مهندسی ژئوفیزیک

مهندسی ژئوفیزیک

ما در این مطلب به مبحث مهندسی ژئوفیزیک میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

مهندسی ژئوفیزیک

براي پرهیز از پيچيدگي، کارایی فيزيك در بررسی درون زمين از سطح زمين تا هسته داخلي ناميده شده و خود به دو دسته تقسيم مي‌شود:

شیوه های ژئوفيزيكي براي افزايش کاربرد اكتشافات زيرسطحي مورد بهره قرار مي‌گيرند.

در رابطه با ژئوفیزیک چیست باید ذکر کرد که شیوه های ژئوفيزيكی مختلف در جواب به وجه های ممیز فيزيكی محيط مورد بررسی (سنگ‌ها، رسوبات، آب، حفره‌ها،) کاربرده می‌شوند. به صورت کلی می‌توان شیوه های ژئوفيزيكی را به دو دسته عمده تقسيم نمود:

تکنیک های چشمه طبيعي كه تغييرات ميدان‌هاي طبيعي زمين را اندازه‌گيري مینمایند مثل تکنیک گراني سنجي، مغناطيس سنجي، پتانسيل خودزا

تکنیک های چشمه مصنوعي كه در آن‌ها سيگنال‌هايي كه به شکل مصنوعي ایجاد شده‌اند به داخل زمين فرستاده مي‌شوند. بعد سيگنال‌هاي تغيير يافته به واسطه گيرنده‌هاي متناسب اندازه‌گيري مي‌شوند. از نمونه اين تکنیک ها مي‌توان به تکنیک مقاومت ويژه، کشف  های لرزه‌نگاري و … اشاره نمود.

بیشتر بخوانید: مهندسی ژئوتکنیک

تکنیک های لرزه نگاري

روش لرزه نگاري با اهمیت ترین تکنیک ژئوفيزيكي مورد بهره به دست متخصصين مـي‌باشـد. پایه کشف های لرزه‌اي بر توليد موج های لرزه‌اي و اندازه‌گيري وقت لازم براي رسيدن موج از منبع تا چند نوع ژئوفـون پایدار مي‌باشد.

با مطلع شدن از وقت های انتشار و سرعت سير موج ها مي‌توان راه امـواج لـرزه‌اي را شـبيه‌سـازي نمود. اطلاعات درباره با سازه زمين اساسا از راه هایی كه در دو گروه اصلي زير قـر ار مـي‌گيرنـد تهیه میشود:

راه های انكساري كه در آن‌ها قسمت اصلي راه درطـول فصـل مشـترك دو لايـه بـوده و حدودا افقـي اسـت.

راه های انعكاسي  كه در آن‌ها موج ها اول به جهت پايين منتشر شده و بعد در يك نقطه به سطح منعكس مي‌شوند و در نهایت مسير به به صورت کلی عمودي مي‌باشد.

براي هر دو گونه راه مذكور، وقت انتشار موج ها بـه ویژگی های فيزيكي سنگ‌ها و شرایط لايه‌ها بستگي دارد. هدف از کشف های لرزه‌اي هم دریافت اطلاعات درباره با سـنگ‌هـا و به خصوص وضعيت لايه‌ها بر حسب وقت های مشاهده شده و (به اندازه كمتر) تغییر های دامنه، فركانس، فاز و ظاهر مـوج مي‌باشد.

تکنیک های پتانسيل خودزا (SP)

در تکنیک SP اختلاف پتانسيل حاصل شده از پتانسيل‌هاي طبيعي زمين مابین دو نقطه در سطح زمين اندازه‌ گيري میگردد. عظمت اين پتانسيل‌ها كمتر از يك ميلي ولت تا بیشتر از يك ولت متغير بوده و نشانه آن (مثبت يا منفي) نقش خیلی مهمي در تفسير آنومالي هاي SP دارد.

پتانسيل‌هاي خودزا در نهایت يكسري منبع های طبيعي تشکیل مي‌شوند، البته پروسه های فيزيكي دقيقي كه بعضی از اين پتانسيل‌ها را به وجود می آورد به خوبی شناخته نشده‌اند.

پتانسيل‌ طبيعي زمين حاوی دو مولفه هستند، يك مولفه تثبیت شده و تك سمته و يك مولفه كه نسبت به تایم متغير است. مولفه ثابت به شکل کلی درنتيجه پروسه الكتروشيميايي ایجاد مي‌شود، و مولفه متغير هم بر اثر پروسه ها متنوعی (از جريان‌هاي متناوب القا شده بر اثر طوفان‌ها و تغییر های ميدان مغناطيسي زمين گرفته تا اثر بارش‌هاي سنگين) تشکیل مي‌شود.

در کشف ماده های معدني، مولفه‌هاي بالا به ترتيب پتانسيل كاني شدگي و پتانسيل زمينه نام برده مي‌شوند. عليرغم تعريف بالا، پتانسيل‌هاي زمينه در مطالعه های ژيوترمال و هيدروژيولوژيكي تحت عنوان آنومالي‌هاي اصلي اندازه گرفته مي‌شوند.

بیشتر بخوانید: ژئوفیزیک چیست؟

کارایی های تکنیک پتانسیل خودزا (SP)

  • ژيوترمال
  • معین سازی محل توده‌هاي سولفيدي متراكم
  • هيدروژيولوژي
  • محوطه های جمع شدن باطله

تکنیک پلاريزاسيون القايي

در شرایط قطع جريان الكتريكي فرستاده شده به داخل زمين، ولتاژ مابین الكترودهاي پتانسيل سریعا به صفر نمي‌رسد. به جاي آن، ولتاژ بعد از گذر چند ثانيه (و يا چند دقيقه) واهليده مي‌شود كه اين واهلش از يك اندازه نخستین كه قسمت كوچكي از ولتاژ موجود در هنگام شارش جريان مي‌باشد، آغاز مي‌شود. اين اتفاق پلاريزاسيون القايي (IP) نام دارد.

پس از متصل شدن جريان مدت وقت محدودي (و همچنین كوتاه) طول مي‌كشد تا ولتاژ به اندازه مورد نظر برسد. اين به این معني است كه براي شارش پيوسته جريان، پلاريزاسيون القايي بایستی خود را به شکل وابستگي امپدانس زمين به فركانس جريان نمایش دهد.

تکنیک های الكترومغناطيسي به تغييرات خاصیت الكتريكي ماده های زيرسطحي حساس بوده و قادر به معین سازی ناحیه ها با هدايت الكتريكي شاخص (حاصل شده از حضور سيالات، فلز ها، و…) مي‌باشند.

تجهیزات القاي الكترومغناطيسي بدون داشتن برخورد مستقيم با زمين، توانا به القاي جريان در هادي‌ هاي زيرزميني مي‌باشند.

تکنیک رادار ورود کننده به زمين (GPR) بيشتر مشابه به تکنیک های لرزه نگاري انعكاسي مي‌باشد ولی به تغييرات خاصیت الكتريكي ماده های زيرزميني حساس است. رزولوشن اين تکنیک خیلی بالا است ولی عمق ورود آن كم مي‌باشد.

چاه پیمایی

گرفتن اندازه خصوصیت های فیزیکی زمین در داخل چاه و بهره از پارامترهاي بدست آمده در تعبیر و تفسیر محوطه اطراف چاه را چاه پیمایی میگویند. گرفتن اندازه ویژگی های داخل چاه با ارسال وسیله ای به نام سوند ممکن است.

کارایی چاه نگاری و اهمیت آن در کشف ها

اهمیت لاگ گیری از این سو قابل توجه است که می‌تواند بررسی های ناشی از نمونه‌گیری و مغزه‌گیری را کامل کند. لاگ فناوری ای مهم برای بررسی کامل کردن اطلاعات ناشی از چاه حساب می‌شود که بدون آن اصلا بررسی هایی که به عنوان مطالعه های جامع مخزنی برای شبیه‌سازی مخزن اجرا میشود نمی‌تواند ضریب مطمعن و قابل قبولی داشته باشد.

البته احتمال دارد این پرسش مطرح شود که اگر می‌توان به شکل پیوسته از کلیه ساختار های موجود یک چاه مغزه‌گیری کرد، در این شرایط اطلاعات چاه‌نگاری، چه نقشی می‌تواند در مطالعه های کشفی داشته باشد؛ چرا که در این صورت زمین شناس و مهندس مخزن می‌تواند همه اطلاعات لازم خود را از طریقه آزمایش مغزه تهیه کند.

ولی مسئله ها و مشکل هایی در این عرصه وجود دارد که اجرای عملیات چاه نگاری را گریز ناپذیر مینماید:

۱. بدست آوری اطلاعات مشکل توسط مغزه‌گیری مشکل‌تر و خیلی پرهزینه‌تر است.
۲. به اندازه نبودن حجم مغزه برای اجرای آزمایش‌های گوناگون روی آن

بیشتر بخوانید: تعریف ژئوفیزیک

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک – اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول – مطالعات لرزه نگاری

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما