ژئوفیزیک محیطی

ژئوفیزیک محیطی - مطالعات الکترومغناطیس - مطالعات ژئوالکتریک - آزمایشات درون چاهی - مطالعات ژئوالکتریک - شماره تماس: 09123533974

ما در این مطلب به مبحث ژئوفیزیک محیطی می پردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

روش های مقاومت

بررسی مقاومت الکتریکی سطحی بر این اصل استوار است که توزیع پتانسیل الکتریکی در زمین در اطراف الکترود حامل جریان به مقاومت الکتریکی و توزیع خاک و سنگ های اطراف بستگی دارد. 

روش معمول در این زمینه اعمال جریان مستقیم الکتریکی (DC) بین دو الکترود کاشته شده در زمین و اندازه گیری اختلاف پتانسیل بین دو الکترود اضافی است که جریان را حمل نمی کنند.

الکترودهای پتانسیل

معمولاً الکترودهای پتانسیل در یک خط بین الکترودهای جریان قرار دارند، اما در اصل، آنها می توانند در هر مکانی قرار گیرند. جریان مورد استفاده یا جریان مستقیم، جریان مستقیم کموتاسیون (یعنی جریان متناوب موج مربعی)، یا AC با فرکانس پایین (معمولاً حدود 20 هرتز) است.

تحلیل ها و تفسیرها

تمام تحلیل ها و تفسیرها بر اساس جریان های مستقیم انجام می شود. توزیع پتانسیل را می توان از نظر تئوری به مقاومت های زمین و توزیع آنها برای برخی موارد ساده مرتبط کرد، به ویژه در مورد یک زمین طبقه بندی شده افقی و مورد توده های همگن که توسط صفحات عمودی جدا شده اند (مثلاً یک گسل عمودی با پرتاب بزرگ یا یک دایک عمودی).

انواع دیگر توزیع های مقاومت

برای انواع دیگر توزیع های مقاومت، تفسیر معمولاً با مقایسه کیفی پاسخ مشاهده شده با مدل های فرضی ایده آل یا بر اساس روش های تجربی انجام می شود. توزیع پتانسیل را می توان از نظر تئوری به مقاومت های زمین و توزیع آنها برای برخی موارد ساده مرتبط کرد. به ویژه در مورد یک زمین طبقه بندی شده افقی و مورد توده های همگن که توسط صفحات عمودی جدا شده اند (مثلاً یک گسل عمودی با پرتاب بزرگ یا یک دایک عمودی).

برای انواع دیگر توزیع های مقاومت، تفسیر معمولاً با مقایسه کیفی پاسخ مشاهده شده با مدل های فرضی ایده آل یا بر اساس روش های تجربی انجام میشود. توزیع پتانسیل را می توان از نظر تئوری به مقاومت های زمین و توزیع آنها برای برخی موارد ساده مرتبط کرد. به ویژه در مورد یک زمین طبقه بندی شده افقی و مورد توده های همگن که توسط صفحات عمودی جدا شده اند (مثلاً یک گسل عمودی با پرتاب بزرگ یا یک دایک عمودی).

برای انواع دیگر توزیع های مقاومت، تفسیر معمولاً با مقایسه کیفی پاسخ مشاهده شده با مدل های فرضی ایده آل یا بر اساس روش های تجربی انجام می شود.

دانه‌های معدنی

دانه‌های معدنی متشکل از خاک‌ها و سنگ‌ها اساساً نارسانا هستند. مگر در برخی از مواد عجیب و غریب مانند سنگ‌های فلزی، بنابراین مقاومت خاک‌ها و سنگ‌ها عمدتاً توسط مقدار آب حفره‌ای، مقاومت آن و آرایش منافذ کنترل می‌شود.

تفاوت‌های سنگ‌شناسی با تفاوت‌های مقاومت همراه

تا جایی که تفاوت‌های سنگ‌شناسی با تفاوت‌های مقاومت همراه است. بررسی‌های مقاومتی می‌توانند در تشخیص اجسام مواد غیرعادی یا در تخمین اعماق سطوح سنگ بستر مفید باشند.

در خاک های درشت و دانه ای، سطح آب زیرزمینی به طور کلی با تغییر ناگهانی در اشباع آب و در نتیجه با تغییر مقاومت مشخص می شود. با این حال، در خاک های ریزدانه، ممکن است چنین تغییر مقاومتی همزمان با سطح پیزومتریک وجود نداشته باشد.

بطور کلی، از آنجایی که مقاومت خاک یا سنگ عمدتاً توسط شرایط آب منفذی کنترل می شود. دامنه های مقاومت گسترده ای برای هر نوع خاک یا سنگ خاص وجود دارد و مقادیر مقاومت را نمی توان مستقیماً بر اساس نوع خاک یا سنگ شناسی تفسیر کرد.

با این حال، معمولاً مناطق با مقاومت متمایز را می توان با خاک یا واحدهای سنگی خاص بر اساس اطلاعات میدان محلی یا حفره حفاری مرتبط کرد. و بررسی های مقاومت می تواند به طور سودآوری برای گسترش تحقیقات میدانی در مناطق با داده های بسیار محدود یا ناموجود استفاده شود.

بررسی مقاومت

همچنین، بررسی مقاومت ممکن است به عنوان یک روش شناسایی، برای تشخیص ناهنجاری‌هایی که می‌توانند با روش‌های ژئوفیزیک تکمیلی و یا حفره‌ها بررسی شوند، استفاده شوند.

طیف وسیعی در مقاومت برای هر نوع خاک یا سنگ خاص وجود دارد و مقادیر مقاومت را نمی توان مستقیماً بر اساس نوع خاک یا سنگ شناسی تفسیر کرد. با این حال، معمولاً مناطق با مقاومت متمایز را می توان با خاک یا واحدهای سنگی خاص بر اساس اطلاعات میدان محلی یا حفره حفاری مرتبط کرد. و بررسی های مقاومت می تواند به طور سودآوری برای گسترش تحقیقات میدانی در مناطق با داده های بسیار محدود یا ناموجود استفاده شود.

همچنین، بررسی مقاومت ممکن است به عنوان یک روش شناسایی، برای تشخیص ناهنجاری‌هایی که می‌توانند با روش‌های ژئوفیزیک تکمیلی و یا حفره‌ها بررسی شوند، استفاده شوند.

طیف وسیعی در مقاومت

طیف وسیعی در مقاومت برای هر نوع خاک یا سنگ خاص وجود دارد و مقادیر مقاومت را نمی توان مستقیماً بر اساس نوع خاک یا سنگ شناسی تفسیر کرد.

با این حال، معمولاً مناطق با مقاومت متمایز را می توان با خاک یا واحدهای سنگی خاص بر اساس اطلاعات میدان محلی یا حفره حفاری مرتبط کرد. و بررسی های مقاومت می تواند به طور سودآوری برای گسترش تحقیقات میدانی در مناطق با داده های بسیار محدود یا ناموجود استفاده شود.

برای تشخیص ناهنجاری‌هایی

همچنین، بررسی مقاومت ممکن است به عنوان یک روش شناسایی، برای تشخیص ناهنجاری‌هایی که می‌توانند با روش‌های ژئوفیزیک تکمیلی و/یا حفره‌ها بررسی شوند، استفاده شوند. با این حال، مناطق با مقاومت متمایز را می توان با خاک یا واحدهای سنگی خاص بر اساس اطلاعات میدان محلی یا حفره حفاری مرتبط کرد، و بررسی های مقاومت می تواند به طور سودآوری برای گسترش تحقیقات میدانی در مناطق با داده های بسیار محدود یا ناموجود استفاده شود.

روش مقاومت الکتریکی

روش مقاومت الکتریکی دارای محدودیت های ذاتی است که بر وضوح و دقتی که ممکن است از آن انتظار می رود تأثیر می گذارد.

مانند همه روش‌ هایی که از اندازه‌گیری یک میدان بالقوه استفاده می‌کنند. مقدار اندازه‌گیری به‌دست‌آمده در هر مکان نشان‌دهنده میانگین وزنی اثرات تولید شده روی حجم زیادی از مواد است که بخش‌های نزدیک بیشترین سهم را دارند. این تمایل به ایجاد منحنی های صاف دارد. که برای تفسیرها وضوح بالایی ندارند.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما