توفان های همرفتی

توفان های همرفتی - آزمایش دانهول - مطالعات GPR- اکتشاف آب - مطالعات ژئوفیزیک

باتوجه به اثر گاه مخرب رخداد توفان تندری و توفان خاك در منطقه خوزستان، بررسي و تحليل اين توفان ها از اهميت خاصي برخوردار است. در اين پژوهش، ابتدا با بررسي داده هاي سطح زمين ايستگاه اهواز در دوره بلندمدت ٣٦ ساله از سال ١٩٨١ تا ٢٠١٦ ، توفان هاي رخداده در منطقه مورد مطالعه شناسايي و تحليل آماري شد. در ادامه مقاله به مبحث توفان های همرفتی میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

بررسی آماری ديناميكی توفان های همرفتی قوی در اهواز

سپس پنج توفان قوی كه از لحاظ تغييرات دما، فشار، سرعت باد و نوع ابر نسبت به بقيه توفان ها مناسب تر بودند، انتخاب و با كمك مدل WRF شبيه سازي شد.

نتايج بررسی آماری در دوره زماني مطالعاتي نشان ميدهد توزيع فراواني رخداد بادهاي با سرعت بالاي ١٢ متر بر ثانيه روند كاهشی دارد.

ماه آوريل بيشترين فراواني و ماه اكتبر كمترين فراواني را دارد و در مقياس فصلي نيز وقوع بيشترين و كمترين فراواني رخدادها به ترتيب در بهار و پاييز است.

بررسی توزيع فراوانی

بررسي توزيع فراوانی رخدادها در مقياس ساعتي، زمان وقوع بادهاي جستي را در ساعت هاي بعدازظهر و در بازه ساعتهاي ١٢ تا ١٥ گرينويچ نشان ميدهد.

نتايج شبيه سازی توفان هاي انتخابي بيانگر وجود حدود ١ تا ٣ ساعت جابه جايي زماني بين بيشينه ميدان هاي باد، دما و فشار شبيه سازی شده و مقادير متناظر ثبت شده در ايستگاه اهواز است.

مدل در نشان دادن روند تغييرات تمام پارامترها به جز بيشينه باد جستي خوب عمل ميكند.

موقعيت های جغرافيايی

موقعيت هاي جغرافيايی مختلفي براي هسته اصلي هريك از توفان ها در شبيه سازي عددي يافت ميشود، به طوريكه در بين پنج توفان بررسي شده، توفان هاي اول تا سوم در شمال شرق و توفان هاي چهارم و پنجم در شمال غرب ايستگاه اهواز تحول مييابند.

مقدمه شبيه سازی

توفان هاي تندري ازجمله مهم ترين پديده هاي جوّي ميان مقياس هستند كه اغلب در ماه هاي مارس تا مه در عرض هاي مياني رخ ميدهند. اين توفان ها معمولاً با ابرهاي كومه اي همراه هستند كه بيشترين مقدار بارش را در سطح زمين ايجاد ميكنند.

توفان های تندری

توفان هاي تندري اغلب به صورت پُرانرژي و كوتاه مدت ظاهر ميشوند. اين نوع توفان ها با صعود هواي گرم و مرطوب در جوّ ناپايدار ايجاد ميشوند و با آذرخش، بارش باران سهمگين، وزش باد شديد، تگرگ و در بعضي مناطق گردوخاك همراه هستند. سينتينو و همكاران مهمترين عوامل شكلگيري اين توفان ها را وجود رطوبت كافي، سازوكار بالابري و چينش قائم باد دانستند.

بارش ناشی از توفان های تندری

بارش ناشي از توفان هاي تندري سبب واگرايي افقي، ايجاد استخر هواي سرد و همچنين جبهه جستي در جلوي توفان ميشود. جبهه هاي جستي نقش مهمي در ديناميك توفان هاي تندري بازي ميكنند؛ زيرا سبب صعود هواي گرم و مرطوب ميشوند. شبيه سازی اين جبهه هاي جستي بعد از عبور از روي ايستگاه هاي هواشناسي، تغييرات ناگهاني در پارامترهاي هواشناسي  ايجاد ميكنند كه تغيير در سمت و سرعت باد ناشي از اين پديده، چشمگير است.

رطوبت كافی شبيه سازی

در صورت وجود رطوبت كافي، آنها ميتوانند سبب بارش سنگين و سيل و در صورت دسترسي نداشتن به رطوبت، به توفان خاك منجر شوند. مطالعات بسياری در زمينه توفان هاي همرفتي و توفان هاي خاك از ديدگاه اقليم شناختي در سطح بين المللي انجام شده است كه از آن جمله ميتوان به مطالعه الكساندر اشاره كرد كه به بررسي اقليم شناختي و توزيع توفان هاي تندري در ايالات متحده بين سال هاي ١٩٠٤ تا ١٩٣٣ پرداخته است.

بزرگترين توفان های تندری شبيه سازی

او نشان داد كه بزرگترين توفان هاي تندري در اين منطقه در ماه مارس رخ داده و دسامبر كمترين ميزان رخداد توفان تندري را نسبت به ماه هاي ديگر داشته است. کلي و همكاران (١٩٨٥) به بررسي اقليمشناختي توفان هاي تندري شديد در  ايالات متحده و توزيع بيش از ٢٩٠٠٠ توفان با سرعت بیشتر از m/s 25 و تگرگ هاي بزرگ تر از mm 19 پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه اغلب توفان ها در ساعت هاي بعدازظهر و بين ماه هاي مه و ژوئيه رخ داده اند.

توفان های تندری

لين و همكاران ( ٢٠١١ ) توفان هاي تندري تايوان را در فصل گرم بررسي كردند. آنها با بررسي آماري سرعت باد، دما و دماي نقطه شبنم براي روزهاي رخداد توفان و روزهاي بدون رخداد توفان به اين نتيجه رسيدند

كه دماي سطح زمين در روزهاي توفاني بين 5/0 تا 5/1 درجه و دمای نقطه شبنم بین 5/0 تا 2 درجه سلسيوس بيشتر از روزهاي بدون رخداد توفان است.

مطالعه اقليم شناختی طی

فورمن ( ٢٠٠٣ ) در يك مطالعه اقليم شناختي طي دوره ١٩٧٣ تا ١٩٩٣ ، وقوع توفان هاي خاك در ايران، شمال شرق عراق، سوريه، خليج فارس و جنوب شبه جزيره عربستان را بيشتر به فصل تابستان و توفان هاي خاك در غرب عراق، لبنان، شمال شبه جزيره عربستان و جنوب مصر را به فصل بهار نسبت داد.

در ايران نيز مطالعات متعددي درباره توفان هاي تندري از ديدگاه اقليم شناختي انجام شده است؛

براي نمونه ميتوان به كار مجرد و همكاران ( ٢٠١٨ ) اشاره كرد كه به بررسي آماري توفان هاي تندري رخداده در ايران با استفاده از كدهاي هواي حاضر از ٤٢ ايستگاه همديدی هواشناسی در يك دوره آماري ٣٧ ساله ( ١٩٨٠ تا ٢٠١٦)  پرداختند.

رخداد توفان های تندری

نتايج آنها نشان داد كه روند رخداد توفان هاي تندري در ايران در حال افزايش است و بيشترين فراواني رخداد مربوط به ماه مه است. فيروزآبادي ( ١٣٩٥ ) به بررسي و تحليل آماري توفان هاي قوي در منطقه تهران براي بازه ١٩٦١ تا ٢٠١٥ پرداخت.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما