ضخامت ستون هاي شمع در ده جفت گمانه به منظور پوشش محدوده مطالعاتی انجام گردید. براي تعیین سرعت امواج تراکمی و برشی از چشمه لرزه ای (تفنگ مخصوص) در یکی از گمانه ها از سطح به عمق (1 تا 12 متر) حرکت کرده و گیرنده امواج (ژئوفون درون چاهی) در عمق های متناظر با آن، تمام گمانه ها را از سطح تا عمق مورد نظر جاروب کرد.

پس از پیش پردازش های لازم در نرم افزار موجود و استفاده از روش توموگرافی لرزه ای، زمان رسید امواج تراکمی و برشی در عمق هاي متناظر تعیین گردیده و به کمک آن، ضخامت سازه مورد آزمایش تعیین گردیده است.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما