روش GPR

روش GPR - مطالعات ژئوتکنيک - اکتشاف آب - مطالعات ژئوفیزیک

آشكارسازی تأسيسات و مطالعات زیر سطحی و آگاهی از مشخصات و محل دفن دقيق آنها يكی از چالش هايی است كه مهندسان تأسيسات و اکتشاف آب همواره با آن مواجه هستند. گسترش شهرها و به واسطه آن نياز به توسعه شبكه های تأسيساتی و رفاهی جديد و همچنين نياز به تعمير و نگهداری از شبكه های قديمی تر، تعيين محل دقيق آنها را بسيار پر اهميت ساخته است. در اين راستا روش های غير مخرب به منظور صرفه جويی در وقت و هزينه و همچنين كاهش اختلال های ناشی از حفاریهای بی مورد در مناطق شهری، مورد توجه بسياری از مهندسان اين رشته قرار گرفته است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

شناسايی تأسيسات سطحی با روش مطالعات GPR در آسیا ژئوفیزیک

یكی از روشهای ژئوفيزيک و اکتشاف آب و مطالعات GPR ، نزديك سطح كه در سال های اخير در اين زمينه موفقيت هايی حاصل كرده، روش مطالعات GPR است. هدف از انجام اين تحقيق، شناسايی تأسيسات زير سطحی در امتداد خط لوله انتقال پساب بوده كه آنومالی های مختلف مانند كانالهای پوشيده شده، لوله آب يا گاز و كابل های برق مشخص و به تصوير در آمدند.

امروزه توسعه شبكه های تأسيساتی و رفاهی به واسطه گسترش شهرها و جمعيت آنها و اکتشاف آب ، امری اجتناب ناپذير به نظر میرسد. اين امر نياز روز افزون بشر به بهرهوری از محيط های زيرسطحی را سبب شده است. كانال ها و آبراهه ها، شبكههای آب و فاضلاب شهری، لوله های انتقال گاز و خطوط ارتباطی مدفون در خاک از جمله تأسيساتی هستند كه عموما نقشه های دقيق و روزآمد از محل دفن آنها در دسترس نيست.

ساخته شدن تاسیسات سطحی با روش GPR

ساخته شدن اين تأسيسات و اکتشاف آب ، از سوی شركت ها و پيمانكاران گوناگون و نبود آگاهی از محل دفن دقيق اين گونه ساختارها، طراحی و ساخت شبكه های جديد را مشكل و پيچيده می كند. از طرفی آگاهی از توزيع شبكه های تأسيساتی به منظور مديريت شبكه و نياز به تعمير و نگهداری از شبكه هایی با طول عمر زياد، تعيين محل دقيق اينگونه ساختارها را بسيار پر اهميت ساخته است.

در اين راستا به منظور كاهش اختلالات ناشی از حفاريهای بی مورد در مناطق شهری، روشهای غير مخرب مورد توجه بسياری از مهندسان تأسيسات قرار گرفته است. در اين ميان روش GPR به منزله يكی از روشهای نوين ژئوفيزيک كم عمق، موفقيت های قابل توجهی حاصل كرده و در سالهای اخير تحقيقات بسياری در اين خصوص در نقاط گوناگون دنيا ديده ميشود.

دستگاههای GPR ژئوفیزیک

دستگاههای GPR با توليد و انتشار تپ های ناپيوسته الكترومغناطيسی در محيط تحت بررسی، ناپيوستگی های الكتريكی را آشكارسازی می كنند. شكل و پهنای نوار تابعی از مشخصات آنتن مورد استفاده مطالعات GPR بسامد تپ برای توليد اين تپها است.
عموماً اين آنتن ها را با توجه به بسامد مركزی تپ توليد شده، نامگذاری می كنند. انتخاب آنتن ها برای برداشت، با در نظر گرفتن شرايط زير سطحی ، مشخصات هدف مورد بررسی (هندسه و ابعاد)، عمق نفوذ و تفكيك موردنظر تعيين ميشود.

زمانيكه تپ الكترومغناطيسی گسيل شده از آنتن فرستنده به يک ناپيوستگی الكتريكی برخورد می كند، بخشی از آن از فصل مشترک عبور می كند و بخشی بازتاب می شود. اين امر ناشی از تغيير امپدانس (Impedance ) امواج الكترومغناطيسی در فصل مشترک دو محيط است .

مقدار انرژی بازتابی و عبوری و همچنين مقدار انرژی اتلافی (مستهلک شده) بستگی به خواص الكتريكی مواد در دو طرف فصل مشترک دارد. اگر زمان رفت و برگشت موج الكترومغناطيسی بعد از بازتاب از اهداف زيرسطحی اندازهگيری شود، می توان عمق هدف مورد نظر را با استفاده از رابطه بدست آورد.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما