میدان گرانشی

میدان گرانشی - آزمایش دانهول - مطالعات GPR - اکتشاف آب - مطالعات ژئوفیزیک

یک حقیقت اساسی  و مهم درباره گرانش این است که دو جرم بر همدیگر نیرو وارد می‌کنند. اگر بخواهیم می‌توانیم این موضوع را به شکل تأثیر کنش مستقیم میان دو ذره را در نظر بگیریم. این دیدگاه را کنش از راه دور نیز می‌نامند. یعنی ذرات از راه دور و بدون اینکه باهم تماس داشته باشند روی هم تاثر می‌گذارنددیدگاه دیگر استفاده از مفهوم میدان می باشد، که بنا به آن یک ذره جرم دار فضای اطرافش را به شکلی تغییر می‌دهد که در آن میدان گرانشی ایجاد می‌کنداین میدان بر هر ذره جرم داری که در آن قرار گیرد یک نیروی جاذبه خاص گرانشی وارد می‌کند. بنابراین در تصور ما از نیروهای میان ذرات جرم دار ، میدان نقش واسطه را ایفا می‌کند. در ادامه به مبحث میدان گرانشی می پردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

در مثال جرم زمین:

 اگر جسمی را در مجاورت  زمین قرار دهیم، نیرویی بر آن وارد می‌ گردد،این نیرو در هر نقطه از فضای اطراف زمین دارای جهت و بزرگی مشخصی می باشد. جهت این نیرو که در راستای شعاع زمین و به سمت درون زمین است ، به طرف مرکز زمین و بزرگی آن برابر است با (mg) بنابراین در هر نقطه در نزدیکی زمین می‌توان یک بردار  وابسته کرد. بردار شتابی است که جسم رها شده در هر نقطه را بدست می‌آورد و آن را شدت میدان گرانش در آن نقطه می‌نامند. چون g = F/m شدت میدان گرانش در هر نقطه را می‌توان به شکل نیروی گرانشی وارد بر یکای جرم در آن نقطه تعریف کنیم.

گِرانِش یا گرانی:

به انگلیسی: Gravity یک پدیدهٔ کاملا طبیعی است که در آن همهٔ اجسامِ دارای جرم (فیزیکی) یکدیگر را به خود جذب می‌کنند. تأثیر گرانش بر این اجسام، یعنی تأثیر جذب یک جسم سنگین تر بر جسم جرم‌مند دیگر، یا به درکِ بسیار ساده‌تر، هر جسم بر جسمِ دیگر؛ و ما آن را به شکل وزن بر خود می‌بینیم.

از آشناترین  و معروف ترین نمودهای گرانش فروافتادن سیب از درخت بر روی زمین است یا جذبِ وزنِ اشیاء فیزیکی و به‌کارگیری نیروی تمایل دهنده رو به پایین بر آنها. پدیدهٔ گرانش معمولاً در مقیاس‌های بسیار بزرگ یا  بزرگ هنگامی که جرمِ دست‌کم یکی از اجسام درگیر، خیلی زیاد است رخ می‌نماید؛ بنابراین نمودهای گرانش در حرکت اجسام آسمانی و مسیر سیاره‌ها به گرد خورشید نیز دیده می‌شود.

  • به‌ شکل کلاسیک، گرانش یکی از چهارنیروی اصلی ومهم طبیعت (سه نیروی دیگر: الکترومغناطیس، نیروی هسته‌ای ضعیف و نیروی هسته‌ای قوی) شمرده می‌شود. از بین این نیروها، گرانش از همه ضعیف‌تر است از این رو در فرایندهای ریز-مقیاس که نیروهای دیگر حضور فعال دارند، اثر گرانش کاملاً قابل چشم‌پوشی‌ و نادیده گرفتن است. در فیزیک معاصر نظریه نسبیت عام برای توضیح این پدیده بکار می‌رود، اما توضیح کمتر دقیق ولی ساده‌تر آن در قانون جهانی گرانش نیوتن به خوبی یافت می‌شود. در اغلب فعالیت‌های روزمره، از جمله فرستادن موشک به فضا قانون گرانش عمومی نیوتن کاملاً کارآمد و مفید است. جرم ذره‌ای، جرم ذره‌ای دیگر را درراستای تقاطع آن‌ها با نیرویی های جذب می‌کند این نیرو با حاصلضرب جرم‌ها متناسب است و با مربع فاصلهٔ آن‌ها رابطه عکس را دارد. این قانون از قوانین بنیادی و پایه فیزیک است.
  • نیروی گرانشی حدود ۳۸ـ۱۰ برابرِ قدرت «نیروی هسته‌ای قوی» می باشد (یعنی با تفاوت ۳۸ صفر، گرانش ۳۸ مرتبهٔ بزرگی ضعیف‌تراست)، ۳۶ـ۱۰ برابرِ قدرت نیروی الکترومغناطیسی و ۲۹ـ۱۰ برابرِ قدرت «نیرویِ هسته‌ای ضعیف» می باشد. به عنوان یک نتیجه، گرانش تأثیر ناچیزی بر روی رفتار ذرات زیر اتمی، و هیچ نقشی در تعیین خواص درونی روزمرهٔ ماده ایفا نمی‌کند. از سوی دیگر نیز، گرانش نیرویِ غالب در مقیاس ماکروسکوپی است، که دلیل ساختار، شکل، و خط سیرِ (مدار) اجرام آسمانی، از جمله بعضی از سیارکها، دنباله‌دارها، سیارات، ستارگان و کهکشان‌ها است. گرانش عامل گردش زمین و دیگر سیارات در مدار به دور خورشید، علت دور زدن ماه به گِرد زمین، برای تشکیل جزر و مد، برای انتقال طبیعی گرما، که از طریق آن جریان سیال تحت تأثیر شیب چگالی و وزن رخ می‌دهد، برای گرم کردن فضایِ درونی تشکیلِ ستاره‌ها و سیارات با درجه حرارت بسیار بالا، برای سامانه خورشیدی، کهکشان‌ها، شکل‌گیریِ ستاره‌ای و تکامل آن؛ و برای پدیده‌های مشاهده شده مختلف دیگر نیز بر روی زمین و در سراسر جهان است. به چندین علت: گرانش تنها نیرویِ وارد بر تمامی ذرات است؛ با یک دامنه نامحدود؛ همیشه جذاب است و هرگز قهر نمی‌کند و جدا نمی شود!. نمی‌شود آن را جذب کرد، تبدیل نمی‌شود، یا نمی‌شود در برابرش محافظتی داشت. حتی الکترومغناطیس به مراتب بسیار قوی تر از گرانش می باشد. الکترومغناطیس ارتباطی با اجرام آسمانی از جمله اجسامی که دارای تعداد یکسان از پروتون و الکترون هستند ندارد.

میدان گرانشی

(به انگلیسی: Gravitational field) در فیزیک، میدان گرانشی یک مدل برای توضیح نفوذی می باشد که یک جرم سنگین در اطراف خود می‌گستراند، و این نیرو بر جرم سنگین دیگری نیز اعمال می‌شود؛ بنابراین، یک میدان گرانشی برای توضیح پدیده‌های گرانشی نیز استفاده می‌شود، و در یکای نیوتن در هر کیلوگرم (Kg/N) اندازه‌گیری می‌شوند. در مفهوم سنتی خود، گرانش به عنوان نیرویی تعریف می‌شود که بین چند نقطه دارای جرم برقرار بود است. به پیروی از نیوتون، لاپلاس تلاش کرد تا مدل گرانش را مثل مدل میدان پرتو یا شاره الگوسازی کند، و از سدهٔ نوزدهم توضیح و گفتگوها پیرامون گرانش، معمولاً در شرایط مدل میدان ها به جای یک نقطه، تدریس می‌شوند.

در یک مدل میدانی (طیفی)، به جای جذب دو ذره توسط هم ، این ذرات هستند که فضازمان را با جرم خود تحریف و متفاوت می‌کنند، به طوری که اعوجاج حاصله به عنوان یک «نیرو» درک و اندازه‌گیری می‌شوند. در چنین مدلی گفته می‌شود که ماده در شیوه های ویژه‌ای در پاسخ به انحنای فضا-زمان حرکت می‌کند، یا هیچ نیروی گرانشی نیز وجود ندارد،و یا این که گرانش یک نیروی خیالی یا شبه‌ به نیرو است.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – میدان گرانشی – آزمایش دانهول

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما