ژئوفیزیک آب

ژئوفیزیک آب - مطالعات ژئوالکتریک - ژئوفیزیک - مطالعات - اکتشاف آب - مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک - شماره تماس: 09123533974

ما در این مطلب به مبحث ژئوفیزیک آب میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی،‌ آزمایش مگنتومتری و آزمایش دانهول با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

ژئوفیزیک آب

ژئوفیزیک آب در علم زمین‌شناسی به عنوان یکی از شاخه‌های مهم بررسی منابع آبی و خواص فیزیکی سنگ‌ها و بافت‌های زمینی استفاده می‌شود. این حوزه از چندین روش برای بررسی خواص فیزیکی سنگ‌ها و مطالعه فرآیند‌های برخورد کواترنرها و آب‌های زیرزمینی استفاده می‌کند. دانش و فهم نیازمند بررسی و شناخت ارتباطات بین مختلف متغیرها است که برای تحلیل دقیق و صحیح مشخصات پدیده‌های زمین و محیط زندگی انسان بدون استفاده از ابزارهای دقیق امکان پذیر نمی‌باشد.

در این مقاله، ابتدا به شرح خواص فیزیکی سنگ‌ها و بافت‌های زمینی می‌پردازیم و سپس به بررسی روش‌های مختلف ژئوفیزیکی مانند روش‌های الکتریکی، تلفیقی الکتریکی، گاما، رادیوسیگنال، لرزه‌زمین‌ساختی، لرزه‌شناسی، لوکاسونی‌زمین‌ساختی، گراوی‌سنجی و مگنتوتلوریکی، پرداخته می‌شود.

خواص فیزیکی سنگ‌ها

کانی‌ها، کانیزاسیون و ترکیبات میان ‌بلوری در هر سنگی، از عواملی هستند که تعیین‌کننده خواص فیزیکی سنگ‌ها می‌باشند.

از ظرفیت بودن در تعیین ‌خواص فیزیکی سنگ‌ها، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • دانسیته
 • تخلخل
 • سختی
 • شکل
 • سیالات درون محیط پوروس
 • مقاومت الکتریکی
 • ضریب انعکاس
 • دما و فشار در عمق‌های بالاتر

دانسیته یا وزن مخصوص، تعداد و وزن ذرات موجود در واحدحجم نمونه سنگ متناظر است. سختی سنگ معمولا با تست‌های لبه‌یادی، لبه‌شکنی، کرودی و الاستیسیته، محاسبه می‌شود. تخلخل یک سنگ، تعداد و مساحت لوله‌های خالی داخل سنگ است. اگرچه تخلخل بیشتر در سنگ‌ها، صدمات مکانیکی‌در برابر فشار آب که به همراه متلاشی شدن شکل سنگ منجر می‌شود را افزایش می‌دهد،اما از سوی دیگر باعث افزایش توانایی مخزنی آنها نیز می‌شود.

فرآیند شکل‌گیری سنگ

فرآیند شکل‌گیری سنگ و اجزای مؤثر بر این فرآیند، همچنین با توییژن به عملیات درونی سنگ مانند تولید و حرکت جابه‌جایی ذرات، تغییر فاز و آب‌شدن دانه‌های کانی، تعیین اجزا رسوبی، فشار و دما، محاسبه می‌شود. سیالات درون محیط‌های پوروس سنگ، پس از انجام آزمایش‌های لازم، به‌عنوان آب، نفت، گاز و مواد خاص دیگر شناخته‎ می‌شوند.

مقاومت الکتریکی سنگ

مقاومت الکتریکی سنگ در واحد مقاومت الکتریکی، معکوس میزان هدایت سیال موجود در سنگ است. با توجه به رابطه بین مستقیم جریان و ولتاژ، می‌توان مطالعات رآکتیویته الکتریکی، جریان و ولتاژ و رابطه‌ی بین این متغیرها را برای بررسی و تحلیل نتایج استفاده کرد. ضریب انعکاس موج نوری از یک محیط به محیط دیگر، تعداد فاز انعکاس شده و فرستاده شده از محیط بستگی دارد.

روش‌های الکتریکی

در زمین شناسی، روش‌های الکتریکی برای بررسی خواص الکتریکی مواد قابل پردازش مانند خاک، سنگ‌ها و آب‌ها به‌کار می‌روند.

برخی از این روش‌ها عبارتند از:

 • روش تراوشگری الکتریکی
 • روش اختلاط کنترل شده
 • روش تلفیقی الکتریکی
 • روش اندازه‌گیری مستقیم لرزه‌ای
 • روش پالریزاسیون الکتریکی
 • روش تحلیل مساحتی

روش تراوشگری الکتریکی

روش تراوشگری الکتریکی، بر اساس سطح شکست خاک و پارامترهای سنگ شکنی آنها، برای تحلیل نمودار تراوشگری الکتریکی (ERT)، استفاده می‌شود. این روش شامل قرار دادن الکترودها در سطح خاک و بررسی مقاومت الکتریکی خاک در عمق‌های مختلف می‌باشد.

روش اختلاط کنترل شده

روش اختلاط کنترل شده، برای بررسی سختی و شکل، همچنین بررسی خصوصیات منافذ خاک به‌صورت نسبتا دقیق است. در این روش، یک الکترود برروی یک Scaffold مرکب استوانه‌ دار بالابر برای کنترل برای شبیه‌سازی پارامترهای کنترل شده است. هر الکترود برای ارتباط با محل دیگر ازرده و سطوح قرارگرفته برروی این برج برای برنامه‌ریزی و آزمون مربوط به ادوات مورد استفاده قرارگرفته‌اند.

روش تلفیقی الکتریکی

روش تلفیقی الکتریکی، از دو نوع روش ترکیبی و فازی آماری تشکیل شده است. هدف از استفاده در بررسی مخازن شکاف‌دار، به‌صورت خصوصی، کاهش اشکال و نویزهای بیشماری است که در شروع و پایان تحلیل مورد نظر قرار دارند.

روش اندازه‌گیری مستقیم

روش اندازه‌گیری مستقیم و در همان زمان پرایمل (IP) لرزه‌ای که برای بررسی منابع سنگ شکنی، خاک رسوبی برای مطالعه محصولات تغییری و زوایای راه‌اندازی آب‌ها، همچنین بررسی و پیش‌بینی تورم سنگ‌ها بکار می‌رود .

روش پالریزاسیون الکتریکی

روش پالریزاسیون الکتریکی، به منظور بررسی مقاومت سیالی در سنگ صورت می‌گیرد. در این روش، موج‌های تحریکی پایه پوشش‌هایی بازتاب‌کننده را برروی مناطق یتراکرده در نقاط معینی ارسال و در مقایسه با گذر موج خروجی از مناطق مورد بررسی، تغییر و تغییر مقاومت سیال کانال‌های کناری را تعیین می‌کند.

روش تحلیل مساحتی

روش تحلیل مساحتی، برای تعیین چیدمان و توزیع مستقیم ماده از سطح خاک و سنگ و تعیین ساختار داخلی آن به‌کار می‌رود. عوامل نرخ حمله رسوب‌ها، آب و هوا و بارش که اکثرا باعث تغییر توزیع سطح در بستر سنگ هستند، در این روش در نظر‌گرفته شده است.

روش‌های گاما و رادیوسیگنال

روش‌های گاما و رادیوسی

گنال برای بررسی خصوصیات اندازه‌گیری شده توسط تشعشعات گاما و پرتو ایزوتوپ رادیوسیگنال کاربرد دارد. اندازه‌گیری‌های گاما ،قابل توجه برای بررسی خاک، دانه‌های کانی، رسوبات سنگی و برخورد کانی‌سازی و برای بررسی توزیع هسته‌های برجسته‌ی ایزوتوپی قابل‌توجه است. هنگام پرتوزدایی جیره‌ی مشترک با اونی موردتوجه را با استفاده از دستگاه رادیواکتیو دوربینGES با انرژی خاص جمع‌آوری می‌کنند. این دستگاه برای بررسی و اندازه‌گیری نرخ سطح تأثیر انواع مختلف مواد شیمیایی با تابش پرتو سیزیوم با انرژی گاما BGO استفاده می‌شود.

روش‌های لرزه‌زمین‌ساختی و لرزه‌شناسی

در زمین‌شناسی، لرزه‌زمین‌ساختی و لرزه‌شناسی نیز به‌عنوان روش‌های اصلی برای مطالعه خواص و دینامیک آب‌های زیرزمینی و ویژگی‌های بتن‌سازی در پروژه‌های مختلف به‌کار می‌روند. روش لرزه زمین‌ساختی برای بررسی ساختاری بتن‌های گرانی‌مخازن بکار می‌رود. استفاده از پاکت‌های محبوب از سنجنده‌های بادرد جهت تشخیص بیشتر و سهولت در پروژه‌های بزرگ و کبیر است. هر چند، با توجه به تغییرات پیچیده در محیط زمینی و مخازن، روش لرزه‌شناسی، به‌عنوان یک روش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش برای بررسی و تحلیل شدت، فاصله و ارتفاع مخازن قابل‌استفاده می‌باشد.

روش‌های لوکاسونی‌زمین‌ساختی و گراوی‌سنجی

روش‌های لوکاسونی‌زمین‌ساختی و گراوی‌سنجی برای بررسی محتوای آب و چگالی سنگ‌ها و بافت‌های زمینی استفاده می‌شود. ابزار لوکاسیونی زمین‌ساختی برای تعیین چگالی سنگ‌ها در عمق‌های قابل توجه بکار می‌رود. یکی از جنبه‌های مهم بهره‌برداری از ابزار لوکاسیونی زمین‌ساختی، تعیین دقیق دما و فشار در عمق‌های بالاتر می‌باشد.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول – اکتشاف آب – مطالعات ژئوالکتریک

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  خانهخدماتتماسارتباط با ما