تراوایی مغناطیسی

تراوایی مغناطیسی - مطالعات الکترومغناطیس - مطالعات ژئوالکتریک - مطالعات GPR - مطالعات ژئوفیزیک

تراوایی مغناطیسی یکی از ویژگی‌ها و خواص هر محیط است که به آن ضریب نفوذپذیری مغناطیسی نیز گفته میشود . این ضریب رابطهٔ بین چگالی شار مغناطیسی (B) و شدت میدان مغناطیسی (H) را به خوبی تعیین می‌کند. واحد تراوایی مغناطیسی هانری بر متر می باشد. در ادامه به مبحث تراوایی مغناطیسی می پردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

ممان مغناطیسی:

همانطور که گفته شد  اعمال میدان مغناطیسی به مواد مغناطیسی، سبب ایجاد «قطبیت مغناطیسی» و یا به انگلیسی (Magnetic Polarization) در این مواد می‌شود. قطبیت مغناطیسی منجر به هم‌جهت و هم سو  شدن دوقطبی‌های مغناطیسی ماده با میدان مغناطیسی های اعمالی می‌شود. به این پدیده، «مغناطش» (Magnetization) می گویند. این پدیده مثل آرایش دوقطبی‌های الکتریکی در میدان الکتریکی خارجی است.

پیش‌بینی رفتار مواد مغناطیسی زمانی که در معرض میدان مغناطیسی خارجی قرار می‌گیرند، تنها به واسطه «نظریه کوانتم» (Quantum Theory) قابل توضیح و بیان است. این نظریه برای کاربردهای مهندسی، اغلب بسیار پیچیده و غیرعملی است. هرچند با استفاده از مدل‌های ساده اتمی که ساختارهای شبکه اتمی ماده را به ما نشان می‌دهند، نتایج کمّی مناسبی را حاصل می‌شوند. مطابق این مدل‌های اتمی، الکترون‌ها که حامل بار های منفی هستند به دور هسته حامل بار مثبت را می‌چرخند. در مبحث های حل مسائل مغناطیس ساکن، درباره جریان ساکن و دو قطبی مغناطیسی بیان کردیم. حرکت دایره‌ای الکترون به دور هسته یک جریان الکتریکی ساکن را ایجاد می‌کند. بنابراین می‌توان این جریان را با یک دوقطبی مغناطیسی مدل کرد.

نفوذپذیری مغناطیسی:

حال یک ماده مغناطیسی را در نظر اشته باشید. فرض کنید که یک میدان مغناطیسی با چگالی شارb به این ماده اعمال میگردد . به طور ایده‌آل، در مقیاس های میکروسکوپی برای بیشتر مواد مغناطیسی همه دوقطبی‌های مغناطیسی هم‌جهت و هم سو می‌شوند و به این ترتیب، ممان مغناطیسی همه دوقطبی‌ها با میدان مغناطیسی اعمالی آن هم سو و هم‌جهت می‌شوند. در حد که تعداد دوقطبی‌های مغناطیسی و حلقه‌های الکتریکی معادل بسیار وسیع تر می‌شوند، جریان حلقه‌ها در قسمت‌های درونی تیغه مغناطیسی به وسیله‌های حلقه‌های مجاور خنثی می‌گردد. در مقیاس های ماکروسکوپی، جریان مغناطیسی معادل خالص غیر صفر می‌ باشد. این مسئله منجر به ایجاد چگالی جریان سطحی مغناطیسی معادل با واحد آمپر بر متر می باشد. این جریان بر روی سطحی خارجی تیغه یافت می‌شود.

جریان مغناطیسی معادل:

الکترون‌ها علاوه بر چرخش به دور تا دور هسته اتم، حول محور خود نیز چرخش می‌کنند که «اسپین» (Spin) نام دارد. بنابراین یک ممان مغناطیسی به مقدار ±9×10−24(A−m2) وجود دارد که مربوط به حرکت های اسپینی الکترون‌هاست. این ممان با میدان های مغناطیسی اعمالی، مخالفت می‌کند یا آن را تقویت  و القا می‌کند. علامت مثبت نشان‌دهنده تقویت میدان و علامت منفی نشان‌دهنده مخالفت با آن می باشد. برای اتم‌هایی که در لایه‌های خود الکترون‌های بسیار متعددی دارند، تنها اسپین مربوط به الکترون‌ها در لایه‌هایی که کاملا پر نشده‌اند، در ممان مغناطیسی اتم‌ها نیز نقش دارند. سومین عامل ایجاد ممان مغناطیسی کلی در یک اتم، حرکت اسپینی هسته اتم می باشد . که «اسپین هسته‌ای» (Nuclear Spin) آن نام دارد. هرچند، ممان مغناطیسی اسپین هسته‌ای (که میزانی در حدود 10−3 دارد) نسبت به ممان اسپین الکترون و ممان چرخش الکترون ها به دور هسته بسیار کوچکتر هستند.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما